Prawo

6 praw pracownika tymczasowego

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 566

Pracownik czasowy to w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

1. Prawo do wynagrodzenia - Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia w granicach do dnia 10 następnego miesiąca. Warto również wspomnieć, że w umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
a) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
b) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Wypowiadanie umów o pracę na czas określony 2017

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 693

22 lutego 2016 roku zmienił się sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony. Ważna jest długość stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Akademia Wymiany Kompetencji

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 738

17 stycznia  br. we Wrocławiu rozpoczęła pilotażowo działalność Akademia Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ „Solidarność”.

W ramach Akademii planowane jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji,  na których członkowie NSZZ „Solidarność” będą mieli okazje pozyskać kompetencje, które przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.
Jednym z elementów strategii naszego Związku jest to, aby nasi członkowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, co automatycznie będzie się przekładać na mocniejszą pozycję na stanowisku pracy i/lub da możliwość zmiany stanowiska pracy na bardziej satysfakcjonujące.

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii – „Zarządzanie Projektami” - poprowadzone zostało przez  Tomasza Chrapkiewicza.
 
Z powodu ciągłych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarek, postępie technologicznym oraz zmian w modelu funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pracodawcy oczekują od swoich pracowników podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru „Zarządzania Projektami”. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa, muszą podejmować coraz więcej inicjatyw o charakterze projektowym aby móc utrzymać swoją pozycję na rynku. To z kolei powoduje, że  aby  w niedalekiej przyszłości móc prawidłowo funkcjonować na rynku pracy, wiedza z tej dziedziny staje się niemal niezbędna.

Cele szkoleniowe:

Uczestnik będzie wiedział:

 • Czym jest projekt i jaki ma cechy charakterystyczne projektu.
 • Jakie są  uznane standardy Zarządzania Projektami na świecie. Czym jest metodyka/standard. Jakie jest cele stosowania metodyk.
 • Czym jest harmonogram, ryzyka w projekcie, WBS, ścieżki krytycznej.
 • Rodzaj reakcji ryzyka.
 • Czym jest budżet projektu.

Uczestnik będzie potrafił:

 • Odróżnienie projektu od działalności operacyjnej.
 • Umiejętność  skonstruowania WBS dla prostego projektu.
 • Umiejętność stworzenia harmonogramu dla prostego projektu.
 • Umiejętność definiowania i oceny ryzyka.
 • Wykorzystać metodę EMV do stworzenia budżetu ryzyka

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 766

Nowy rok w sferze prawa często rozpoczyna się wejściem w życie nowych regulacji prawnych. Nie inaczej ma być w dniu 1 stycznia 2017 r., w którym na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać m.in. znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzające istotne zmiany dla pracodawców i pracowników.

W praktyce prawa pracy można się czasami spotkać z potocznym określeniem "mały" i "duży" pracodawca. Ten podział, powiązany ze stanem zatrudnienia w danej firmie, decyduje o zakresie obowiązków leżących po stronie pracodawcy. Jeżeli kwalifikuje się on do grupy "dużych" pracodawców, obowiązków ma więcej. Chodzi tu głównie o wymóg tworzenia regulaminów zakładowych - pracy i wynagradzania.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. wspomniane przepisy zakładowe obligatoryjnie tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy. Od 1 stycznia 2017 r. ten stan rzeczy ma ulec zmianie, za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (na dzień oddania Gazety do druku ustawa oczekuje na podpis Prezydenta - zgodnie z komunikatem podanym na stronie www.sejm.gov.pl).

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 626

Stawka godzinowa będzie obowiązywać pracowników od dnia 1 stycznia 2017 r. Sposoby ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia określają przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Określona ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę zarówno stawki miesięcznej jak i godzinowej.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami