Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy - negocjacje zakończone

logo orange13 stycznia zakończyły się rozmowy nt. zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji (obecnie Orange Polska). Wprowadzone Protokołem nr 8 zmiany wejdą w życie z dniem zarejestrowania. Uzgodniono gwarancję obowiązywania PUZP przez okres  kolejnych 5 lat.

Wprowadzono następujące zmiany:

 

 

 • zmieniono zapisy dotyczące odpraw i odszkodowań dla pracowników, którymi rozwiązywany jest stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika - dzięki temu nie będzie pobierany podatek od wypłacanych kwot wyższych niż ustawowe odprawy - stanowiących teraz dodatkowe odszkodowania - wyższa będzie łączna kwota netto odprawy + odszkodowania do wypłaty dla pracownika,
 • wprowadzono rzeczowe nagrody jubileuszowe dla pracowników z 10-letnim stażem pracy,
 • wysokość nagrody jubileuszowej  naliczana od średniego wynagrodzenia  w spółce - korzystniejsza  dla ponad 58% pracowników spółki,
 • pracodawca zobowiązany jest zapewnić przejazd lub pokryć koszty przejazdu oraz jeżeli jest taka potrzeba pokryć koszty zakwaterowania, pracownikowi, który w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy ma wskazany obszar większy niż miasto, a realizacja zadań powierzonych mu przez pracodawcę będzie dokonywana poza miejscem, w którym znajduje się jego stanowisko pracy.

Ponadto:

 • ustalono wprowadzenie do umów o pracę  zadań powierzonych pracownikowi przez pracodawcę w ramach stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony - w miejsce zakresu czynności pracownika,
 • odstąpiono od obowiązku konsultacji  wypowiedzeń umów o pracę z pracownikami - konsultacje będą kontynuowane z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracownika,
 • zmieniono zasady uzgadniania systemu zadaniowego czasu pracy - wykaz stanowisk i komórek organizacyjnych, dla których stosowany będzie system zadaniowego czasu pracy będzie określał regulamin pracy, a każdorazowe wprowadzenie wykazu będzie poprzedzone spotkaniem ze związkami zawodowymi w celu przedstawienia, przedyskutowania uzasadnienia oraz konsultacji wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy i wykazu,
 • utrzymano 30-minutową przerwę na stanowiskach prowadzących bezpośrednią telefoniczną obsługę  klientów w call center, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 8 godzin,
 • utrzymano możliwość korzystania z ulgi przy przejazdach kolejowych - bez ograniczenia do PKP,
 • utrzymano przez 5 lat wysokości wypłaty nagrody jubileuszowych na zasadach ustalonych w 2010 r.,
 • odprawy rentowo-emerytalne na dotychczasowym  poziomie - w wysokości wyżej nie określona w Kodeksie pracy - zostały utrzymane w Umowie Społecznej przez okres jej obowiązywania,
 • zmieniono zapisy dot. zniżek telekomunikacyjnych wprowadzając  możliwość wyboru dowolnego abonamentu, w tym z połączeniami bez ograniczeń, objęcie zniżkami pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • uaktualniono wykaz prac zaliczonych do poszczególnych stopni uciążliwości oraz prac szczególnie niebezpiecznych - zmniejszenie z 5 do 3 liczby stopni uciążliwości, połączenie prac, usuniecie prac już nie występujących w OPL, przyjęcie wyższych stawek dla połączonych  przedziałów,
 • zmieniono zasady premiowania, zgodnie z wcześniejszymi ustalaniami Zespołu premiowania.

Dodatkowo uzgodniono, po zgłoszeniu przez organizację związkową, objęcie pakietem alokacyjnym pracowników, którym zmienianie jest faktyczne miejsce wykonywania pracy powyżej 100 km, w sytuacji kiedy nie wiąże się to z koniecznością zmiany warunków umowy o pracy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami