komisja międzyzakładowa

Informacje z prezydium KM

W dniach 5-6 października spotkało się w Warszawie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Udział w spotkaniu wzięli również członkowie zespołu premiowego.

Ustalono program Zebrania Delegatów/ Członków NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji, które odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Miętnem k. Garwolina. W tych dniach odbędzie się Walne Zebranie Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji i Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność.

Do udziału w Zebraniu zostali zaproszeni członkowie Zarządu i przedstawiciele Orange Polska S.A.

W trakcie Zebrania omawiana będzie m.in. sytuacja w Orange Polska i podmiotach powiązanych oraz w branży telekomunikacyjnej, sprawy pracownicze oraz program Związku na najbliższe lata. Prezydium OMPT zapoznało się z propozycjami dot. promocji związku i przyjęło decyzje w tej sprawie.

Członkowie Prezydium z udziałem zespołu premiowego zapoznali się z uwagami dot. funkcjonowania Regulaminu premiowego OPL . Wniesiono szereg uwag, które będą przedmiotem dalszych prac.

W związku z przejściem z dniem 1 października br. pracowników OCS do OPL. przewiduje się, zgodnie z Regulaminem wyborów SIP w OPL, wybory uzupełniające w komórkach organizacyjnych, które przeszły z OCS do OPL. Przewidywany termin to listopad 2016 r. Szczegóły ogłosi Główna Komisja Wyborcza SIP w OPL.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

8 września br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". W tracie spotkania członkowie Komisji przyjęli propozycje dot. wewnętrznej polityki informacyjnej Związku.

Przyjęto termin wspólnego zebrania delegatów i członków Związku z organizacji tworzących SKPT NSZZ "Solidarność". Zebranie, pod czas którego będzie omawiany m.in. program Związku na najbliższe lata, odnoszący się do sytuacji w pracowniczej w OPL i spółkach objętych działaniem OMPT, odbędzie się w dn. 3-5 listopada br. w Miętnem k. Garwolina.

Przedstawiono sytuację pracowniczą w CC Łódź. Zgłoszono zastrzeżenia do funkcjonowania Regulaminu premiowania w OPL, dotyczące m.in. wypłat premii i trybu odwoławczego.

Komisja przyjęła uchwałę zwiększającą wypłaty statutowe, które w nowej wysokości będą obowiązywały od zdarzeń, które będą miały miejsce od 1 stycznia 2017 r.

Uchwalono budżet na kolejne miesiące 2016 r.

Przedstawiono stanowisko NSZZ "Solidarność" w sprawie zadaniowego czasu pracy dla Dystrykt Menager oraz Zastępca Dystrykt Menager. Wspólne stanowisko OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT w tej sprawie zostało przedstawione pracodawcy OPL 25 sierpnia br. Zgłaszając swoje wątpliwości oczekiwaliśmy na spotkanie z pracodawcą. Następnego dnia OZZPT wycofał się ze wspólnego stanowiska. Tym samym zmiany w Regulaminie pracy dot. zadaniowego systemu czasu pracy dla tej grupy pracowników zostaną przez pracodawcę wprowadzone.

Omówiono sytuację związaną z przejściem z dniem 1 października 2016 r. pracowników OCS do OPL. Liczba planowanych w 2016 r. odejść dla pracowników OCS nie zmieni się. Dotyczy to również pracowników OPL. Pracownicy OCS będą mogli od 1 października przenieść zgromadzone środki na Pracowniczym Funduszu Emerytalnym do Funduszu OPL, gdzie składka opłacana przez pracodawcę wynosi 7% (w OCS 6%) Również środki z Funduszu Socjalnego zostaną połączone z OPL. Zgłoszono potrzebę kontynuowania Platformy Współpracy Społeczno-Operacyjnej (PWSO) OCS po przejściu do OPL.

Zapoznano zebranych z interpretacją ogólną Ministra Finansów ws. podatku o odszkodowań i wyjaśnieniem OPL w tej sprawie.

Wydana w dniu 23.06.2016 r. interpretacja ogólna jest odmienna od otrzymanej interpretacji indywidualnej i niezależna od OPL. Z dotychczasowych analiz przeprowadzonych przez Strategię Podatkową wynika, że w stosunku do świadczeń wypłaconych w 2016 roku możliwe jest kontynuowanie obecnego podejścia podatkowego; przy czym w przypadku otrzymania w tym roku od Ministra Finansów postanowienia o wygaśnięciu interpretacji podatkowych uzyskanych przez OPL w związku z analizowanym zagadnieniem decyzja co do okresu kontynuowania pobierania zaliczek na podatek na obecnych zasadach powinna być dodatkowo na bieżąco zweryfikowana. Jednocześnie w swej analizie Strategia Podatkowa rekomenduje rozpoczęcie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń, które będą wypłacane począwszy od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z podejściem zaprezentowanym w interpretacji ogólnej. Wówczas to OPL zwróci się do Ministerstwa Finansów z ponowną prośbą o interpretację szczegółową dotyczącą zapisów w PUZP.

Zebranie prezydium KM

7 września br. Warszawie zebrało się Prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Omówiono następujące sprawy:

 • promocja Związku,
 • wypłaty statutowe,
 • systemy informatyczne,
 • organizacja MZD OMPT i WZD SKPT.
 • regulamin premiowania,
 • zadaniowy system czasu pracy,
 • realizacja umowy społecznej po połączeniu OCS z OPL,
 • CC Łódź,
 • stanowiska pracy w Rzeszowie,
 • wybory uzupełniające SIP w OPL po przejściu OCS,
 • szkolenia - pozyskiwanie członków Związku,
 • kontakty zagraniczne,
 • PWSO - kontynuacja w OPL,
 • outsourcing,
 • przejście OCS do OPL - skutki,
 • ulgi na przejazdy kolejowe,
 • projekt budżetu,
 • baza danych,
 • Solkarta,
 • podatek od odpraw od 1 stycznia 2017 r. - interpretacja ogólna Ministra Finansów.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność"

Trwa zebranie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Omawiane są problemy ważne dla pracowników: zwolnienia, zadaniowy czas pracy, premie, zmiany organizacyjne, outsourcing. Komisja Międzyzakładowa zdecydowała o podwyższeniu wysokości świadczeń statutowych dla członków Związku. Szczegóły spotkania w osobnym komunikacie.

OCS - Pracowniczy Program Emerytalny

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się drugie spotkanie z pracodawcą w sprawie likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS. Stronę OMPT reprezentowały te same osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu.

Po zapoznaniu się z całokształtem, pracownikom będącym członkami likwidowanego funduszu rekomendujemy następujące rozwiązania:

 • Po zmianie pracodawcy, już jako pracownik OPL (z początkiem października) niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o objęcie programem. Wniosek będzie dostępny w aplikacji „o mnie”, będzie także możliwość wygenerowania wniosku poprzez infolinię HR, wszystkie niezbędne formularze będą także udostępnione na stronie internetowej alumni.orange.pl . Zbyt późne złożenie wniosku może skutkować utratą składki za dany miesiąc.
 • Po otrzymaniu oficjalnego powiadomienia o likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS, każdy z uczestników programu w ciągu 30 dni będzie musiał wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zadysponowania zgromadzonymi tam środkami. Dla pracowników najbardziej korzystną i bez kosztową operacją będzie przeniesienie posiadanych środków do PPE w Orange (opcja dostępna tylko dla pracowników). Druga możliwość to przeniesienie środków na Indywidualne Konto Emerytalne, które trzeba otworzyć w wybranym przez siebie banku. Będzie można także zadecydować o wypłacie posiadanych środków, jednak ta opcja wiąże się ze stratą około 35% posiadanych środków (do potrącenia podatek Belki, składki ZUS-owskie). Osoby które ukończyły 60 rok życia mogą wycofać środki w tym terminie zgodnie z programem.
 • Prosimy o informowanie naszych kolegów, którzy obecnie już nie są pracownikami o konieczności zadysponowania swoich środków, aby ich pieniądze nie trafiły na depozyt sądowy.

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami