Sekretariat

UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 82

W dniu 17.01.2019 przedstawiciele KSPT NSZZ „Solidarność” wzięli udział w warsztatach będących podsumowaniem unijnego projektu pod nazwą „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” organizowanych przez UNI Europa - europejską federację związków zawodowych dla sektora usług - oraz jej partnera społecznego, ETNO - stowarzyszenie reprezentujące wiodących europejskich dostawców sieci i usług cyfrowych.

Tematem warsztatów były zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w nowym, cyfrowym świecie pracy.

Z udziałem czołowych ekspertów ze związków zawodowych, biznesu i środowisk akademickich, warsztaty poruszały pojawianie się zagrożeń psychospołecznych, które są wynikiem nowych technologii, nowych form pracy i organizacji pracy oraz odpowiednich dla nich rozwiązań.

Projekt „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” jest kontynuacją zakończonego projektu „Dobra Praca, Dobre Zdrowie I”.

UNI 17012019 2  UNI 17012019 3 

Druga edycja tego projektu ma na celu znalezienie konkretnych odpowiedzi na wyzwania oraz zagrożenia płynące z postępującej cyfryzacji, powstawania nowych form zatrudnienia i wynikającego z tego stresu dla Pracowników poprzez opracowanie i dystrybuowanie broszury „Dobra praca, Dobre Zdrowie – Wytyczne” zawierającej przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z problemem na podstawie doświadczeń firm branży IT i ICT z całej Europy.

KSPT NSZZ „Solidarność” jest stale obecna w pracach koordynowanych przez UNI Europa dzięki czemu utrzymujemy kontakty ze Związkami Zawodowymi całej Europy. Wiedza zdobyta na warsztatach wykorzystywana jest podczas negocjacji i rozmów z pracodawcami w branży telekomunikacyjnej.

Z ramienia KSPT NSZZ „Solidarność” w warsztatach brali udział (na zdjęciu poniżej od lewej strony)

 • Roman Froch
 • Grzegorz Samborski
 • Łukasz Mickiewicz
 • Lucjan Szandrowski

UNI 17012019 4

Spotkanie Rady Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 174

27 listopada w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania przyjęto informację zespołu powołanego do organizacji w 2019 r. uroczystości z okazji 30-lecia Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z propozycją zespołu, Rada KSŁ NSZZ „Solidarność” postanowiła zorganizować  uroczystości 26 września 2019 r. we Wrocławiu  w Centrum Historii Zajezdnia.

Przyjęto stanowisko ws. sytuacji pracowników  pocztowej ochrony. Omówiono organizację szkoleń w roku 2018 dot. zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz roli przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy.

5th UNI Global Union World Congress 2018

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 360

Światowy Kongres UNI wybrał nowe władze oraz zatwierdził strategię rozwoju do roku 2022. Przedstawiciel Rady Krajowego Sekretariatu Łączności wybrany do Rady Zarządzającej UNI.

W ostatnich dniach (17-22 lipca 2018r.) Liverpool, miasto z którego pochodzi jedna z najsłynniejszych grup rockowych The Beatles i które jest kolebką ruchów związkowych w Wielkiej Brytanii, gościł delegatów 5 Światowego Kongresu UNI – międzynarodowej sieci związków zawodowych.  UNI skupia 20 milionów członków związku ze 113 krajów  i 523 organizacji związkowych działających na wszystkich kontynentach świata.

W Kongresie UNI, organizowanym co 4 lata, uczestniczyło w tym roku w Liverpoolu w dniach 16-20 czerwca 1935 osób, w tym 607 delegatów reprezentujących wszystkie kontynenty oraz 12 sektorów branżowych, 349 obserwatorów i 745 gości oraz 234 osób z obsługi Kongresu.

1 5

Polskę reprezentowali przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” w osobach: Wiesława Mażarska, Stanisław Kiezik i Sławomir Steltmann, jak również przedstawiciele sektorów bankowości oraz handlu i usług działających w strukturach NSZZ "Solidarność".

Kongres podjął szereg ważnych decyzji związanych z dalszą działalnością organizacji związkowych na świecie. Przyjął strategię działania UNI do roku 2022, w której najważniejszymi elementami będą nadal akcje na rzecz obrony pokoju na świecie, demokracji, praw człowieka i równouprawnienia, walka o godziwe warunki pracy dla pracowników, jak również działania na rzecz rozwoju ruchów związkowych i organizowania się pracowników w związki zawodowe, zwłaszcza w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, gdzie do tej pory związki zawodowe nie miały prawa bytu.

Zwrócono szczególną uwagę na międzynarodowe umowy zawierane przez organizacje związkowe z firmami  prowadzącymi globlaną działalność gospodarczą, regulujące sytuację pracowniczą na rzecz zmniejszania dysproporcji w poszczególnych regionach świata.
Naczelnym hasałem Kongresu było i będzie w ciągu najbliższych 4 lat - do następnego Kongresu w Toronto w roku 2022 - zawołanie "Making IT Happen" (bądźmy efektywni).

W czasie 3 dni obrad uczestnicy Kongresu przedstawiali przykłady takiej efektywnej działalności i organizowania ruchów związkowych w krajach i przedsiębiorstwach, gdzie do tej pory związkowcy nie mieli prawa bytu. Jednym z głównych przykładów przedsiębiorstwa globalnego z obszaru logistyki była wielokrotnie przywoływana w wystąpieniach uczestników firma Amazon, w której naczelną zasadą działania jest wysoki rozwój technologii na miarę XXI wieku i traktowanie pracowników według zasad agresywnej gospodarki kapitalistycznej wieku XIX. To właśnie przeciw takiemu traktowaniu pracowników walczą dziś związkowcy na całym świecie.
Ze strony polskiej delegacji zaprezentowano skuteczne działania w sprawie wolnych niedziel

Kongres dokonał wyborów do władz UNI na najbliższe 4 lata. Philip Jennings z Wielkiej Brytanii, dotychczasowy sekretarz generalny UNI, sprawujący tę funkcje przez ostatnie 18 lat i realny założyciel UNI (Union Network International) w roku 2000, złożył rezygnacje i przekazał funkcje sekretarza generalnego na ręce swojej zastępczyni Christy Hoffman z USA, która będzie pełnić tę funkcję przez najbliższe 4 lata. Kongres zatwierdził te zmiany.

2

Dokonano też wyboru nowego przewodniczącego UNI. Dotychczasowa przewodnicząca Ann Selin z Finlandii zakończyła swą działalność i na jej miejsce Kongres wybrał i zatwierdził jej zastępcę Rubena Cortina z Argentyny .

Wybrano też członków nowej Rady Zarządzającej UNI, złożonej z przedstawicieli wszystkich kontynentów oraz sektorów branżowych. Rada Zarządzająca liczy ponad 100 członków stałych.

W tych wyborach Polska została wybrana na członka stałego Rady Zarządzającej i jest reprezentowana przez naszą Koleżankę Wiesię Mażarską jako przedstawiciela sektora Poczta i Telekomunikacja z obszaru Europy Środkowo - Wschodniej i Południowej. tekst: W. Mażarska, S. Steltmann, S.Kiezik.

3 4 

6

5th Uni Global Union World Congress Liverpool 17-20 June 2018

XV Kongres Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 377

W dniu 25 czerwca w Toruniu odbył się XV Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybrano Przewodniczącego - Bogusław Nowickiego, Radę KSŁ i Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Maciej Zieliński Przewodniczący  (KSPT)
Marcin Gallo Zastępcaca przewodniczącego (OMPP)
Maria Stachowska Sekretarz (OMPP)
Wiesław Gutowski Członek (OMPP)
Tomasz Różycki Członek (KSPT)

Na spotkaniu w dniu 26 czerwca br. Rada wybrała prezydium oraz powołała zespół ds. szkoleń w składzie Wanda Kociołek i Czesław Pastusiak.

Rada ukonstytuowała się w składzie

Bogumił Nowicki Przewodniczący  (OMPP)
Jerzy Iwaszkiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Paweł Jędrzejewski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Łukasz Mickiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Andrzej Piekarz Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Janusz Szabowski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Andrzej Radecki Sekretarz (OMPP)
Tomasz Rosiak Skarbnik (KSPT)
Gustaw Czarnowski (OMPP)
Stanisław Kiezik (KSPT)
Wanda Kociołek (OMPP)
Maciej Lewandowski (OMPP)
Wiesława Mażarska (OMPP)
Hubert Orłowski (KSPT)
Witold Paluszak (OMPP)
Czesław Pastusiak (KSPT)
Sławomir Steltmann (OMPP)

Powołano zespół organizacyjny do obchodów 30-lecia Sekcji Łączności, która od 1989 r. jako pierwsza po stanie wojennym ogólnokrajowa organizacja NSZZ „Solidarność”, reprezentowała pracowników poczty i telekomunikacji  m.in. wobec  Zarządu PPTIT i Ministerstwa Łączności. Następcą Sekcji Łączności jest Krajowy Sekretariat Łączności utworzony po podziale PPTiT na Telekomunikację Polska i Pocztę Polską.

Organizacje obchodów zajmie się zespół  w składzie: Jerzy Iwaszkiewicz, Stanisław Kiezik, Wiesława Mażarska, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann.

Przyjęto uchwały i stanowiska ws. sytuacji pracowniczej na Poczcie Polskiej i loga Poczty Polskiej oraz realizacji Umowy Programowej zawartej pomiędzy kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Delegaci uchwalili nowy Regulamin wewnętrzny KSŁ.

Kwietniowe spotkanie Aliance UNI w Casablance

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 385

W dniach 9-11 kwietnia 2018 roku w Casablance odbyło się spotkanie Światowej organizacji Związków zawodowych Alliance UNI,  w której z Orange Polska (OPL) są zrzeszone dwie organizacje Federacja OZZPT oraz OMPT NSZZ "Solidarność" poprzez Krajowy Sekretariat Łączności.

9 kwietnia odbyło się spotkanie przygotowawcze Alliance UNI na którym przygotowano zagadnienia dotyczące spotkania ze strona pracodawcy Orange.

Następnego dnia 10 kwietnia odbyła się właściwa konferencja Pracodawcy Orange ze związkami zawodowymi.

UNI 2 UNI 3

Stronę właścicielską Orange reprezentował Dyrektor HR Jerome Barre, Valerie Le Boulanger (przejmująca stanowisko Dyrektora HR od maja 2018 r.) oraz jeszcze 6 przedstawicieli w tym reprezentująca OPL Pani Dyrektor Joanna Włodarczyk.

Związki zawodowe zrzeszone w Alliance UNI reprezentowali przedstawiciele afiliowanych organizacji z Afryki, Azji i Europy i Ameryki  – łącznie 23 osoby w tym Jerzy Iwaszkiewicz z NSZZ "Solidarność".

Na Konferencji omówiono wprowadzenie w życie Porozumienia dot. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Grupie szczególnie w Afryce oraz Orange Hiszpania i Orange Polska, gdzie Dyr. Joanna Włodarczyk szczegółowo zrelacjonowała prace nad wdrożeniem projektu.

Wdrożenie porozumienia (Orange Group z dnia 21 listopada 2014) na rynku polskim składało się z wypadkowej żądań związków zawodowych, polityki BHP OPL i dialogu społecznego z organizacjami związkowymi, Radą Pracowniczą i Komisją ds. BHP.

Szczegóły w prezentacji – plik: UNI 2018 - strony 44-66.

Kolejnym tematem było omówienie przez Dyrektora ds. CSR Grupy Brigitte Dumont zagadnień dotyczących obowiązku czujności czyli obszarów regulowanych ustawodawstwem związanym z prawami człowieka, swobodami obywatelskimi, zdrowiem, zabezpieczeniem i bezpieczeństwo osób oraz ochrony środowiska. Szczegóły w materiale plik: Plan de vigilance Orange.

UNI 4 UNI 5

Strona Orange odpowiadała na pytania przedstawicieli związków zawodowych:

 • W sprawie akcjonariatu pracowniczego: Orange dąży aby akcjonariat na świecie objął 10% wśród pracowników a aktualnie jest 8,4%.
 • W sprawie premii dla całego świata Orange: – mówimy nie  - ale za to przygotujemy plan bezpłatnych akcji jeżeli będą zrobione dobre wyniki w 2018-2020r. obejmie to prawie wszystkie kraje i finansowane będzie z budżetu korporacyjnego.
 • W sprawie zatrudnienia w Afryce: Poruszono sens i skutki wdrażania projektów „ANO” i „yenok” dotyczące Afryki.
 • W sprawie outsourcingu:  Outsourcing jest decyzją dyrekcji lokalnych. Orange nie wpływa ani nie daje żadnych w tej materii wytycznych. Tryb wdrażania i podejmowania decyzji – każdy kraj ma dowolność kształtowania wydzieleń i outsourcingu.
 • W sprawie wydzielenia techniki:  Nie ma żadnych projektów na poziomie korporacji dotyczących wydzielenia techniki z jednostek krajowych Orange.

Ostatniego dnia na wewnętrznym spotkaniu Alliance UNI przedstawiciele związków zgłosili główne kierunki działań 12 osobowemu prezydium Alliance UNI z przewodniczącym Williamem Cokerem:

 • Stabilizacja zatrudnienia, w tym w Outsourcingu (jakość i trwałość pracy).
 • Wzmacnianie polityki czujności i społecznej odpowiedzialności w firmie.
 • Wyrównywanie standardów w tym porozumienia BHP zarówno w Orange jak i w outsourcingu.
 • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami