komisja międzyzakładowa

Sytuacja w NexoTech

W dniu 15 lutego 2018 r.  w siedzibie NexoTech w Luboniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami OMPT NSZZ „Solidarność”. Strona pracodawcy poinformowała, że w związku z rezygnacją prezesa Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Została przedstawiona informacja dot. sytuacji finansowej Spółki oraz planowanych działaniach, które będą miały wpływ na poprawę wyników finansowych. Polegać one mają m.in. na ograniczeniu podwykonawców i wykonywaniu  zadań własnymi i przyjmowanymi pracownikami, realizacji inwestycji o własne zasoby, przy utworzeniu grup inwestycyjnych, mniejszej liczby nadgodzin.

Spółka nie planuje zwolnień grupowych.

1 nexotech 15022018

Nie jest planowany wzrost wynagrodzenia dla szerokiej grupy pracowników, co nie wyklucza podwyżek w jednostkowych przypadkach. W planach jest możliwość uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace instalacyjne w ramach umowy-zlecenia. Strona związkowa zwróciła uwagę, że ze względu na coraz większy zakres zadań do wykonania, praca w niedzielę i święta oraz niskie płace, coraz więcej doświadczonych pracowników odchodzi ze Spółki. Pracodawca potwierdził rotację - zaznaczając, że w miejsce odchodzących pracowników zatrudniani są nowi.

Ponadto przedstawiciele OMPT zgłosili zastrzeżenia dot. m.in. warunków socjalnych -  brak pomieszczeń spełniających wymogi socjalne, brak nowej odzieży roboczej z logo firmy, pracę na słupach energetycznych, obciążania pracowników kosztami eksploatacji samochodów służbowych.  W tych sprawach pracodawca zadeklarował podjęcie działań.

Strona związkowa w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie propozycji systemu motywacyjnego. Ustalono, że na bieżąco będą przekazywane wszelkie nieprawidłowości, a kolejne spotkanie ws. sytuacji w NexoTech odbędzie się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Dariusz - Dziękujemy !!!

Darek 2017 2

Z końcem grudnia 2018 roku żegna się po 51 latach z pracą w Orange Polska Dariusz Majewski, odchodząc na wymarzoną emeryturę. 

Związany od wielu lat z pracą w Telekomunikacji Polskiej, współtworzył struktury NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, gdzie był przewodniczącym organizacji zakładowej.

Na szczeblu krajowym pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Uczestniczył w szeregu akcjach organizowanych przez Związek w obronie interesów pracowniczych, biorąc m.in. udział w roku 2005 w głodówce protestacyjnej w siedzibie TP S.A w Warszawie na Twardej. Brał wielokrotnie udział w rozmowach z Zarządem Spółki ws. m.in. PUZP, Umowy Społecznej.

Zaangażowany w promowanie sportu brał aktywny udział w zawodach sportowych zajmując wysokie miejsca, szczególnie w strzelaniu. Swoją pasję będzie kontynuował na emeryturze.

Podziękowanie za długie lata współpracy w imieniu Orange złożył Jacek Kowalski  - członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.

Życzymy Koledze dużo zdrowia i wielu nowych pomysłów na emeryturze.

Ruszył Pracowniczy Program Emerytalny w TP TelTech!

Z wielką przyjemnością pragniemy  poinformować członków naszego Związku, a także wszystkich pracowników TP TelTech , że działania OMPT NSZZ "Solidarność"  we współpracy z Pracodawcą doprowadziły do utworzenia  Pracowniczego Programu Emerytalnego(PPE). Program ten, to bardzo atrakcyjna, zorganizowana forma oszczędzania na jesień życia. PPE funkcjonuje w ramach III filara ubezpieczeń i jest doskonałą inwestycją w przyszłość.

W ramach PPE, po podjęciu przez pracownika decyzji o przystąpieniu do programu:

 • składkę podstawową, w wysokości 4% wynagrodzenia brutto, wpłaca pracodawca na   rachunek prowadzony w ramach PPE, 
 • pracownik odprowadza podatek od wpłaconej kwoty (za pośrednictwem pracodawcy),
 • każdy uczestnik programu ma możliwość wnoszenia ze swojego wynagrodzenia   dobrowolnej składki dodatkowej.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie deklaracji szczegóły znajdziecie na stronach wewnętrznych oraz w komunikacji.

Jesteśmy przekonani, że to doskonały prezent dla wszystkich pracowników na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 7  grudnia  odbyła się posiedzenie  Komisji  Socjalnej w Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się:

 • sprawy bieżące,
 • rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZFŚS,
 • rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS,
 • rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS, 
 • sprawy różneW sprawach bieżących zatwierdzono przesłane przez zespoły  harmonogramy imprez na 2018r. 

Zatwierdzono  5 imprezach ogólnopolskich organizowanych centralnie. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 175  stan na dzień 1.12.2017r. są to kompletne wnioski.
W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 3 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków o upominek świąteczny z ZFŚS upływa 22.12.2017r. 

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 7.02.2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak,  Grzegorz Samborski.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska w latach 2018 - 2019

W dniu 5 grudnia 2017 r. zakończyły się rozmowy dotyczące  Umowy Społecznej na lata 2018-2019, prowadzone w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W trakcie 20-dniowych negocjacji strony ustaliły m,in. wysokość dodatkowych odszkodowań z tytułu odejść  dobrowolnych, których wysokość ograniczono do maksymalnie 2680 pracowników w najbliższych dwóch latach. Zabezpieczono środki na kontynuowanie programu Przyjazne Środowisko Pracy i opiekę medyczną, pakiet alokacyjny, centralny fundusz socjalny oraz wzrost wynagrodzeń w latach 2018-2019.

Strony Umowy zadeklarowały chęć takiego kształtowania stosunków pracy w Firmie, aby umożliwić pracownikom świadome podejmowanie decyzji dotyczących kariery zawodowej w dłuższej perspektywie czasu z uwzględnieniem możliwości pogłębienia czy zmiany kompetencji w oparciu o oferowane przez Firmę programy szkoleniowe, doradztwo w Centrum Rekrutacji i Rozwoju, programy alokacyjne dla tych, którzy będą podejmować pracę poza miejscem zamieszkania a także pakiety osłonowe dla tych, którzy zdecydowaliby się na kontynuowanie kariery poza Orange Polska S.A.

Umowa Społeczna jest ofertą Zarządu Orange Polska  globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów, na które składają się:

 • ograniczenie odejść pracowników do niezbędnego minimum,
 • stworzenie możliwości podwyżek wynagrodzeń zasadniczych,
 • określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji w polityce zatrudnienia Firmy,
 • stworzenie pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, możliwości skorzystania z udziału w programach wspomagających odnalezienie się na rynku pracy,
 • umożliwienie długoletnim pracownikom Firmy odejścia z firmy za godziwym odszkodowaniem.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami