Komisja Międzyzakładowa

Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 8 listopada odbyła się Komisja Socjalna Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się :

  1. Sprawy bieżące.
  2. Rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZŚS.
  3. Rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS.
  4. Rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS.
  5. Sprawy różne.

W sprawach bieżących ustalono wytyczne do tworzenia harmonogramów dla Zespołów Socjalnych w Regionach. Tradycją lat ubiegłych zdecydowano o przyznaniu upominku świątecznego dla pracowników. Ustalono progi oraz wysokość upominku dla poszczególnych grup.

Szczegóły zostaną przekazane w komunikacie systemowym 22 listopada i od tego dnia do 22 grudnia będzie można składać wnioski. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 227 stan na dzień 11.10.2017r. są to kompletne wnioski. W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 4 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych oraz zaakceptowano propozycję zmiany w harmonogramie zgłoszoną przez Zespół Socjalny w Regionie Południe.

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 6.12.2017r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak, Ryszard Zielonka, Grzegorz Samborski.

Warunki pracy na Call Center

27 października Członek Zarządu OPL ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami p. Jolanta Dudek spotkała się z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. Spotkanie odbyło się  przy udziale p. Jacka Kowalskiego Członka Zarządu OPL  ds. Zasobów Ludzkich i p. Elżbiety Waliś – doradcy ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.  Spotkanie dotyczyło warunków pracy na call center.

Niepojące sygnały wcześniej dotarły od pracowników z Krakowa, Opola i Katowic. Po spotkaniu z pracownikami Związek wystosował do Pracodawcy pismo zgłaszając szereg nieprawidłowości sygnalizowanych przez pracowników.

W trakcie spotkania przedstawiciele NSZZ „Solidarność” odnieśli się do odpowiedzi udzielonej Związkowi na piśmie przez członka Zarządu Jacka Kowalskiego. Zwrócili uwagę na wypalenie zawodowe pracowników infolinii związane z nadmiernym obciążeniem pracą, brak wsparcia pierwszej linii, ograniczenie lub brak szkoleń, brak zmiany norm jakościowych i ilościowych w okresie awaryjnym, czas pracy i związane z tym grafikowanie, niskie wynagrodzenia części pracowników, brak możliwości planowania urlopów w okresie letnim. Ponadto poruszono temat przenoszenia zadań do nowych lokalizacji oraz funkcjonowanie systemu OMNI.

Pani Prezes przyjęła szereg zgłoszonych uwag, deklarując podjęcie odpowiednich działań. Znaczne obciążenie pracą, wynikające z dużego ruchu - jej zdaniem -wynika głównie z anomalii pogodowych w okresie urlopowym oraz zwiększonej rotacji pracowników ousoursingowych.

Ze strony OMPT NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący OMPT, Waldemar Stawski – za-ca przewodniczącego, Stanisław Kiezik - sekretarz OMPT, Robert Bąk – członek Prezydium OMPT, Renata Sadowska-Kosiacka – członek Komisji Międzyzakładowej,  Joanna Kozak – członek Komisji Oddziałowej  z  Contact Center we Wrocławiu i Marcin Grodzki z Contact Center w Katowicach.

"Czas na Solidarność" w Regionach

26 października byliśmy w Katowicach i zgodnie z naszymi deklaracjami spotkaliśmy się z pracownikami w największej lokalizacji przy ul. Francuskiej. I tym razem dostaliśmy mnóstwo wsparcia i staraliśmy się w tych krótkich spotkaniach odpowiadać na pytania pracowników.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za miłe przyjęcie i za perfekcyjną organizację, w szczególności członkom Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Górny Śląsk.

Konferencja UNI w Nyon

  • administrator
  • Kategoria: sekcja
  • Odsłony: 77

W dniu 3 października przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji  NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu związków zawodowych działających w Grupie Orange zrzeszonych w UNI Global.

W konferencji, która odbyła się w szwajcarskim Nyon, udział brali związkowcy z Belgi, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski.  Jej celem było przekazanie informacji i omówienie problemów związanych z podmiotami Orange umiejscowionymi w poszczególnych krajach. Przedstawiliśmy prezentację z  funkcjonowania  NSZZ „Solidarność”  w  OPL. Omówiliśmy sytuację firmy, osiągnięcia prawne, płacowe i socjalne dla pracowników oraz aktualne problemy związane z redukcją zatrudnienia.

NSZZ „Solidarność” zaproponowała wspólne działania związków zawodowych działających w Grupie Orange dotyczące obrony wspólnych celów przed właścicielem. W tej sprawie zostanie zorganizowana telekonferencja w dniu 11.12.2017r.

Spotkanie OMPT z udziałem przedstawicieli pracodawcy OPL

W dniach 19 i 20 października w Warszawie miały miejsce spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Na obecnym etapie strony nie doszły do porozumienia. Dalszym etapem sporu będą rokowania z udziałem mediatora.

Przedstawiano informacje ze spotkanie z zarządem NexoTech  S.A. (d. Eltel), które odbyło się 13 października we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Spółki, planów na przyszłości oraz sytuacji pracowniczej, w tym warunków pracy.

Po uzyskaniu informacji o stanie rozmów i ich rezultatach (w tym porozumieniu ws. wzrostu wynagrodzeń) z pracodawcą ELMO S.A. Komisji Międzyzakładowa upoważniła zespół negocjacyjny do zakończenia sporu zbiorowego.

Zapoznano się ze stanem rozmów nad zmianami w Regulaminie Socjalnym OPL, w tym propozycji pracodawcy ograniczenia imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zmian dot. finansowania wypoczynku letniego dzieci. Rozmowy są kontynuowane.

W spotkaniu z Komisją Międzyzakładową w dniu 20 października uczestniczył Członek Zarządu OPL p. Jacek Kowalski oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi. Prezes Jacek Kowalski odpowiadał na pytania członków Komisji, które dotyczyły zatrudnienia, warunków pracy, w tym sytuacji w salonach sprzedaży oraz na infolinii. W tych ostatnich sprawach OMPT wcześniej wystąpiła na piśmie, przedstawiając  szereg występujących nieprawidłowości i uwag zgłoszonych przez pracowników. Wcześniej z pracownikami infolinii z Katowic spotkali się przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność”. Odpowiedź pisemna pracodawcy została wręczona na zakończenie spotkania. Ponadto zapowiedziane zostały  spotkania z menadżerami odpowiedzialnymi za  telefoniczną obsługę klientów  oraz salony sprzedaży.

Odnosząc się do pytań ws. planów organizacyjnych spółki i zatrudnienia na kolejne lata Prezes Jacek Kowalski zapowiedział, że szczegółowe projekty zostaną przedstawione do konsultacji Radzie Pracowników, a  rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczną się w listopadzie br. Przedstawiając w sposób ogólny plany Spółki na najbliższe lata wskazał na rosnący segment sprzedaży internetowej (tzw. samoobsługa sprzedaży), wprowadzanie automatyzacji w niektórych funkcjach, m.in. raportowanie,  rozwój w najbliższych dwóch latach FTTH.  Nie planowane są duże wydzielenia.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę m.in. na przekazywanie części zadań DiSU do Partnerów Technicznych, co może przełożyć się na zmniejszenie zatrudnienie w OPL, ale może również negatywnie wpłynąć na jakość obsługi klientów przez PT. Zwrócono uwagę również  na trudną sytuację w firmach partnerskich, które już dzisiaj przy malejącym zatrudnieniu spowodowanym zbyt niskimi płacami mogą nie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez OPL.

Na zakończenie spotkania przyjęto uchwałę ws. przeznaczenia środków finansowych na kontynuowanie udziału Związku w akcji Świąteczna Paczka, skierowanej na pomoc najuboższym, poprzez zakup konkretnych środków i sprzętu. W tym roku organizacja Świątecznej Paczki zajmą się dwie organizacje oddziałowe z Warszawy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami