komisja międzyzakładowa

Rozmowy płacowe

W dniu 24.01.2017r. odbyło się spotkanie Pracodawcy oraz organizacji związkowych, działających w Orange Polska S.A. Tematem spotkania były sprawy związane ze zmianą Umowy Zakładowej dotyczącej Pracowniczego Programu Emerytalnego, podsumowanie odejść dobrowolnych w 2016 r. i realizacji wzrostu wynagrodzeń w roku ubiegłym oraz wypracowanie zasad procesu podwyżkowego na 2017 rok w OPL.

Ponieważ Pracodawca przed spotkaniem nie przysłał do organizacji związkowych propozycji zapisów dotyczących podwyżek w 2017 r, nasza Organizacja na spotkaniu nie podpisała przedstawionego uzgodnienia. Wnieśliśmy o przesłanie projektu uzgodnienia, celem zapoznania  z treścią dokumentu oraz o przesłanie nam uzupełnionych danych dotyczących procesu podwyżkowego za ubiegły rok, niezbędnych naszej Organizacji do podjęcia ostatecznych decyzji.

Zmiany w regulaminach i ZUZP w TP Teltech

15 grudnia odbyły sie spotkania przedstawicieli Związku i pracodawcy ws. zmian w Regulaminie pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w TP Teltech. KM NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz (przewodniczacy) i Łukasz Mickiewicz (zastępca przewodniczacego).

W § 30 Regulaminu pracy dodano punkt 7 na podstawie którego pracownicy mają 100% rabatu w opłacie abonamentowej przez pierwszych 6 miesięcy oraz 50 % w kolejnych za pakiet usług dostępu do internetu i telefonii internetowej. Szczegółowe zasady zniżek określi zarząd Spółki. Szczegóły zmian w regulaminie dostępne są u przedstawicieli Związku.

Uzgodniono również korzystne zapisy w ZFŚS. Środki z pozycji budżetowej "pozostałe świadczenia", zostanie przeznaczona na prezenty świąteczne w zakresie od 200 do 800 zł dla pracowników o najniższych dochodach. Natomiast dla dzieci pracowników bez wzg. na dochód pracownika będzie to 250 zł

Podpisane zostało porozumienie do ZUZP między organizacjami związkowymi i pracodawcą. Na jego mocy przyznana zostaje nagroda specjalna dla pracowników przechodzących na emeryturę w latach 2017 - 2022. Porozumienie zacznie obowiązywać z dniem wejścia w życie Protokołu dodatkowego nr 5 do ZUZP dla pracowników TP Teltech, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017r.

Obrady Komisji i Rady

8 grudnia 2016 roku odbyło się w Warszawie zebranie Komisji Międzyzakładowej i Rady KSPT NSZZ "Solidarność" połączone ze spotkaniem opłatkowym. Członkowie Komisji Międzyzakładowej  omówili realizacje uchwał zjazdów OMPT i SKPT w  tym przygotowania do szlachetnej paczki i pielgrzymki do Lourdes – 25 lecia SKPT. Omówiono przebieg negocjacji Porozumienia zwolnień grupowych 2017r do Umowy Społecznej oraz stanowiska Ministerstwa Finansów ws. zwolnienia podatkowego.

Zapoznano członków ze stanowiskiem pracodawcy w sprawie wyborów uzupełniających SIP w części zakładu włączonego do Orange Polska w dniu 1 października 2016 roku. Wybory zostały przeprowadzone w bieżącym kwartale – zgodnie z Regulaminem Wyborów SIP.

NSZZ  "Solidarność" zgłosiła pracodawcy inicjatywę podtrzymania Platformy Współpracy Społeczno Operacyjnej na wzór funkcjonującej do 30 września 2016 r. w byłym Orange Customer Service.  Pozytywne efekty działalności platformy PWSO w OCS zaproponowaliśmy przenieść na Orange Polska co umożliwi w dalszej perspektywie czasowej wypracować korzystne dla pracowników rozwiązania. PWSO kontynuowana będzie w OPL w zakresie zespołów - "Organizacji Pracy i Komunikacji" oraz "Procesy i Jakość Obsługi Klienta".

W ramach działalności socjalnej nastąpią zmiany. Od nowego roku likwidacji ulegnie Komisja Sportu Kultury i Turystyki. Zadania Komisji przejmie Komisja Administracyjno-Związkowa. Harmonogramy imprez centralnych (4 imprezy ogólnokrajowe) oraz lokalnych (5-7 bloków imprez) będą przygotowane w Komisji Socjalnej i Zespołach Socjalnych.

Podjęto uchwałę umożliwiającą kontynuowanie członkostwa w związku pracownikom z Work Service International Sp. z o.o., którzy od 31 grudnia zostaną przejęci przez nowego pracodawcę - Work Express Sp. z o.o.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali poinformowani o toczących się sprawach Sądowych z zakresu Prawa Pracy, w tym o sprawach wygranych przez naszych członków.  

Na zakończenie spotkania przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz złożył wszystkim życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem 2017.

Wybory uzupełniające SIP w Orange Polska zakończone

W dniu 2 grudnia 2016r. Główna Komisja Wyborcza SIP w OPL poinformowała pracodawcę, że wśród pracowników, którzy z dniem 1 października br. na mocy art. 23’ KP przeszli z Orange Customer Service do Orange Polska S.A. zostały przeprowadzone w dniach 28-29.11.2016 r. wybory uzupełniające na grupowych społecznych inspektorów pracy na kadencję 2016-2020 r. W załączeniu przekazano wykaz wybranych grupowych SIP.

Porozumienie ws. umowy społecznej na 2017 rok

16 listopada 2016 r. zakończyły się 20-dniowe konsultacje treści porozumienia ws. zwolnień grupowych w 2017 r. W treści podpisanego Porozumienia znalazły się regulacje zawarte w Umowach Społecznych OPL i OCS.

Przewidują one odejście z pracy w Orange Polska S.A. maksymalnie 1020 pracowników (łączna liczba przewidywanych odejść w OPL i OCS po połączeniu) .

Podstawowym kryterium doboru pracowników do odejścia z OPL będzie wyrażenie przez pracownika chęci dobrowolnego rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym zostanie rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, osiągną zakładowy staż pracy:

  • od 10 do 15 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 5 tysięcy złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)
  • od 15 lat do 20 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 8 tysięcy złotych (słownie: osiem tysięcy złotych)
  • od 20 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 22 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Pracownikowi, któremu w 2017 roku brakuje nie więcej niż 12 lat do osiągnięcia wieku uprawniającego do nabycia prawa do emerytury (bez względu na tytuł), zostanie wypłacone dodatkowe odszkodowanie w wysokości 600 złotych (słownie: sześćset złotych) za każdy brakujący rok do nabycia uprawnień emerytalnych w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Na wniosek przedstawicieli OMPT NSZZ "Solidarność" rozszerzono okres ochronny dla małżonków – pracowników OPL - na okres obowiązywania Umowy Społecznej, tzn. uwzględniając odejście jednego z nich w roku 2016 i 2017.

NSZZ "Solidarność" w trakcie konsultacji proponował m.in.: objęcie programem odejść dobrowolnych pracowników ze stażem od 7 lat, podwyższenie stawek odszkodowań. W sprawach kryteriów doboru pracowników – doprecyzowanie zapisów do rzeczywistej likwidacji wszystkich zadań na stanowisku pracy i ograniczenia możliwości zwolnień po likwidacji minimum 50% zadań na stanowiskach istniejących. Przedstawiciele OMPT zgłosili również rozszerzenie możliwości ochrony pracowników, których sytuacja zdrowotna wymaga leczenia szpitalnego.

Pomimo nieuwzględnienia przez stronę pracodawcy powyższych pozycji , mając na uwadze aktualną sytuację firmy oraz w związku z zapisami Umowy Społecznej 2016-2017, negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami