KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3KOMUNIKAT 2018 09 ver3

komisja międzyzakładowa

Obrady Komisji i Rady

8 grudnia 2016 roku odbyło się w Warszawie zebranie Komisji Międzyzakładowej i Rady KSPT NSZZ "Solidarność" połączone ze spotkaniem opłatkowym. Członkowie Komisji Międzyzakładowej  omówili realizacje uchwał zjazdów OMPT i SKPT w  tym przygotowania do szlachetnej paczki i pielgrzymki do Lourdes – 25 lecia SKPT. Omówiono przebieg negocjacji Porozumienia zwolnień grupowych 2017r do Umowy Społecznej oraz stanowiska Ministerstwa Finansów ws. zwolnienia podatkowego.

Zapoznano członków ze stanowiskiem pracodawcy w sprawie wyborów uzupełniających SIP w części zakładu włączonego do Orange Polska w dniu 1 października 2016 roku. Wybory zostały przeprowadzone w bieżącym kwartale – zgodnie z Regulaminem Wyborów SIP.

NSZZ  "Solidarność" zgłosiła pracodawcy inicjatywę podtrzymania Platformy Współpracy Społeczno Operacyjnej na wzór funkcjonującej do 30 września 2016 r. w byłym Orange Customer Service.  Pozytywne efekty działalności platformy PWSO w OCS zaproponowaliśmy przenieść na Orange Polska co umożliwi w dalszej perspektywie czasowej wypracować korzystne dla pracowników rozwiązania. PWSO kontynuowana będzie w OPL w zakresie zespołów - "Organizacji Pracy i Komunikacji" oraz "Procesy i Jakość Obsługi Klienta".

W ramach działalności socjalnej nastąpią zmiany. Od nowego roku likwidacji ulegnie Komisja Sportu Kultury i Turystyki. Zadania Komisji przejmie Komisja Administracyjno-Związkowa. Harmonogramy imprez centralnych (4 imprezy ogólnokrajowe) oraz lokalnych (5-7 bloków imprez) będą przygotowane w Komisji Socjalnej i Zespołach Socjalnych.

Podjęto uchwałę umożliwiającą kontynuowanie członkostwa w związku pracownikom z Work Service International Sp. z o.o., którzy od 31 grudnia zostaną przejęci przez nowego pracodawcę - Work Express Sp. z o.o.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali poinformowani o toczących się sprawach Sądowych z zakresu Prawa Pracy, w tym o sprawach wygranych przez naszych członków.  

Na zakończenie spotkania przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz złożył wszystkim życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem 2017.

Wybory uzupełniające SIP w Orange Polska zakończone

W dniu 2 grudnia 2016r. Główna Komisja Wyborcza SIP w OPL poinformowała pracodawcę, że wśród pracowników, którzy z dniem 1 października br. na mocy art. 23’ KP przeszli z Orange Customer Service do Orange Polska S.A. zostały przeprowadzone w dniach 28-29.11.2016 r. wybory uzupełniające na grupowych społecznych inspektorów pracy na kadencję 2016-2020 r. W załączeniu przekazano wykaz wybranych grupowych SIP.

Porozumienie ws. umowy społecznej na 2017 rok

16 listopada 2016 r. zakończyły się 20-dniowe konsultacje treści porozumienia ws. zwolnień grupowych w 2017 r. W treści podpisanego Porozumienia znalazły się regulacje zawarte w Umowach Społecznych OPL i OCS.

Przewidują one odejście z pracy w Orange Polska S.A. maksymalnie 1020 pracowników (łączna liczba przewidywanych odejść w OPL i OCS po połączeniu) .

Podstawowym kryterium doboru pracowników do odejścia z OPL będzie wyrażenie przez pracownika chęci dobrowolnego rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym zostanie rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, osiągną zakładowy staż pracy:

  • od 10 do 15 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 5 tysięcy złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)
  • od 15 lat do 20 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 8 tysięcy złotych (słownie: osiem tysięcy złotych)
  • od 20 lat otrzymają prawo do dodatkowego odszkodowania w kwocie 22 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

Pracownikowi, któremu w 2017 roku brakuje nie więcej niż 12 lat do osiągnięcia wieku uprawniającego do nabycia prawa do emerytury (bez względu na tytuł), zostanie wypłacone dodatkowe odszkodowanie w wysokości 600 złotych (słownie: sześćset złotych) za każdy brakujący rok do nabycia uprawnień emerytalnych w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Na wniosek przedstawicieli OMPT NSZZ "Solidarność" rozszerzono okres ochronny dla małżonków – pracowników OPL - na okres obowiązywania Umowy Społecznej, tzn. uwzględniając odejście jednego z nich w roku 2016 i 2017.

NSZZ "Solidarność" w trakcie konsultacji proponował m.in.: objęcie programem odejść dobrowolnych pracowników ze stażem od 7 lat, podwyższenie stawek odszkodowań. W sprawach kryteriów doboru pracowników – doprecyzowanie zapisów do rzeczywistej likwidacji wszystkich zadań na stanowisku pracy i ograniczenia możliwości zwolnień po likwidacji minimum 50% zadań na stanowiskach istniejących. Przedstawiciele OMPT zgłosili również rozszerzenie możliwości ochrony pracowników, których sytuacja zdrowotna wymaga leczenia szpitalnego.

Pomimo nieuwzględnienia przez stronę pracodawcy powyższych pozycji , mając na uwadze aktualną sytuację firmy oraz w związku z zapisami Umowy Społecznej 2016-2017, negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia.

Umowa społeczna 2017

8 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zwolnień grupowych w roku 2017 r. w Orange Polska S.A. Pracodawca przedstawił propozycje Porozumienia, które zawiera zapisy wynikające z Umowy Społecznej zawartej na lata 2016-2017. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zajmą ostateczne stanowisko w sprawie treści Porozumienia na kolejnym spotkaniu. Wcześniej zostaną przekazane do pracodawcy uwagi OMPT NSZZ „Solidarność’ do treści propozycji Porozumienia.

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni i termin ten mija 16 listopada 2016 r.

Liczba pracowników przewidziana do redukcji w 2017 r. max 1020.

MZD OMPT

3 listopada odbyło się XIV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ "Solidarność" w miejscowości Miętne k. Garwolina. Uczestniczyło około 50 delegatów oraz zaproszeni goście. Najważniejsze kwestie to sytuacja pracowników oraz rozwój związku. Wynikiem dyskusji delegaci zobowiązali prezydium KM do przygotowania i wdrożenia przez KM tez programowych, które określą dalszy kierunek działań i priorytetów związku. Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą.

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami