komisja międzyzakładowa

NexoTech - nowe otwarcie

W dniu  13 października we Wrocławiu miało miejsce spotkanie Zarządu NexoTech z przedstawicielami OMPT NSZZ "Solidarność".
Spotkanie zostało zorganizowane w celu przedstawienia nowego Zarządu i wstępnie obranej strategii dla Spółki. Prezes Zarządu przedstawił rozwój Spółki jako najważniejszy priorytet. Zdefiniowano kluczowe obszary do poprawy wśród, których znalazły się : poprawa komunikacji, obudowanie zaufania zarówno w kontaktach międzyludzkich jak również OPL oraz poprawa efektywności i jakości wykonywanych prac .

Podkreślony został posiadany potencjał firmy opierający się na doświadczeniu i kompetencjach ludzi aktualnie zatrudnionych w Spółce, gwarantujące powodzenie jej rozwoju. Przyjęty model biznesowy zakłada zbudowanie roli „Gospodarza Terenu” obejmującego zarówno działania inwestycyjne / utrzymaniowe i dostarczania usług. Pozwoli to na zwiększenie odpowiedzialności i proaktywności działań osób za nie odpowiedzialnych.

Zasygnalizowano, iż w związku z nowymi potrzebami konieczne jest wspólne opracowanie nowych regulacji obowiązujących w firmie tj. Regulaminu Pracy, Wynagradzania, a także stworzenia nowych możliwości dla Pracowników. 

Nowy system motywacyjny ma być sprawiedliwy, transparentny, spójny i zrozumiały, oparty na jednolitych zasadach obowiązujący na wszystkich strefach działania Spółki. Strona związkowa wskazywała bowiem na zbyt dużą dowolność w GT, w niektórych brak premii, w innych otrzymuje ją tylko część pracowników. Przedstawiciele związku podtrzymali utrzymanie dotychczasowych korzystnych dla pracowników zapisów w regulaminach, wyrażając jednocześnie gotowość do dyskusji gdy pojawią się propozycje pracodawcy. Wspomniano o konieczności wdrożenia polityki w zakresie wykorzystywania sprzętu służbowego w celach prywatnych (w tym samochodów służbowych) oraz konieczność kompleksowego rozwiązania sprawy mycia samochodów, aby nie obciążał on pracowników.

Zauważono konieczność dywersyfikacji portfela oferowanych usług wykraczających poza współpracę z OPL.

Szeroko omówiono poruszone przez stronę związkową zagadnienia umowy i sposobu rozliczenia Spółki NexoTech S.A. z OPL, w tym kwestii filtrowania zleceń. Zwrócono uwagę na trudności w realizacji zadań, wskazując na znaczne obciążenie pracowników, również  w soboty i niedziele, na co ma wpływ m.in. zbyt małe zatrudnienie oraz wskazał na złe rozwiązanie przy korzystaniu z auta zamiennego, co obciąża pracowników. Poruszono również problem zwiększenia obciążenia pracowników poprzez dodatkowe zadania i diagnostykę – zmiana procedur powodującaa przekazywanie do partnera nowych zadań bez rekompensaty finansowej.

Prezes Zarządu poinformował, iż zostały rozpoczęte rozmowy w zakresie zmiany warunków pracy rozumianych jako: poprawy komunikacji, zbudowaniu zespołów, zwiększeniu zaangażowania oraz potencjalnej adaptacji procesów pracy określonych przez OPL, zmiany organizacji  i rozkładu godzin pracy.

Zwrócono uwagę na problemy z planowaniem urlopów.

Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że spadające zatrudnienie odbija się negatywnie na poziomie świadczonych usług na rzecz klientów OPL oraz warunkach pracy pracowników NexoTech.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zwiększenie zatrudnienia ponownie podkreślono, iż jest zgoda oraz aktualnie trwają działania zmierzające do dostosowania poziomu etatów do wymaganego, dzięki czemu będzie łatwiej osiągnąć postawione cele oraz wyeliminować tak dużą ilość godzin nadliczbowych.  Spółka podejmie również działania zmierzające do przejęcia pracowników z firm podwykonawczych w swoje struktury – kierując się pozytywnymi aspektami finansowymi. Jako wsparcie dopuszcza się pracę z podwykonawcami w postaci firm zewnętrznych oraz samozatrudnieniu z inicjatywy osób zainteresowanych.

Dyrektor Finansowy przedstawił ogólną sytuację finansową, która pozwala na dalsze działania operacyjne i zapewnił o stabilności finansowej Spółki

"Czas na Solidarność" w Regionach

15 listopada nasi koledzy z  Łodzi  prowadzili akcję informacyjną przed największą lokalizacją w tym mieście  przy ul. Chóralnej, gdzie pracują w większości informatycy. Miło było widzieć efekty pracy związku zawodowego  przy projekcie „Przyjazne Środowisko Pracy” w Orange Polska.  Budynek i jego zaplecze przeszedł w ostatnich latach metamorfozę i teraz służy naszym pracownikom mamy nadzieję, że dobrze i długo.  Bardzo się cieszymy, że i tym razem dostaliśmy mnóstwo wsparcia i staraliśmy się w tych krótkich spotkaniach odpowiadać na pytania pracowników.

lodz2 15112017 

Dziękujemy wszystkim pracownikom za miłe przyjęcie i członkom Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Łodzi Jeżeli macie pytania  to zachęcamy do kontaktu z Organizacją Oddziałową w Łodzi  przy Al. Kościuszki 10 pok. 331 i tel. 42 632 30 60  lub 507 015 587 email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Umowa Społeczna

W dniu 14 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie pracodawcy OPL przedstawicielami organizacji związkowych działających w Orange Polska S.A.

W trakcie spotkania podsumowano Umowę Społeczną za okres 2106- 2017. Omówiono podwyżki wynagrodzeń pracowników za ten okres, odejścia z pracy, funkcjonowanie pakietu alokacyjnego oraz efekty outplacementu – programu aktywizacji zawodowej osób tracących pracę w OPL. Przedstawiono prezentację dot. efektów  projektu  Przyjaznego Środowiska Pracy.

Zaprezentowane zostało funkcjonowanie OPL w otoczeniu rynkowym, prognozy i plany dalszego funkcjonowania Spółki, biorąc pod uwagę takie elementy jak: regulator, klienci, konkurencja, gospodarka, nowe obszary rozwoju.

Ostatnim punktem spotkania była propozycja Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz Porozumienia na rok 2018, o którym mowa w ustawie o zwolnieniach
z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracodawca wręczył przedstawicielom organizacji związkowych pismo w sprawie zwolnień grupowych w OPL w 2018 r. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni. Konsultacje dotyczą w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Umowa  Społeczna przewiduje, wzorem lat ubiegłych,  dodatkowe odszkodowania w przypadku odejść w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika (odejścia dobrowolne). Ponadto przewidywane są m.in. środki na wzrost wynagrodzeń i kontynuację projektu Przyjazne Środowisko Pracy.

Kolejne spotkania, na którym strony przestąpią do konsultacji Umowy i Porozumienia, odbędą się 21 i 23 listopada.

Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 8 listopada odbyła się Komisja Socjalna Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się :

  1. Sprawy bieżące.
  2. Rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZŚS.
  3. Rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS.
  4. Rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS.
  5. Sprawy różne.

W sprawach bieżących ustalono wytyczne do tworzenia harmonogramów dla Zespołów Socjalnych w Regionach. Tradycją lat ubiegłych zdecydowano o przyznaniu upominku świątecznego dla pracowników. Ustalono progi oraz wysokość upominku dla poszczególnych grup.

Szczegóły zostaną przekazane w komunikacie systemowym 22 listopada i od tego dnia do 22 grudnia będzie można składać wnioski. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 227 stan na dzień 11.10.2017r. są to kompletne wnioski. W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 4 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych oraz zaakceptowano propozycję zmiany w harmonogramie zgłoszoną przez Zespół Socjalny w Regionie Południe.

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 6.12.2017r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak, Ryszard Zielonka, Grzegorz Samborski.

Warunki pracy na Call Center

27 października Członek Zarządu OPL ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami p. Jolanta Dudek spotkała się z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. Spotkanie odbyło się  przy udziale p. Jacka Kowalskiego Członka Zarządu OPL  ds. Zasobów Ludzkich i p. Elżbiety Waliś – doradcy ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.  Spotkanie dotyczyło warunków pracy na call center.

Niepojące sygnały wcześniej dotarły od pracowników z Krakowa, Opola i Katowic. Po spotkaniu z pracownikami Związek wystosował do Pracodawcy pismo zgłaszając szereg nieprawidłowości sygnalizowanych przez pracowników.

W trakcie spotkania przedstawiciele NSZZ „Solidarność” odnieśli się do odpowiedzi udzielonej Związkowi na piśmie przez członka Zarządu Jacka Kowalskiego. Zwrócili uwagę na wypalenie zawodowe pracowników infolinii związane z nadmiernym obciążeniem pracą, brak wsparcia pierwszej linii, ograniczenie lub brak szkoleń, brak zmiany norm jakościowych i ilościowych w okresie awaryjnym, czas pracy i związane z tym grafikowanie, niskie wynagrodzenia części pracowników, brak możliwości planowania urlopów w okresie letnim. Ponadto poruszono temat przenoszenia zadań do nowych lokalizacji oraz funkcjonowanie systemu OMNI.

Pani Prezes przyjęła szereg zgłoszonych uwag, deklarując podjęcie odpowiednich działań. Znaczne obciążenie pracą, wynikające z dużego ruchu - jej zdaniem -wynika głównie z anomalii pogodowych w okresie urlopowym oraz zwiększonej rotacji pracowników ousoursingowych.

Ze strony OMPT NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący OMPT, Waldemar Stawski – za-ca przewodniczącego, Stanisław Kiezik - sekretarz OMPT, Robert Bąk – członek Prezydium OMPT, Renata Sadowska-Kosiacka – członek Komisji Międzyzakładowej,  Joanna Kozak – członek Komisji Oddziałowej  z  Contact Center we Wrocławiu i Marcin Grodzki z Contact Center w Katowicach.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami