Komisja Europejska przedstawiła plan wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych

4 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła plan wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych. Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawia konkretne kroki mające na celu jego dalsze wdrażanie w ramach wspólnych wysiłków państw członkowskich i UE, przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Przedstawiono w nim również główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

W planie działania określono trzy główne cele, które UE powinna osiągnąć do 2030 r.:

  1. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;
  2. co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu;
  3. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami