komisja międzyzakładowa

Wybory do Rady Nadzorczej PTE w Orange Polska

Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydata NSZZ Solidarność - Tomasza Chrapkiewicza.
Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 20-21 marca.
Tomek od początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji. Wielokrotnie wnosił inicjatywy (które potem realizowaliśmy) w zakresie usprawnienia szeroko rozumianej komunikacji co przekładało się na wzrost skuteczności związku. Jest także, twórcą Akademii Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ Solidarność, która przyczynia się do zwiększenia  kompetencji i  rozwoju zawodowego pracowników.
Tomek jednocześnie odnosi sukcesy zawodowe – obecnie zarządza portfelem projektów ICT.

Jak zapewne wiecie, to  Solidarność była inicjatorem powołania Funduszu Emerytalnego i odegrała kluczową rolę w jego tworzeniu. Istnienie Funduszu jest jednym z najważniejszych sukcesów  naszego związku.
W chwili obecnej w 10-osobowej Radzie Nadzorczej PTE nie ma żadnego przedstawiciela Solidarności, co przede wszystkim powoduje, że nie mamy pewności czy Fundusz prawidłowo funkcjonuje.

Zadbajmy wspólnie o Pracowniczy Fundusz Emerytalny i wybierzmy Tomka Chrapkiewicz, który będzie naszym przedstawicielem.

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM
OMPT NSZZ "Solidarniość"

Informacja z Prezydium KM

W dniach 9-10 marca w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej  OMPT NSZZ "Solidarność". Na spotkaniu omówiono m.in.:

 • zakończoną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w OPL,
 • wzrost wynagrodzeń - krytycznie odniesiono się do przebiegu procesu podwyżkowego,
 • likwidację części stanowisk Zarządców w strukturze Nieruchomości – Prezydium negatywnie oceniło projekt zmierzający do samozatrudnienie pracowników,
 • Przyjazne Środowisko Pracy - podniesiono kwestię ujednolicenia standardów warunków pracy w firmach współpracujących z OPL,
 • stan przygotowania do wyborów uzupełniających przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.

Ponadto ustalono skład przedstawicieli Związku w Komisji Socjalnej Orange Polska na nową kadencję , do której wybrano Łukasza Mickiewicza, Czesława Pastusiaka, Grzegorza Samborskiego, Ryszarda Zielonkę.

Spotkanie Komisji Międzyzakładowej

31 stycznia w Warszawie miało miejsce spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". Komisja przyjęła uchwały ws. wykonania budżetu OMPT za rok 2016 i preliminarza budżetowego na rok 2017 oraz uchwałę finansową.

Członkowie KM zostali zapoznani z projektem  Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, które następnie zostały przyjęte uchwałą Komisji.

Krytycznie oceniono stan współpracy z pracodawcą OPL, wskazując m.in. na pospieszny tryb uzgadniania treści porozumienia placowego na rok 2017, bez możliwości zapoznania się wcześniej z proponowanymi zapisami i tym samym wniesienia propozycji Związku do jego treści. Jedyne spotkanie w tej sprawie odbyło 24 stycznia br.

W dalszym ciągu oczekujemy na podjęcie konstruktywnych rozmów ws. funkcjonowania Regulaminu premiowania i Fundusz Socjalnego. Komisja Międzyzakładowa zobowiązała prezydium do wystąpienia do pracodawcy OPL o zorganizowanie spotkania w sprawach wymagających obopólnego dialogu. Spotkanie ws. funkcjonowania Regulaminu socjalnego oraz propozycji jego zmian odbędzie się 21 lutego.

W dalszej części spotkania omówiono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, w których kandydatem NSZZ Solidarność jest Tomasz Chrapkiewicz.

Zapoznano zebranych z organizacją uroczystość wręczenia pośmiertnie Krzyża Wolności i Solidarności, przyznanego ś.p. Elżbiecie Pacule – wieloletniej przewodniczącej SKPT i OMPT oraz projektem Akademii Wymiany Kompetencji.

Przedmiotem spotkania była również promocja Związku, zasady pokrywania kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz warunki pracy w terenie, gdzie są przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczenie powietrza.

Informacja z Prezydium KM

30 i  31 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Przyjęto informację skarbnika nt. wykonania budżetu w 2016 r.  propozycję preliminarza wydatków na rok 2017 oraz uchwały finansowej.

Krytycznie oceniono procedowanie porozumienia płacowego w OPL oraz narzucanie pracownikom planów urlopowych, ograniczających w znacznym stopniu możliwość skorzystania z wypoczynku w okresie letnim. 

Przedstawiono efekty interwencji Związku i Rady Pracowników ws. zwolnień w Obsłudze Posprzedażowej (b. OCS) we Wrocławiu i Kaliszu. Wynikiem podjętych działań jest  decyzja pracodawcy pozwalająca na dalsze zatrudnienie pracowników Zaawansowanej Obsługi Technicznej we Wrocławiu. W sprawie pracowników Wydziału Interwencji Regulatora i Organizacji Konsumenckich w Obsłudze Klientów SOHO w Kaliszu zostały skierowane kolejne wystąpienia.

Z niepokojem przyjęto informację dot. planów wydzielenia znacznej grupy pracowników  zarządzających nieruchomościami OPL na zewnątrz. W tej sprawie zostało skierowane pismo do pracodawcy. Projekt jest obecnie w trakcie konsultacji z Radą Pracowników.

Prezydium omówiło również stanowisko OPL w sprawie inicjatywy OMPT dot. oceny funkcjonowania Regulaminu premiowania oraz funduszu socjalnego. Związek oczekuje od pracodawcy podjęcia konstruktywnych rozmów.

Zapoznano się z projektem Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, który został wypracowany przez zespół powołany uchwałą MZD w Miętnem. Projekt został przedstawiony do akceptacji Komisji Międzyzakładowej.

Na  zaproszenie prezydium udział w spotkaniu wziął Tomasz Chrapkiewicz – kandydat OMPT  w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, którego aktywnym współtwórcą jest SKPT NSZZ "Solidarność".  Tomasz Chrapkiewicz  zapoznał prezydium KM  z założeniami projektu Akadami Wymiany Kompetencji. Projekt zyskał akceptację, a jego założenia zostały przedstawione w dniu 31 stycznia Komisji Międzyzakładowej. Zostały zabezpieczone w preliminarzu budżetowym środki finansowe na ten cel. Celem Akademii jest dostarczenie członkom NSZZ Solidarność możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych, przyczyniających się do ich rozwoju zawodowego.

Rozmowy w TP TelTech o sprawach pracowniczych

2 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z pracodawca TP TelTech, na którym omówiono: plan i wydatki z ZFŚS w 2016 roku, preliminarz wydatków socjalnych w 2017 roku, zmiany w Regulaminie Socjalnym i Regulaminie Pracy oraz teleprace.

Podpisano zmiany w Regulaminie Socjalnym dotyczące § 17 Regulaminu ZFŚS,
zmieniając zapis:

 • Na wniosek Komisji Socjalnej osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest przedstawić do wglądu, wymagane dokumenty potwierdzające deklarowaną w oświadczeniu wysokość średniego miesięcznego przychodu brutto na osobę w rodzinie. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia świadczenie nie będzie wypłacone.

na nowy w brzmieniu:

 • Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest przedstawić każdorazowo do wglądu, wymagane dokumenty potwierdzające deklarowaną w oświadczeniu wysokość średniego miesięcznego przychodu brutto na osobę w rodzinie. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia świadczenie nie będzie wypłacone.

Dodano zapis ust. 7 i 8w § 19 części D Regulaminu ZFŚS, w brzmieniu:

 • 7.Pracownikowi może być przyznana kolejna pożyczka dopiero po pełnej spłacie wcześniej udzielonej pożyczki.
  8. W przypadku posiadania pożyczki remontowej, pracownik może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w Regulaminie Gospodarowania ZFŚS w części D ust.2 pkt.1 do 6. Pozostała do spłaty pożyczka remontowa zostanie spłacona w całości z udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe, tak aby pracownik miał tylko jedną udzieloną pożyczkę.

Podpisano zmiany w Regulaminie Pracy

 • w § 30 dodany zostaje punkt 7:
  Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą i Orange Polska S.A. dotyczącej oferty dla Pracowników, Pracownicy mają prawo do zniżki w usługach telekomunikacyjnych oferowanych przez Orange Polska S.A.. Szczegółowe zasady udzielania zniżek określi Zarząd Spółki na podstawie postanowień Umowy zawartej z Orange Polska S.A.

Przyjęto Preliminarz wydatków socjalnych w 2017 roku

Przedstawicile OMPT zgłosili zastrzeżenia do zaproponowanych zapisów dotyczących telepracy. Propozycja związkowa zostanie przedstawiona do 6 lutego br. praccodawcy oraz pozostałym uczestniom spotkania .

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz i Roman Froch.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami