Porozumienie płacowe w NexoTech

12 stycznia 2022 r. zakończyły się, zainicjowane przez OMPT NSZZ „Solidarność”, negocjacje ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech S.A. w roku 2022.

Uzgodniono wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników NexoTech S.A od 1 marca 2022 r. Podwyżkami ma być objętych nie mniej niż 80% zatrudnionych w Strefach utrzymaniowych oraz Centrum Dyspozytorskim. Średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych ma wynieść 250 zł, przy  minimalnej podwyżce 160 zł.

Ustalono również, że bezpośredni przełożony pracownika zobowiązany jest poinformować, z uzasadnieniem, o przyznaniu lub nie przyznaniu podwyżki, a pracownik ma prawo do odwołania się od nieprzyznania podwyżki w terminie 14 dni od uzyskania informacji od przełożonego.

Strony uwzględniły wzrost wynagrodzeń jakim zostali objęci pracownicy NexoTech w latach 2019-2020, który miał miejsce w trakcie powadzenia sporu zbiorowego. W zależności od kondycji, możliwości i wyników finansowych oraz budżetu Spółki, pracodawca przewiduje/dopuszcza możliwość wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach. 

Strony porozumienia uzgodniły, że wysokość wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach będzie przedmiotem rozmów rokrocznie od miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego, poczynając od 2023 roku.

Pracodawca zobowiązał się w procesie podwyżkowym do przestrzegania zakazu dyskryminacji, o którym mowa art.  11(3) Kodeksu pracy, w tym ze względu na przynależność związkową. Porozumienie wejdzie w życie po podpisaniu przez pracodawcę i stronę związkową. Zawarcie porozumienia oznaczać będzie zakończeniu sporu zbiorowego ws. żądań dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech S.A., zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność” 13 lutego 2019 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami