Orange - spotkanie zespołu premiowego

29.06.2016 w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Zespołu Premiowania. Stronę związkową reprezentowała Renata Sadowska-Kosiacka z NSZZ Solidarność, Zw. Inż. i Tech – Jerzy Wysokiński, OZZPT – Ryszard Kluba. Ze strony Pracodawcy był obecny Jarosław Kociński -Kierownik Wydziału Wynagrodzeń i Benefitów.
Poruszone tematy dotyczyły:

  1. Załącznika nr 2 „ Obsługa i Sprzedaż” Regulaminu premiowania OCS, do Regulaminu premiowania OPL jako propozycja zał. 7. Intencją Pracodawcy jest przeniesienie dokumentu równocześnie z przejściem grupy pracowników z OCS, którzy są w ten sposób rozliczani z zadań. Proces rozpoczynamy już teraz z uwagi na urlopy osób decyzyjnych aby zakończyć najpóźniej na początek września br.
  2. Ogólne omówienie procesu reklamacyjnego premii w Sprzedaży B2B. Jarosław Kociński potwierdził, że co kwartał ma sprawy reklamacyjne. Po pierwsze wynikają one z tego, ze reklamacje rozpatrywały osoby do tego formalnie nieupoważnione, czyli te po stronie np. wsparcia sprzedaży. Zgodnie z Regulaminem premiowania par 3 pkt 19 W przypadku, gdy pracownik wnosi zastrzeżenie do wyznaczonych zadań premiowych lub nie zgadza się z dokonaną oceną realizacji zadań, przysługuje mu prawo do odwołania się. Odwołanie powinno być wniesione w formie elektronicznej - w aplikacji wyznaczania zadań premiowych - do przełożonego wyższego szczebla w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyznaczeniu zadań i 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wysokości dokonanej oceny. W uzasadnionych przypadkach np. awarii systemu informatycznego możliwe jest wniesienie odwołania w formie papierowej.

Po drugie reklamacje wynikają z rozbieżności pomiędzy raportowaniem operacyjnym, a raportowaniem do celów premiowych. Decyzją Prezesa Jacka Kowalskiego wypłata premii następuje na podstawie raportów do celów premiowych a po uwzględnieniu reklamacji przez Kierownika Wydziału Wynagrodzeń i Benefitów następuje niezwłoczna dopłata różnicy. Według Pracodawcy lepiej najpierw wypłacić Pracownikowi mniej i dopłacić niż wypłacić niesłusznie więcej i w sądzie dopominać się o zwrot.

Zespół premiowy poprosił o przygotowanie prezentacji na następne spotkanie z dokładnym omówieniem tego tematu, dla wszystkich obszarów. Renata Sadowska-Kosiacka przedstawiła dwie reklamacje sprzedaży zgłoszone do naszej Organizacji Związkowej.

  1. Rozpoczęcie zmiany procedury przypisywania załącznika premiowego. Obecnie odbywa się to protokołem przy wartościowaniu stanowisk pracy. Natomiast nasza organizacja wskazuje, ze w obecnie obowiązujących dokumentach (Polityka wynagrodzeń i Regulamin Premiowania) brak takich umocować dla członków Komisji Wartościowania. Sprawa do wyjaśnienia z Dyrektorem Wynagrodzeń i Benefitów i przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, po zakończeniu okresu urlopowego.

Wnioski Zespołu:

  • rekomendujemy uspójnienia raportowania operacyjnego i premiowego -pracownik musi wiedzieć na jakim etapie realizacji zadań premiowych znajduje się w każdym dniu okresu rozliczeniowego.
  • rekomendujemy aby Sprzedawca, który złożył reklamacje nie musiał tego pilnować – proces reklamacji powinien być przejęty przez wsparcie - proponowaliśmy stworzenie aplikacji podobnej do OptiDoc (rozliczenie delegacji).

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami