Sekcja

Obradowała Rada KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 87

23 stycznia 2020 r. w Krakowie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".  Relację ze spotkania Światowej Rady Zakładowej Orange przedstawi Jerzy Iwaszkiewicz. Spotkanie Rady z prezesem Orange w Paryżu - 22 stycznia br. -  dotyczyło strategii Orange do 2025 roku

Zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie zapadły dzień wcześniej, na spotkaniu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”. Sekretariat wybrał, w miejsce zmarłego Kol. Andrzej Radeckiego, na funkcję sekretarza Kol. Sławomira Steltmanna. Przyjęto budżet na 2020 r. Podsumowano obchody 30-lecia SKPŁ, które odbyły się 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

Rada Sekretariatu przyjęła stanowisko ws. wystąpienia do premiera RP w sprawie kosztów związanych z wykupem częstotliwości do usługi 5G. W ostatnich latach mamy do czynienia z postępującym zjawiskiem redukcji zatrudnienia w sektorze operatorów telekomunikacyjnych. Jest to wynikiem zarówno bardzo intensywnej konkurencji (jednej z najniższych cen usług telekomunikacyjnych w UE i na świecie), kosztownych narzędzi regulacyjnych (w tym zniesienie przychodów z roamingu, co uderzyło najbardziej w polski rynek), jak i ogromnych (miliardowych) nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem technologii. Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie występowała do organów RP odpowiedzialnych za rynek telekomunikacyjny w naszym Kraju wskazując, że nadmierne obciążenia prawno-regulacyjne operatorów telekomunikacyjnych spowodują pogorszenie sytuacji zatrudnionych w sektorze telekomunikacyjnym.

Przewodniczący poinformował o złożeniu do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pisma ws. uregulowań prawnych dotyczących pełnienia dyżurów domowych. Oczekujemy podjęcia działań w celu pełnej implementacji na grunt prawa krajowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  z dn. 21 lutego 2018 r., który orzekł, że czas dyżuru pełnionego poza firma może być uznany za czas pracy.

Zapoznano się z sytuacja pracowniczą w EmiTel sp z o.o., gdzie na skutek przejęcia obsługi radiokomunikacji morskiej przez Urząd Morski doszło do zwolnień pracowników.

Ustalono, że Walne Zebranie Delegatów KSPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 30 września 2020 r. w Białymstoku. Przyjęto również uchwałę ws. zorganizowania wyjazdu na Białoruś, na przełomie września i października, w związku z setną rocznicą bitwy warszawskiej i niemeńskiej, która zadecydowała o ostatecznym utrzymaniu niepodległości odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego.

Sytuacja w spółkach objętych działaniem OMPT NSZZ „Solidarność” będzie m.in. przedmiotem spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej w dn. 28-29 stycznia bm. Dotyczyć będzie m.in. oceny sytuacji związanej z likwidacją i wydzieleniem części lokalizacji w strukturze Doświadczeń Klientów OPL. NSZZ „Solidarność” w tej sprawie zgłosił swój sprzeciw do Zarządu Orange uznając, że planowana likwidacja, m.in.  CRM w Legnicy, wykracza poza ramy Umowy Społecznej, podpisanej w dobrej wierze przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce. Ustalono wtedy, że podstawowym kryterium doboru pracowników do odejścia z Orange Polska S.A. będzie wyrażenie przez pracownika chęci dobrowolnego rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Strony Porozumienia dołożą starań, aby proces odejść dobrowolnych był prowadzony bez wywierania presji, w atmosferze spokoju i dialogu społecznego, z poszanowaniem godności pracownika, z dbałością o zachowanie dobrego imienia firmy, aby napięcia i koszty społeczne procesu były jak najmniejsze. Skierowane zostały również wystąpienia z prośbą o wsparcie do władz samorządowych i wojewódzkich. Wcześniej negatywne stanowisko ws. planowanych zmian przedstawiła Rada Pracowników OPL.

Piotr Duda do EKZZ: Potrzebna unijna dyrektywa o płacy minimalnej. Ma poparcie 24 central związkowych!

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 129

Z inicjatywy przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy, 24 największe centrale związkowe z Europy Środkowej i Wschodniej podpisały się pod listem do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych o bardziej intensywne działania na rzecz unijnej dyrektywy o płacy minimalnej. To reakcja na zapowiedź nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która już w lipcu zapowiedziała tworzenie norm prawnych dla płacy minimalnej.

Od kilku dni trwa zainicjowana przez NSZZ” Solidarność” akcja budowania poparcia dla projektu rezolucji EKZZ ws. „Promowania rokowań zbiorowych i zapewnienia poszanowania prawa pracowników do uczciwej płacy”. 

Nasza akcja idzie w parze z trwającym od szeregu lat zainteresowaniem NSZZ „Solidarność” tematem wzmacniania rokowań zbiorowych i dążeniem do realizacji idei europejskiej płacy minimalnej oraz walki o uczciwą płacę – powiedział szef „Solidarności” Piotr Duda.

30-lecie utworzenia Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 397

Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego w sierpniu 1980 roku.

Należy przypomnieć, że wiele z postulatów sierpniowych dotyczyło całej sfery działalności umożliwiającej wpływ na własne losy poprzez decyzje dotyczące całego kraju. Istota wtedy była możliwość wyrażania swoich dążeń i opinii, możliwość wpływu na otaczającą rzeczywistość, troska
o innych i chęć zapewnienia godnej egzystencji.

Wyrazicielem tych dążeń był NSZZ "Solidarność". Po latach przełomu możemy stwierdzić, że o ile w sferze ambicji politycznych zostało zrealizowanych duża cześć postulatów, to w dalszym ciągu są one aktualne w miejscu pracy – tam skąd wypłynęły.

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 514

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady zapoznali się z wystąpieniem Związku do UOKiK ws. nierzetelnej informacji kierowanej do klientów przez jednego z operatorów  w zakresie sieci 5G.

Zapoznano się z deklaracjami strony rządowej w zakresie Narodowego Planu Szerokopasmowego.  Powołany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zespół na temat cyfryzacji kraju. Środki unijne na ten cel są przewidziane. Prowadzone są badania na temat szkodliwości sieci 5G.

Uzgodniono projekt medalu Zasłużony dla KSPT NSZZ "Solidarność". Jego przyznawaniem zajmie się Kapituła w tym celu powołana.

Zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli KSPT w zakresie RODO i omówiono jego przebieg.

Omówiono aktualny stan przygotowań do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sprawy związane z działalnością organizacji wchodzących w skład KSPT NSZZ "Solidarność" z poszczególnych firm (Emitel, T-Mobile, Orange).

Emitel – proces podwyżkowy zakończony i zrealizowany, firma planuje wzrost zatrudnienia.

T-Mobile – sytuacja trudna, trwają zwolnienia z powodu automatyzacji itp. Planowane są zwolnienia grupowe.

Orange – zwolnienia grupowe trwają i na ten rok dobiegają końca, proces podwyżkowy dla ok. 45-50% pracowników.

Umowa z COZZ

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 553

W dniu 6 lutego w Warszawie przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" podpisali umowę o współpracy z Centrum Organizacji Związków Zawodowych.

Celem porozumienia jest zorganizowanie pracowników w związku zawodowym w sektorze ICTS. Wynegocjowanie poprawy warunków pracy i podpisanie porozumień w tym zakresie z pracodawcami, w których do tej pory nie działa nasz związek. Włączenie w struktury Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" nowopowstałych organizacji.

Umowa została podpisana przez:
Jerzy Iwaszkiewicz i Łukasz Mickiewicz – KSPT NSZZ "Solidarność"
Rafał Tomasiak – C.O.Z.Z
Teresa Casertano – UNI Global Union ICTS.

COZZ 06022019 2 COZZ 06022019 3

W dalszej części spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz pomysłami w organizowaniu pracowników w różnych sektorach. Projekt jest realizowany pod patronatem UNI Global Union w spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz UNI Global Union Christy Hoffman, Sekretarz Regionalny UNI Europa Oliver Reothig oraz koleżanki i koledzy związkowcy z różnych krajów.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami