Podwyżki wynagrodzeń dla co najmniej 50% pracowników Orange Polska

W dniu 5 lutego bm. zakończyły się rozmowy płacowe na temat wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników Orange Polska S.A. w roku 2021. Rozmowy podjęto z inicjatywy OMPT NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z Umową Społeczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na podwyżki miała wynieść nie mniej niż 3,5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia z umów o pracę pracowników na dzień 31 stycznia w roku, w którym dokonywana jest podwyżka. Podwyżki będą miały charakter indywidualny i będą realizowane w oparciu o zasady ustalone w polityce wynagradzania pracowników Orange Polska S.A. Początkowo podwyżki miały obejmować nie mniej niż 40% pracowników, a minimalna jej wysokość wynosić 150 zł.

W wyniku negocjacji uzgodniono:

  • wzrost od 1 sierpnia 2021 r. środków finansowych na podwyżki w wys. 3,8%,
  • minimalna podwyżka wyniesie 160 zł,
  • podwyżkami zostanie objętych nie mniej niż 50% pracowników.

Tryb przyznawania podwyżek oraz proces odwoławczy jest analogiczny do lat poprzednich.

Szczegóły porozumienia dostępne są na stronach wewnętrznych i u przedstawicieli naszej organizacji związkowej.

Trwają negocjacje płacowe organizacji związkowych z pracodawcą ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników Orange Polska w roku 2021

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami