komisja międzyzakładowa

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 19 marca br. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy przekazali informację, że nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł.

Pracodawca przestawił sytuację finansową spółki i możliwość budżetowe  na 2019 rok.

Zdaniem pracodawcy  650 zł podwyżki dla każdego pracownika zagroziłoby płynności finansowej spółki i w chwili obecnej pracodawca nie ma obiektywnych możliwości jego spełnienia. Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3.5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planuje objąć nie mniej niż 45 % pracowników.  

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że propozycja pracodawcy diametralnie odbiega od żądania wysuniętego przez Związek – z wstępnych wyliczeń wynika, że każdy pracownik mógłby otrzymać ok. 100. Poproszono o przesłanie propozycji na piśmie.

Co do żądania w zakresie pkt 2, strona pracodawcy wskazała, że przy obecnych warunkach rynkowych odchodzi się w spółkach od „premii regulaminowej” . Obecnie obowiązujący system premiowy ma charakter motywacyjny i ma promować i nagradzać pracowników zaangażowanych w zadania Spółki, którym zależy na rozwoju zarówno firmy jak i ich własnym. Mając to na uwadze, niezasadne oraz demotywujące jest wprowadzanie sytemu premii regulaminowych, który będzie zrównywał i uśredniał wszystkich zatrudnionych.

Strona OMPT podtrzymuje żądanie i oczekuje na wprowadzenie nowego systemy motywacyjnego zawartego w Regulaminie wynagradzania. Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na nie przestrzeganie przez pracodawcę Regulaminu premiowania  w zakresie nie stosowania karty celów, która powinna być podstawą do ustalenia wysokości premii pracowników Spółki.

Pracodawca zadeklarował, że będzie prowadził prace nad dostosowaniem regulaminu wynagradzania, tak aby system motywacyjny spełniał oczekiwania pracowników a jednocześnie nie komplikował i nie opóźniał terminu wypłat.

Ustalono termin kolejnego spotkania.

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W  dniu 4  marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania były propozycje pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. Przedstawiono propozycje pracodawcy OPL polegające na zmniejszeniu o połowę ilości klas, poprzez ich połączenie, przy jednoczesnym podniesieniu widełek placowych. Nadal utrzymana byłaby różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy pracownikami sprzedaży a pozostałymi. Jednocześnie proponuje się dodanie dodatkowej tabeli zaszeregowań dla pracowników sprzedaży, zależnej od poziomu przewidywanej premii (30 i 50%). Proponowane zmiany wymagają dodatkowych środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń. Dlatego pracodawca proponuje przeprowadzić regulację w oparciu o część środków przewidzianych na podwyżki.

KM 04032019 2 KM 04032019 3

Związek proponuje dokonanie regulacji, wynikającej ze wzrostu  płacy minimalnej, z dodatkowych środków, ponad 2,5% przewidzianych, zgodnie z Umową Społeczną, na podwyżki dla nie mniej niż 45% zatrudnionych w OPL.

Obawy dotyczą znacznego zróżnicowaniawysokości podwyżek, w zależności odumiejscowienia w strukturze Spółki. W efekcie objęcie znacznej grupy pracowników na niższych stanowiskach minimalnymi podwyżkami. Zastrzeżenia również budzi znaczny wzrost kwotowy widełek w klasie 50+.

Kolejne rozmowy płacowe z pracodawcą zaplanowane są na 5 marca br.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zapoznani z sytuacją w NexoTech i trwającym tam sporem zbiorowym o wzrost wynagrodzeń oraz ustaleniami Work Service z ZUS w sprawie uregulowania zaległości w składkach pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ugoda w tej sprawie z ZUS została zawarta 28 lutego br.

Wybory Rady w TP Teltech zakończone

W zakończonych wyborach do Rady Pracowników w TP Teltech Sp. z o.o. kandydaci popierani przez OMPT NSZZ "Solidarność" -  Eliza Wojciechowska-Sroka i Maciej Budek uzyskali doskonały wynik wyborczy. W związku z tym będą zasiadać w 5-osobowej Radzie Pracowników w kadencji 2018 - 2022. Dziękujemy związkowcom i sympatykom – pracownikom TP Teltech Sp. z o. o. za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów popieranych przez nasz związek. Wybranym członkom Rady gratulujemy i wierzymy, że będą godnie reprezentować interesy pracowników Spółki.

Spór zbiorowy zakończony - wzrost wynagrodzeń w ORE

15 stycznia zakończył się porozumieniem spór zbiorowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Orange Real Estate sp. z o.o. (ORE).
Przedstawiciele  OMPT NSZZ „Solidarność” uzgodnili z pracodawcą wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników  średnio o 120 zł – nie mniej niż 100 zł. Podwyżki obejmują co najmniej 50% pracowników ORE, z wyrównaniem od 1 października 2018 r. i uwzględniają wzrost wynagrodzeń przed zawarciem porozumienia.

Zwolnienia grupowe w Orange

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończyły się rozmowy dotyczące porozumienia regulującego m.in. warunki odejść dobrowolnych w 2019 r.

Ustalono następującą wysokość dodatkowych, poza PUZP, odszkodowań z tytułu odejść  dobrowolnych dla pracowników, którzy osiągną zakładowy staż pracy:

  • od 10 do 15 lat – 5 tys. złotych,
  • od 15 do 20 lat – 8 tys. złotych,
  • powyżej 20 lat – 24 tys. złotych.

Ponadto pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 10 lat do osiągniecia wieku emerytalnego  uprawniającego do nabycia emerytury zostanie wypłacone  dodatkowe odszkodowanie w wysokości:

  • 800 zł za każdy rok uprawniający do nabycia prawa emerytalnych - pierwotna propozycja pracodawcy 500 zł.

W miejsce dodatkowej, poza PUZP, odprawy emerytalno-rentowej, obowiązuje dodatkowe odszkodowania dla pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny:

  • 150% wynagrodzenia zasadniczego dla stażu od 25-30 lat,
  • 250% wynagrodzenia zasadniczego dla stażu powyżej 30 lat.

W 2019 r. odszkodowanie  otrzymają pracownicy, którzy ten wiek uzyskają w tym roku, a w przypadki kiedy nie uzyskali zgody na odejście  w roku 2018, nabywają prawo do odszkodowania, osiągnęli wiek emerytalny wcześniej.

Staż pracy na podstawie, której obliczane są odprawy i odszkodowania  zostanie uwzględniony taki jaki pracownik osiągnie w danym roku kalendarzowym, podobnie jak przy nagrodach jubileuszowych.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w roku kalendarzowym, w którym następuje odejście, przysługuje w przypadku wykorzystanie zaległego i bieżącego urlopu.

W roku 2019 pracodawca przewiduje odejście max. 1230 pracowników.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami