Zmiany w PUZP z dodatkowymi gwarancjami

W dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2020 r. przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” reprezentujący pracowników zatrudnionych w Orange Polska podpisali Protokół dodatkowy nr 9 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tym samym zakończyły się zainicjowane przez pracodawcę, trwające od marca br. trudne negocjacje, które dotyczyły nagród jubileuszowych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny (ZFŚS). 

W sytuacji pandemii COVID-19 oraz wynikającego z tego faktu potencjalnego negatywnego wpływu na rynek pracy a przede wszystkim w trosce o miejsca pracy i zachowanie wynagrodzeń w Orange na dotychczasowym poziomie, podjęliśmy dialog z pracodawcą.

W wyniku żmudnych rozmów wypracowaliśmy porozumienie uwzględniające zgłaszane przez NSZZ „Solidarność” propozycje, które znacznie polepszyły pierwotny projekt zmian w PUZP. 

Wstępna propozycja pracodawcy zakładała objęcie jednorazowymi wypłatami pracowników ze stażem od 20 do 30 lat pracy oraz zdecydowanie niższe wysokości jednorazowych nagród. Ostatecznie uzgodniliśmy, że nagrody jubileuszowe w dotychczasowym kształcie będą obowiązywały do 8 kwietnia 2021 r. Po tym terminie, w okresie do 31 grudnia 2021 r. pracownicy, którzy osiągną staż pracy pomiędzy 15 a 30 lat nabędą prawo do jednorazowej nagrody jubileuszowej.

Ponadto, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z pandemią, pracodawca zaproponował zmiany w wysokości odpisu środków na ZFŚS. W naszej ocenie nie będzie miało to wpływu na funkcjonowanie funduszu i związaną z tym pomoc socjalną za wyjątkiem imprez masowych, które musiały zostać odwołane z przyczyn obiektywnych. W trakcie negocjacji jednym z naszych priorytetów było zachowanie świadczeń socjalnych w dotychczasowej wysokości oraz zakresie – to udało nam się osiągnąć. Pierwotnie pracodawca proponował, że zmniejszony odpis będzie obowiązywał również w 2022 roku, czyli o 1 rok dłużej niż wynika to z podpisanego Protokołu. Od 2022 roku odpis na ZFŚS powróci do ustawowego poziomu.

Na wniosek OMPT NSZZ „Solidarność” uzgodniono również, że pozostałe zapisy PUZP nie ulegną zmianie bez zgody stron Układu - do 31 marca 2026 r. Jest to istotna gwarancja, zabezpieczająca na 5 lat (licząc od 31 marca 2021 r.) wysokość odpraw przy rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zmiany w PUZP wejdą w życie po ich zarejestrowaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W rozmowach z pracodawcą OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali Jerzy Iwaszkiewicz – przewodniczący i Łukasz Mickiewicz – zastępca przewodniczącego.

Na bieżąco prowadzone były konsultacje i uzgodnienia z Prezydium i Komisją Międzyzakładową OMPT.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami