komisja międzyzakładowa

Zwolnienia grupowe i regulamin pracy

W dniu 15 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie pracodawcy OPL z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Orange Polska S.A,

W trakcie spotkania podsumowano realizację Umowy Społecznej w roku 2018. Przewidywana liczba odejść 1450 osób,  w tym:  ok. 82% odejścia dobrowolne, ok. 4% wypowiedzenia i 14.3% inne odejścia. Rekrutacja zewnętrzna, obejmująca w największej grupie sprzedaż, wyniosła ponad 420 pracowników (max na rok 2018 to 600).

W programie outplacementowym wzięły udział  283 osoby, z czego 94 znalazły zatrudnienie, a 130 kontynuuje poszukiwanie zatrudnienia.

Podsumowano Akademie Witalności - Przyjazne Środowisko Pracy, w tym budżety partycypacyjne, Well Being – zadbaj o siebie z Orange, Elastyczny model pracy – pracuj gdzie i jak chcesz.

W tracie spotkania pracodawca  wręczył przedstawicielom organizacji związkowych pismo informuje o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach z przyczyn nie dotyczących pracownika pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni.

Zgodnie z obowiązującą Umowa Społeczną przewidywane, poza PUZP, dodatkowe odszkodowanie z tytułu odejść dobrowolnych. Zwolnienia mogą dotknąć 1230 zatrudnionych w OPL. Kolejny termin spotkanie ustalono na 22 listopada br.

W trakcie spotkania nawiązano do proponowanych zmian w Regulaminie pracy. Zgodnie z propozycją pracodawcy wypłata wynagrodzenia za pracę dokonywana byłby „z dołu” raz w miesiącu, w dniu 10-tego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 19 listopada reprezentatywne organizacje związkowe, OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, przedstawiły wspólnie ustalone stanowisko, sprzeciwiające się zmianom w tej sprawie.

Informacja z Prezydium Komisji Międzyzakładowej

17 października br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono efekty wystąpienia do pracodawcy ws. premii za 2 i 3 kwartał 2018 r. pracowników OPL. Przewiduje się większy wskaźnik premiowy za trzeci kwartał 2018r.

W wyniku interwencji Związku cofnięto zmiany polegające na podwyższaniu wartości miernika zadań przychodowych pracownikom Sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych.  Przewidziano dalsze działania ws. sytuacji w salonach sprzedaży i pracowników infolinii.

Oczekiwane są zmiany w Kodeksie pracy doprecyzowujące stosowanie monitoringu pracowników. Omówiono zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które wchodzą od 1 stycznia 2019 r.

Planowane jest zakończenie wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i wybór zakładowego SIP.

Rozważono dalsze kroki w sprawie żądań płacowych pracowników NexoTech. Oczekiwane są konkretne propozycje ze strony pracodawcy.

W trakcie podpisywania są protokoły rozbieżności kończące mediacje w ramach sporu zbiorowego w Work Service i Wadwicz Grupa.

Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz  podziękował Komisji wyborczej za zaangażowanie w wyborach Rady pracowników OPL . Oceniono zaangażowanie członków Związku i wyniki wyborów, w efekcie których do 7-osobowej Rady weszli: Krzysztof Kościuk, Grzegorz Samborski, Maciej Zieliński. Ósme miejsce zajął Lucjan Szandrowski.

Omówiono kontakty z instytucjami państwowymi ws. regulacji prawnych dot. rynku telekomunikacyjnego i programów emerytalnych. Przedstawiono stan przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stuosobowa delegacja przedstawicieli Związku, reprezentująca pracowników Orange Polska S.A., EmiTel Sp. z o.o., T-Mobile Polska  S.A., Eriksson Sp. z o.o., Sodexo Polska Sp. z o.o.,  Intermedia sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o., złoży w dniu 27 października hołd zasłużonym dla odzyskania niepodległości pochowanym w Wilnie na Cmentarzu na Rosie i Antokolu. Tego samego dnia zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny i Solidarności w Kaplicy Ostrobramskiej.

Trwają  przygotowania do obchodów 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybory do Rady Pracowników Orange Polska - podziękowania

Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność" dziękuję za głosowanie na członków Rady Pracowników Orange Polska popieranych przez nasz Związek: Krzysztofa Kościuka, Grzegorzowi Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego, Macieja Zielińskiego.

Gratuluję wyboru do Rady Pracowników:

Krzysztofowi Kościukowi, Grzegorzowi Samborskiemu, Maciejowi Zielińskiemu.

Koledzy są członkami naszej organizacji, która wspierała aktywnie ich kampanię wyborczą.

Dziękujemy związkowcom i sympatykom - pracownikom Orange Polska S.A. -  za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów OMPT NSZZ "Solidarność".

Wierzymy, że będą godnie reprezentowali interesy pracowników Spółki.

Pozdrawiam

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT NSZZ "Solidarność"

 

Spotkanie ws. podwyżek w NexoTech

26 września we Wrocławiu  z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność” spotkał się Zarząd NexoTech S.A. Przedmiotem spotkania były oczekiwania płacowe pracowników Spółki.

Przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia, średniego wynagrodzenia w strefach, wypłaty premii, nadgodzin.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” domagają się znaczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki.

Przedstawiciele Zarządu stwierdzili, że pomimo lepszej sytuacji Spółki, niż w marcu 2018 r., nie mając wiedzy nt. perspektyw finansowych w roku przyszłym, nie są w stanie obecnie zagwarantować środków na wzrost wynagrodzeń. Poinformowali, że w roku bieżącym podwyżkami indywidualnymi zostało objętych 20% pracowników.

Kolejne spotkanie ws. podwyżek zostało zaplanowane na 27 listopada.

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

12 września br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej  OMPT NSZZ „Solidarność”.

Podsumowano przygotowania Związku do wyborów Rady Pracowników Orange Polska. Do tej pory w 7-sobowym składzie  Rady było czterech przedstawicieli OMPT NSZZ „Solidarność”.  Miało to  wpływ na pozycję Związku wobec pracodawcy, co się przykładało m.in. na możliwości negocjacyjne, w tym dot. Umowy Społecznej na kolejne lata. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w dn. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ „Solidarność” popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.  Nasi kandydaci to:

           Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński

Oczekujmy na udział członków NSZZ „Solidarność” w głosowaniu i poparcia dla kandydatów Związku.

Omówiono  sytuację związaną z wyplata premii za ostatni kwartał. Niski poziom wykonania wyniku finansowego i wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia ich bezpośredniego wpływu na jego wysokość i niewielkim stopniu uwzględnia efekty ich pracy. W tej sprawie przedstawiciele OMPT spotkali się z pracodawcą 11 września. Wpływ na niski wskaźnik premiowy miał wynik finansowy. Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana w definicji wyniku finansowego, które weszły w życie decyzją Zarządu Orange Polska. Z wyjaśnień pracodawcy wynika, że miala ona  w istotny sposób skorelować premie pracowników z wynikami firmy. Wyniki Q1 oraz Q2 w bardzo precyzyjny sposób uwidoczniły tę zależność gdzie w Q1 ze względu na osiągnięte wyniki,  premia była wyższa. Niestety wynik Q2 to zwrot w kierunku, który nie cieszy, ponieważ nasze wyniki były dużo poniżej oczekiwań. Jednak definicja wyniku finansowego jest tak skonstruowana, aby mimo słabszych wyników, pracownicy mieli gwarantowany poziom premii. Obecna definicja wyniku finansowego pozwala na wypłatę premii pracowników w przedziale 70%- 130% (fundusz premiowy w przedziale 8,23- 15,28%). OMPT zwróci się do Zarządu OPL o podniesienie  minimalnej wysokości premii.

KM 12092018 3

  KM 12092018 2

Przedstawiono efekty konsultacji ws. zmian do Regulaminu pracy OPL, które przewidywały  m.in. rozszerzenie monitoringu miejsca pracy. W wyniku uzgodnień w dniu 7 września uwzględniono szereg zgłoszonych przez związek uwag.
Obecnie w § 8 po ust.3 dodaje się zapisy:

  • 4. Orange Polska S.A. prowadzi nadzór nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy  w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w  celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody i ochrony mienia.
  • 5. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
  • 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • 7. Po upływie okresów, o których mowa w ust.5  lub ust.6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  • 8. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
  • 9. Pomieszczenia i teren monitorowany jest oznakowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
  • 10. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi miejsc i narzędzi pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, pracodawca prowadzi monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika oraz standardów wykonywania przez niego pracy.
  • 11. Monitoring poczty elektronicznej oraz standardów wykonywanej przez pracownika pracy odbywa się z użyciem narzędzi nie naruszających tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Sposób prowadzonego monitoringu  jest uzależniony  od przedmiotu monitoringu np. poprzez  aplikacje rejestrujące obsługę  klienta i standardów obsługi, wykorzystywania czasu pracy - w formie  np. wideo, zapisów głosowych, tekstowych,  jak też dokonywany jest na zasadach określonych w Orange Polska S.A.

Wątpliwości NSZZ „Solidarność”  dotyczą nadal monitoringu standardów pracy. Związek będzie występował o opinię do PIP  w ww. sprawie. Omówiono sytuację pracowniczą i warunki pracy w salonach sprzedaży i Call Center. Niepokój budzą zmiany w salonach sprzedaży i ich  przenoszenie do agencji zewnętrznych. Zastrzeżenia dot. standardów stanowisk pracy powinny być przedmiotem oceny przez Komisje BHP i społecznej inspekcji pracy. 

Trwają przygotowania do ostatniej tury wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i NexoTech, w wyników której zostaną wyborni oddziałowi i zakładowy SIP.

Podjęto decyzje o ws. zakończenia  sporów zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Ze względu na niezadawalające efekty mediacji przewidujemy podpisanie protokołów rozbieżności. OMPT złoży wniosek o arbitraż sądowy.

Oceniono stan realizacji uchwały MZD z Katowic dot. oceny procesu zmian w OPL, ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Przedstawiono oczekiwania wz. z planowanym spotkanie z pracodawca NexoTech, które odbędzie się 26 września we Wrocławiu. Główny tematem spotkania będą podwyżki wynagrodzeń.

W związku z pytaniami pracowników informujemy, że Umowa Społeczna obowiązuje do końca 2019 r. Decyzja ws. Umowy na kolejne lata będzie znana najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. Nadal obowiązuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników OPL, określający m.in. wysokość odpraw. Do marca 2021 r. strony Układu zagwarantowały trwałość jego zapisów w przypadku braku zgody na zmiany przez organizacje związkowe.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami