Sekcja

Spotkanie prezydium Rady KSPT

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 493

20 lipca obradowało w Warszawie Prezydium Rady KSPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono i ustalono prowadzenie dalszych działań w następujących sprawach:

 • ulgowe przejazdy kolejowe – przedłużający się termin wydania pracownikom legitymacji uprawniających do przejazdów,
 • planowane zmiany w ustawach emerytalnych,
 • pomoc prawna Solkarta,
 • szkolenia,
 • organizacja WZD SKPT na jesieni br.
 • sprawy finansowe,
 • podsumowanie Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Po spotkaniu członkowie Prezydium złożyli kwiaty po Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie w hołdzie ofiarom zamachu terrorystycznego w Nicei.

Orange - spotkanie zespołu premiowego

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 634

29.06.2016 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Zespołu Premiowania. Stronę związkową reprezentowała Renata Sadowska-Kosiacka z NSZZ Solidarność, Zw. Inż. i Tech – Jerzy Wysokiński, OZZPT – Ryszard Kluba. Ze strony Pracodawcy był obecny Jarosław Kociński -Kierownik Wydziału Wynagrodzeń i Benefitów.
Poruszone tematy dotyczyły:

 1. Załącznika nr 2 „ Obsługa i Sprzedaż” Regulaminu premiowania OCS, do Regulaminu premiowania OPL jako propozycja zał. 7. Intencją Pracodawcy jest przeniesienie dokumentu równocześnie z przejściem grupy pracowników z OCS, którzy są w ten sposób rozliczani z zadań. Proces rozpoczynamy już teraz z uwagi na urlopy osób decyzyjnych aby zakończyć najpóźniej na początek września br.
 2. Ogólne omówienie procesu reklamacyjnego premii w Sprzedaży B2B. Jarosław Kociński potwierdził, że co kwartał ma sprawy reklamacyjne. Po pierwsze wynikają one z tego, ze reklamacje rozpatrywały osoby do tego formalnie nieupoważnione, czyli te po stronie np. wsparcia sprzedaży. Zgodnie z Regulaminem premiowania par 3 pkt 19 W przypadku, gdy pracownik wnosi zastrzeżenie do wyznaczonych zadań premiowych lub nie zgadza się z dokonaną oceną realizacji zadań, przysługuje mu prawo do odwołania się. Odwołanie powinno być wniesione w formie elektronicznej - w aplikacji wyznaczania zadań premiowych - do przełożonego wyższego szczebla w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyznaczeniu zadań i 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości dokonanej oceny. W uzasadnionych przypadkach np. awarii systemu informatycznego możliwe jest wniesienie odwołania w formie papierowej.

Po drugie reklamacje wynikają z rozbieżności pomiędzy raportowaniem operacyjnym, a raportowaniem do celów premiowych. Decyzją Prezesa Jacka Kowalskiego wypłata premii następuje na podstawie raportów do celów premiowych a po uwzględnieniu reklamacji przez Kierownika Wydziału Wynagrodzeń i Benefitów następuje niezwłoczna dopłata różnicy. Według Pracodawcy lepiej najpierw wypłacić Pracownikowi mniej i dopłacić niż wypłacić niesłusznie więcej i w sądzie dopominać się o zwrot.

Zespół premiowy poprosił o przygotowanie prezentacji na następne spotkanie z dokładnym omówieniem tego tematu, dla wszystkich obszarów. Renata Sadowska-Kosiacka przedstawiła dwie reklamacje sprzedaży zgłoszone do naszej Organizacji Związkowej.

 1. Rozpoczęcie zmiany procedury przypisywania załącznika premiowego. Obecnie odbywa się to protokołem przy wartościowaniu stanowisk pracy. Natomiast nasza organizacja wskazuje, ze w obecnie obowiązujących dokumentach (Polityka wynagrodzeń i Regulamin Premiowania) brak takich umocować dla członków Komisji Wartościowania. Sprawa do wyjaśnienia z Dyrektorem Wynagrodzeń i Benefitów i przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, po zakończeniu okresu urlopowego.

Wnioski Zespołu:

 • rekomendujemy uspójnienia raportowania operacyjnego i premiowego -pracownik musi wiedzieć na jakim etapie realizacji zadań premiowych znajduje się w każdym dniu okresu rozliczeniowego.
 • rekomendujemy aby Sprzedawca, który złożył reklamacje nie musiał tego pilnować – proces reklamacji powinien być przejęty przez wsparcie - proponowaliśmy stworzenie aplikacji podobnej do OptiDoc (rozliczenie delegacji).

Wybory SIP w OPL i OCS zakończone

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 384

17 czerwca zostały zakończone wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Orange Polska i Orange Customer Service na kadencję 2016-2020. Końcowym etapem był wybór Zakładowego SIP w obu spółkach. Oddziałowi SIP wybrali na tę funkcje Ryszarda Lipkę w OPL a Ryszarda Zielonkę w OCS.

Likwidacja PPE w Orange Customer Service (OCS)

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 484

23 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z pracodawcą w sprawie likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS w związku z likwidacją spółki (od października br. nastąpi połączenie struktur OPL i OCS). Na spotkaniu Pracodawca przedstawił Porozumienie w sprawie likwidacji PPE w OCS oraz Zmiany do Umowy Zakładowej w OPL. Skutkować one będą dla pracowników poprzez konieczność określonych działań:

 • Dla osób które przejdą z końcem września z OCS do OPL składka na PPE wzrośnie z 6 do 7%
 • Aby po przejściu do OPL nadal być uczestnikiem PPE i otrzymywać składkę, każdy z pracujących uczestników programu od 1 października będzie musiał wypełnić odpowiedni wniosek w aplikacji „o mnie” i dosłać go po podpisaniu w formie papierowej na wskazany adres do pracodawcy. Aby nie utracić ciągłości składki wszystko trzeba będzie wykonać w terminie od 01 do 15 października br.
 • Od momentu podjęcia decyzji przez KNF o likwidacji PPE w OCS, (likwidacja może nastąpić najwcześniej z dniem 1 października br.) każdy z uczestników (również niepracujący już w OCS członkowie PFE) programu w ciągu 30 dni będzie musiał podjąć decyzję co zrobić z posiadanymi środkami (rozwiązania transferowe reguluje ustawa), pracodawca dla pracowników przechodzących w trybie art. 23(1) do OPL będzie rekomendował przeniesienie środków do programu emerytalnego w OPL.
 • Środki osób, które nie dostarczą w terminie decyzji (w sprawie środków), mogą trafić w konsekwencji na depozyt sądowy.
 • Osoby już nie pracujące w OCS, a będące członkami PFE nie będą mogły przetransferować swoich zgromadzonych środków do PPE w OPL.

W spotkaniu ze strony OMPT NSZZ "Solidarność" wzięli udział: Anna Kościuk, Marek Mądrzyk i Grzegorz Samborski.

Porozumienie ws zwolnień grupowych w Eltel Networks Infranet Services

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 429

20 czerwca podpisane zostało porozumienie ws zwolnień grupowych między pracodawcą i stroną związkową. Wcześniej pracodawca poinformował, że planuje przeprowadzić zwolnienia m.in. z powodu brak zleceń od kontrahentów polskich i zagranicznych. Zwolnienia dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowisku serwisant - pracownik budowlany. Pracownikom zostanie wypłacona odprawa.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami