Komunikat z 30.04.2010 (Wydzielenia, Illinois)

W dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie Rady SKPT NSZZ „Solidarność”.

Wydzielenia
Przedstawiono  członkom Rady informację nt. spotkania z pracodawcą TP SA w dniu 27 kwietnia br. Pierwszym tematem tego spotkania wniesionym przez NSZZ „Solidarność” była sprawa wydzielenia ze struktur TP SA - Pionu Obsługi Sprzedażowej w ramach Programu Illinois.

Przedstawiciele SKPT NSZZ „Solidarność”, odnosząc się do niej, wyrazili swoje oburzenie próbą wprowadzenia tak drastycznych zmian dla pracowników. Do tej pory projekt nie był konsultowany z Radą Pracowników. NSZZ „Solidarność” była i jest przeciwna wydzieleniom zadań i pracowników. Wyrazem tego jest uchwała podjęta w tej sprawie przez delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” w dn. 23 kwietnia br.

W trakcie rozmów dot. porozumienia w sprawie odejść dobrowolnych na rok 2010 Prezes Zarządu TP - Maciej Witucki zapewniał, iż w tym roku nie będą wdrażane kolejne projekty skutkujące tak znaczną redukcją zatrudnienia. Projekt Illinois jest skierowany do ok. 3900 pracowników TP SA  oraz ok. 1200 pracowników Centertel. Rozważane jest przeniesienie pracowników w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy (bez możliwości otrzymania odpraw) do jednej ze spółek zależnych od TP Invest.

Niepokój pracowników budzą również plany wydzieleń zarządzania Siecią. Informowanie pracowników o planowanym w drugim półroczu br. wydzieleniu POP oraz wcześniejsza zapowiedź wydzielania zadań w PSiPU stawia pod znakiem zapytania sens konsultacji, skoro podjęto już – w ocenie pracowników – decyzje. Pytanie również budzi sens kontynuowania warsztatów na temat stresu w pracy w świetle planów wydzielenie z TP Pionu Obsługi Posprzedażowej. Komunikat Dyrektora Jakuba Kłoczewiaka na pewno ten stres zwiększył.

Pracodawca wymaga od pracowników coraz większej efektywności i obciąża ich nowymi zadaniami, przy malejącym zatrudnieniu. Jednocześnie przygotowuje projekty, które w zamyśle mają obniżyć koszty pracy - tym samym pogorszą warunki pracy. Trudno wymagać od pracowników, oczekiwanego przez autorów komunikatu,  zaangażowania w procesie pogarszania ich sytuacji zawodowej.

Rada SKPT NSZZ „Solidarność” poparła uchwałę MZD Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiającą się wydzielaniu z TP SA kolejnych zadań i grup pracowniczych. W tej sprawie zostanie skierowane pismo do Prezesa Zarządu Spółki. Rada podjęła decyzję o organizacji konkretnych form protestu przeciwko wydzieleniom. Pracownicy będą o nich informowani na bieżąco.

PUZP
Omówiono propozycje rozszerzenia zapisów PUZP na inne spółki z Grupy TP, w których działają związki zawodowe. Szersze informacje w tej sprawie zamieszczono w komunikacie SKPT z dn. 27 kwietnia br.

WZD SKPT
Przedstawiono informację nt. organizacji Walnego Zebrania Delegatów SKPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dniach 27-28 maja br. w Kiekrzu koło Poznania.

Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji
W dniu 22 maja 2010r., odbędzie się tradycyjna Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są pracownicy i emeryci Grupy TP wraz z rodzinami.

Sekretarz SKPT
NSZZ „Solidarność”
Stanisław Kiezik

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami