Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy na upały w pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła w tym roku już 391 skarg pracowników, którzy skarżą się na zbyt wysoką temperaturę i brak zimnych napojów – informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Spośród 391 skarg 212 dotyczyło nieprawidłowości związanych z wydawaniem napojów i 179 zbyt wysokiej temperatury w biurach.

Przepisy BHP i kodeks pracy nie określają górnej granicy temperatury w biurze, czy w zakładzie pracy, po której przekroczeniu pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy, decyzja należy więc do pracodawcy. Są wyjątki.

Wyjątkiem są pracownicy młodociani między 16. a 18. rokiem życia oraz cierpiący na choroby np. serca. Młodociani pracownicy mogą odmówić przyjścia do pracy, gdy temperatura przekracza 30 stopni. Zapewnia im to rozporządzenie ministra pracy. Natomiast osoby np. chorujące na serce bądź dla których upał może być niebezpieczny dla zdrowia mogą powołać się na przepisy Kodeksu pracy – Art. 210 § 1., stanowiący, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami