Sekretariat

Europejscy partnerzy społeczni podpisali program wspólnych działań

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 71

6 lutego 2019 roku liderzy organizacji europejskich partnerów społecznych: EKZZ, BusinesssEurope, CEEP oraz SMEunited podpisali Program Działań Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2019 – 2022.

Negocjacje nad szóstym już z kolei wspólnym programem toczyły się przez prawie pół roku. W ostatecznie uzgodnionym tekście znajdują się między innymi  następujące działania:

- negocjacje nad europejskim porozumieniem ramowym dotyczącym digitalizacji;

- seminarium dotyczące zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, które posłuży wypracowaniu wspólnych wniosków oraz potencjalnych wspólnych działań w tym obszarze;

- wspólne projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej  oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

- Negocjacje nad tym programem były  trudne - zauważalny jest coraz większy opór europejskich organizacji pracodawców przed podejmowaniem inicjatyw, które mogłyby pociągać ze sobą jakiekolwiek zobowiązania dla ich członków. Niemniej jednak plan daje szanse na współpracę w takich obszarach jak: redukcja bezrobocia wśród osób młodych, udział partnerów społecznych w kształtowaniu aktywnej polityki na rynku pracy czy podnoszenie standardów opieki nad dziećmi osób pracujących – komentuje Sławomir Adamczyk, członek Komitetu Dialogu Społecznego UE.

UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 78

W ciągu ostatnich kilku lat UNI Europa i ETNO - partnerzy społeczni w sektorze TIK - obserwują wzrost zagrożeń psychospołecznych i problemów związanych ze zdrowiem psychicz-nym wśród pracowników sektora TIK. W 2009 roku zrealizowaliśmy projekt dotyczący zdrowia psychicznego w sektorze telekomunikacyjnym (VS/2009/0162) i opracowaliśmy „Wytyczne Dobra praca Dobre zdrowie” W wytycznych przytoczono przykłady dobrych praktyk i podano konkretne zalecenia dla pracodawców i pracow-ników dotyczące sposobów poprawy samopo-czucia psychicznego w miejscu pracy.

Link bezpośredni do wersji polskiej >>>

UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 149

W dniu 17.01.2019 przedstawiciele KSPT NSZZ „Solidarność” wzięli udział w warsztatach będących podsumowaniem unijnego projektu pod nazwą „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” organizowanych przez UNI Europa - europejską federację związków zawodowych dla sektora usług - oraz jej partnera społecznego, ETNO - stowarzyszenie reprezentujące wiodących europejskich dostawców sieci i usług cyfrowych.

Tematem warsztatów były zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w nowym, cyfrowym świecie pracy.

Z udziałem czołowych ekspertów ze związków zawodowych, biznesu i środowisk akademickich, warsztaty poruszały pojawianie się zagrożeń psychospołecznych, które są wynikiem nowych technologii, nowych form pracy i organizacji pracy oraz odpowiednich dla nich rozwiązań.

Projekt „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” jest kontynuacją zakończonego projektu „Dobra Praca, Dobre Zdrowie I”.

UNI 17012019 2  UNI 17012019 3 

Druga edycja tego projektu ma na celu znalezienie konkretnych odpowiedzi na wyzwania oraz zagrożenia płynące z postępującej cyfryzacji, powstawania nowych form zatrudnienia i wynikającego z tego stresu dla Pracowników poprzez opracowanie i dystrybuowanie broszury „Dobra praca, Dobre Zdrowie – Wytyczne” zawierającej przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z problemem na podstawie doświadczeń firm branży IT i ICT z całej Europy.

KSPT NSZZ „Solidarność” jest stale obecna w pracach koordynowanych przez UNI Europa dzięki czemu utrzymujemy kontakty ze Związkami Zawodowymi całej Europy. Wiedza zdobyta na warsztatach wykorzystywana jest podczas negocjacji i rozmów z pracodawcami w branży telekomunikacyjnej.

Z ramienia KSPT NSZZ „Solidarność” w warsztatach brali udział (na zdjęciu poniżej od lewej strony)

 • Roman Froch
 • Grzegorz Samborski
 • Łukasz Mickiewicz
 • Lucjan Szandrowski

UNI 17012019 4

Spotkanie Rady Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 232

27 listopada w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania przyjęto informację zespołu powołanego do organizacji w 2019 r. uroczystości z okazji 30-lecia Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z propozycją zespołu, Rada KSŁ NSZZ „Solidarność” postanowiła zorganizować  uroczystości 26 września 2019 r. we Wrocławiu  w Centrum Historii Zajezdnia.

Przyjęto stanowisko ws. sytuacji pracowników  pocztowej ochrony. Omówiono organizację szkoleń w roku 2018 dot. zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz roli przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy.

5th UNI Global Union World Congress 2018

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 429

Światowy Kongres UNI wybrał nowe władze oraz zatwierdził strategię rozwoju do roku 2022. Przedstawiciel Rady Krajowego Sekretariatu Łączności wybrany do Rady Zarządzającej UNI.

W ostatnich dniach (17-22 lipca 2018r.) Liverpool, miasto z którego pochodzi jedna z najsłynniejszych grup rockowych The Beatles i które jest kolebką ruchów związkowych w Wielkiej Brytanii, gościł delegatów 5 Światowego Kongresu UNI – międzynarodowej sieci związków zawodowych.  UNI skupia 20 milionów członków związku ze 113 krajów  i 523 organizacji związkowych działających na wszystkich kontynentach świata.

W Kongresie UNI, organizowanym co 4 lata, uczestniczyło w tym roku w Liverpoolu w dniach 16-20 czerwca 1935 osób, w tym 607 delegatów reprezentujących wszystkie kontynenty oraz 12 sektorów branżowych, 349 obserwatorów i 745 gości oraz 234 osób z obsługi Kongresu.

1 5

Polskę reprezentowali przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” w osobach: Wiesława Mażarska, Stanisław Kiezik i Sławomir Steltmann, jak również przedstawiciele sektorów bankowości oraz handlu i usług działających w strukturach NSZZ "Solidarność".

Kongres podjął szereg ważnych decyzji związanych z dalszą działalnością organizacji związkowych na świecie. Przyjął strategię działania UNI do roku 2022, w której najważniejszymi elementami będą nadal akcje na rzecz obrony pokoju na świecie, demokracji, praw człowieka i równouprawnienia, walka o godziwe warunki pracy dla pracowników, jak również działania na rzecz rozwoju ruchów związkowych i organizowania się pracowników w związki zawodowe, zwłaszcza w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, gdzie do tej pory związki zawodowe nie miały prawa bytu.

Zwrócono szczególną uwagę na międzynarodowe umowy zawierane przez organizacje związkowe z firmami  prowadzącymi globlaną działalność gospodarczą, regulujące sytuację pracowniczą na rzecz zmniejszania dysproporcji w poszczególnych regionach świata.
Naczelnym hasałem Kongresu było i będzie w ciągu najbliższych 4 lat - do następnego Kongresu w Toronto w roku 2022 - zawołanie "Making IT Happen" (bądźmy efektywni).

W czasie 3 dni obrad uczestnicy Kongresu przedstawiali przykłady takiej efektywnej działalności i organizowania ruchów związkowych w krajach i przedsiębiorstwach, gdzie do tej pory związkowcy nie mieli prawa bytu. Jednym z głównych przykładów przedsiębiorstwa globalnego z obszaru logistyki była wielokrotnie przywoływana w wystąpieniach uczestników firma Amazon, w której naczelną zasadą działania jest wysoki rozwój technologii na miarę XXI wieku i traktowanie pracowników według zasad agresywnej gospodarki kapitalistycznej wieku XIX. To właśnie przeciw takiemu traktowaniu pracowników walczą dziś związkowcy na całym świecie.
Ze strony polskiej delegacji zaprezentowano skuteczne działania w sprawie wolnych niedziel

Kongres dokonał wyborów do władz UNI na najbliższe 4 lata. Philip Jennings z Wielkiej Brytanii, dotychczasowy sekretarz generalny UNI, sprawujący tę funkcje przez ostatnie 18 lat i realny założyciel UNI (Union Network International) w roku 2000, złożył rezygnacje i przekazał funkcje sekretarza generalnego na ręce swojej zastępczyni Christy Hoffman z USA, która będzie pełnić tę funkcję przez najbliższe 4 lata. Kongres zatwierdził te zmiany.

2

Dokonano też wyboru nowego przewodniczącego UNI. Dotychczasowa przewodnicząca Ann Selin z Finlandii zakończyła swą działalność i na jej miejsce Kongres wybrał i zatwierdził jej zastępcę Rubena Cortina z Argentyny .

Wybrano też członków nowej Rady Zarządzającej UNI, złożonej z przedstawicieli wszystkich kontynentów oraz sektorów branżowych. Rada Zarządzająca liczy ponad 100 członków stałych.

W tych wyborach Polska została wybrana na członka stałego Rady Zarządzającej i jest reprezentowana przez naszą Koleżankę Wiesię Mażarską jako przedstawiciela sektora Poczta i Telekomunikacja z obszaru Europy Środkowo - Wschodniej i Południowej. tekst: W. Mażarska, S. Steltmann, S.Kiezik.

3 4 

6

5th Uni Global Union World Congress Liverpool 17-20 June 2018

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami