komisja międzyzakładowa

Spotkanie Komisji Międzyzakładowej

31 stycznia w Warszawie miało miejsce spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". Komisja przyjęła uchwały ws. wykonania budżetu OMPT za rok 2016 i preliminarza budżetowego na rok 2017 oraz uchwałę finansową.

Członkowie KM zostali zapoznani z projektem  Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, które następnie zostały przyjęte uchwałą Komisji.

Krytycznie oceniono stan współpracy z pracodawcą OPL, wskazując m.in. na pospieszny tryb uzgadniania treści porozumienia placowego na rok 2017, bez możliwości zapoznania się wcześniej z proponowanymi zapisami i tym samym wniesienia propozycji Związku do jego treści. Jedyne spotkanie w tej sprawie odbyło 24 stycznia br.

W dalszym ciągu oczekujemy na podjęcie konstruktywnych rozmów ws. funkcjonowania Regulaminu premiowania i Fundusz Socjalnego. Komisja Międzyzakładowa zobowiązała prezydium do wystąpienia do pracodawcy OPL o zorganizowanie spotkania w sprawach wymagających obopólnego dialogu. Spotkanie ws. funkcjonowania Regulaminu socjalnego oraz propozycji jego zmian odbędzie się 21 lutego.

W dalszej części spotkania omówiono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, w których kandydatem NSZZ Solidarność jest Tomasz Chrapkiewicz.

Zapoznano zebranych z organizacją uroczystość wręczenia pośmiertnie Krzyża Wolności i Solidarności, przyznanego ś.p. Elżbiecie Pacule – wieloletniej przewodniczącej SKPT i OMPT oraz projektem Akademii Wymiany Kompetencji.

Przedmiotem spotkania była również promocja Związku, zasady pokrywania kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz warunki pracy w terenie, gdzie są przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczenie powietrza.

Informacja z Prezydium KM

30 i  31 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Przyjęto informację skarbnika nt. wykonania budżetu w 2016 r.  propozycję preliminarza wydatków na rok 2017 oraz uchwały finansowej.

Krytycznie oceniono procedowanie porozumienia płacowego w OPL oraz narzucanie pracownikom planów urlopowych, ograniczających w znacznym stopniu możliwość skorzystania z wypoczynku w okresie letnim. 

Przedstawiono efekty interwencji Związku i Rady Pracowników ws. zwolnień w Obsłudze Posprzedażowej (b. OCS) we Wrocławiu i Kaliszu. Wynikiem podjętych działań jest  decyzja pracodawcy pozwalająca na dalsze zatrudnienie pracowników Zaawansowanej Obsługi Technicznej we Wrocławiu. W sprawie pracowników Wydziału Interwencji Regulatora i Organizacji Konsumenckich w Obsłudze Klientów SOHO w Kaliszu zostały skierowane kolejne wystąpienia.

Z niepokojem przyjęto informację dot. planów wydzielenia znacznej grupy pracowników  zarządzających nieruchomościami OPL na zewnątrz. W tej sprawie zostało skierowane pismo do pracodawcy. Projekt jest obecnie w trakcie konsultacji z Radą Pracowników.

Prezydium omówiło również stanowisko OPL w sprawie inicjatywy OMPT dot. oceny funkcjonowania Regulaminu premiowania oraz funduszu socjalnego. Związek oczekuje od pracodawcy podjęcia konstruktywnych rozmów.

Zapoznano się z projektem Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, który został wypracowany przez zespół powołany uchwałą MZD w Miętnem. Projekt został przedstawiony do akceptacji Komisji Międzyzakładowej.

Na  zaproszenie prezydium udział w spotkaniu wziął Tomasz Chrapkiewicz – kandydat OMPT  w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, którego aktywnym współtwórcą jest SKPT NSZZ "Solidarność".  Tomasz Chrapkiewicz  zapoznał prezydium KM  z założeniami projektu Akadami Wymiany Kompetencji. Projekt zyskał akceptację, a jego założenia zostały przedstawione w dniu 31 stycznia Komisji Międzyzakładowej. Zostały zabezpieczone w preliminarzu budżetowym środki finansowe na ten cel. Celem Akademii jest dostarczenie członkom NSZZ Solidarność możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych, przyczyniających się do ich rozwoju zawodowego.

Rozmowy w TP TelTech o sprawach pracowniczych

2 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z pracodawca TP TelTech, na którym omówiono: plan i wydatki z ZFŚS w 2016 roku, preliminarz wydatków socjalnych w 2017 roku, zmiany w Regulaminie Socjalnym i Regulaminie Pracy oraz teleprace.

Podpisano zmiany w Regulaminie Socjalnym dotyczące § 17 Regulaminu ZFŚS,
zmieniając zapis:

  • Na wniosek Komisji Socjalnej osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest przedstawić do wglądu, wymagane dokumenty potwierdzające deklarowaną w oświadczeniu wysokość średniego miesięcznego przychodu brutto na osobę w rodzinie. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia świadczenie nie będzie wypłacone.

na nowy w brzmieniu:

  • Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest przedstawić każdorazowo do wglądu, wymagane dokumenty potwierdzające deklarowaną w oświadczeniu wysokość średniego miesięcznego przychodu brutto na osobę w rodzinie. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia świadczenie nie będzie wypłacone.

Dodano zapis ust. 7 i 8w § 19 części D Regulaminu ZFŚS, w brzmieniu:

  • 7.Pracownikowi może być przyznana kolejna pożyczka dopiero po pełnej spłacie wcześniej udzielonej pożyczki.
    8. W przypadku posiadania pożyczki remontowej, pracownik może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w Regulaminie Gospodarowania ZFŚS w części D ust.2 pkt.1 do 6. Pozostała do spłaty pożyczka remontowa zostanie spłacona w całości z udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe, tak aby pracownik miał tylko jedną udzieloną pożyczkę.

Podpisano zmiany w Regulaminie Pracy

  • w § 30 dodany zostaje punkt 7:
    Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą i Orange Polska S.A. dotyczącej oferty dla Pracowników, Pracownicy mają prawo do zniżki w usługach telekomunikacyjnych oferowanych przez Orange Polska S.A.. Szczegółowe zasady udzielania zniżek określi Zarząd Spółki na podstawie postanowień Umowy zawartej z Orange Polska S.A.

Przyjęto Preliminarz wydatków socjalnych w 2017 roku

Przedstawicile OMPT zgłosili zastrzeżenia do zaproponowanych zapisów dotyczących telepracy. Propozycja związkowa zostanie przedstawiona do 6 lutego br. praccodawcy oraz pozostałym uczestniom spotkania .

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz i Roman Froch.

Rozmowy płacowe

W dniu 24.01.2017r. odbyło się spotkanie Pracodawcy oraz organizacji związkowych, działających w Orange Polska S.A. Tematem spotkania były sprawy związane ze zmianą Umowy Zakładowej dotyczącej Pracowniczego Programu Emerytalnego, podsumowanie odejść dobrowolnych w 2016 r. i realizacji wzrostu wynagrodzeń w roku ubiegłym oraz wypracowanie zasad procesu podwyżkowego na 2017 rok w OPL.

Ponieważ Pracodawca przed spotkaniem nie przysłał do organizacji związkowych propozycji zapisów dotyczących podwyżek w 2017 r, nasza Organizacja na spotkaniu nie podpisała przedstawionego uzgodnienia. Wnieśliśmy o przesłanie projektu uzgodnienia, celem zapoznania  z treścią dokumentu oraz o przesłanie nam uzupełnionych danych dotyczących procesu podwyżkowego za ubiegły rok, niezbędnych naszej Organizacji do podjęcia ostatecznych decyzji.

Zmiany w regulaminach i ZUZP w TP Teltech

15 grudnia odbyły sie spotkania przedstawicieli Związku i pracodawcy ws. zmian w Regulaminie pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w TP Teltech. KM NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz (przewodniczacy) i Łukasz Mickiewicz (zastępca przewodniczacego).

W § 30 Regulaminu pracy dodano punkt 7 na podstawie którego pracownicy mają 100% rabatu w opłacie abonamentowej przez pierwszych 6 miesięcy oraz 50 % w kolejnych za pakiet usług dostępu do internetu i telefonii internetowej. Szczegółowe zasady zniżek określi zarząd Spółki. Szczegóły zmian w regulaminie dostępne są u przedstawicieli Związku.

Uzgodniono również korzystne zapisy w ZFŚS. Środki z pozycji budżetowej "pozostałe świadczenia", zostanie przeznaczona na prezenty świąteczne w zakresie od 200 do 800 zł dla pracowników o najniższych dochodach. Natomiast dla dzieci pracowników bez wzg. na dochód pracownika będzie to 250 zł

Podpisane zostało porozumienie do ZUZP między organizacjami związkowymi i pracodawcą. Na jego mocy przyznana zostaje nagroda specjalna dla pracowników przechodzących na emeryturę w latach 2017 - 2022. Porozumienie zacznie obowiązywać z dniem wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 5 do ZUZP dla pracowników TP Teltech, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017r.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami