komisja międzyzakładowa

Fudusz socjalny w NexoTech

W dniu 25 kwietnia 2018r. drogą elektroniczną odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej NexoTech. W czasie spotkania przedstawiono rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2017 rok i ustalono preliminarz wydatków na 2018 rok.

W następnej kolejności Komisja rozpatrzyła złożone wnioski:

 1. 26 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie
  kolonii, obozów i zimowisk (pozytywnie 23, negatywnie 3)

 2. 452 na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie - "wczasy pod gruszą" (pozytywnie 348, negatywnie 104).

 3. 2 na dofinansowanie wczasów leczniczych (pozytywnie).

 4. 46 na pomoc rzeczową i finansową (15 pozytywnie, 31 negatywnie).

 5. 16 na przyznawanie zapomóg losowych (9 pozytywnie, 7 negatywnie).

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Antoni Jastrząb i Michał Ślebioda.

Spór zbiorowy w Work Service

24 kwietnia w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego z Work Service S.A.

Strony nie doszły do porozumienia. Mediacje będą kontynuowane.

Ze strony OMPT NSZZ "Solidarność" w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz, Łukasz Mickiewicz, Stanisław Kiezik, Waldemar Stawski.

Negocjacje w TP Teltech

W dniu 26 kwietnia 2018r. odbyła się druga tura rozmów pomiędzy przedstawicielami pracodawcy a organizacjami związkowymi działającymi w TP Teltech. Przedstawiona propozycja systemu podwyżek płac nie uzyskała zgody większości związków zawodowych, należy jednak nadmienić, iż jedna organizacja podpisała dokumenty przedstawione przez Pracodawcę.

Uzgodniono, iż następna tura rozmów nt. podwyżek odbędzie się 9 maja br.Jednocześnie organizacje związkowe podpisały uzgodnienie dotyczące wysokości planowanego funduszu premiowego na IQ 2018r zaliczkowo na poziomie 10%.

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Problemy płacowe w TP Teltech

26.04.2018r. odbyło się 2 spotkanie w TP Teltech dotyczące wzrostu płac w 2018r z uwagi na propozycję pracodawcy obniżenia wskaźnika premiowego z 12.5% do 11.75% nie podpisaliśmy uzgodnienia.

W trakcie negocjacji staliśmy na stanowisku, że z uwagi na dobrą sytuację TP Teltech należy zachować zapisy uzgodnienia z 2017r (2.5% wzrost środków na wzrost wynagrodzeń, podwyżka obejmie min. 50% pracowników minimalna kwota podwyżki 100 złotych niestety pracodawca chce uciąć albo wskaźnik premiowy albo zmniejszyć środki na wzrost płac do 2%.)

Niestety z uwagi na zachowanie przedstawiciela OZZPT Ryszarda Kluby, który nie chciał negocjować i zgadzał się z pracodawcą, rozmowy zakończyły się brakiem podpisania uzgodnienia przez nas. Ostatnia propozycja pracodawcy (już podpisana przez OZZPT jest w załączeniu). Z uwagi na termin podpisaliśmy wskaźnik premiowy na 1Q zgodnie z regulaminem premiowania (w załączeniu) Kolejny planowany termin spotkania 09.05.2018r. Jednocześnie pracodawca wejdzie w tryb 30 dniowy.

OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej nowej kadencji

5 kwietnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję 2018-2022.
Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz zgłosił kandydatów do Prezydium Komisji.

W wyniku tajnego głosowania w jej skład weszli, oprócz przewodniczącego:

 • Krzysztof Kościuk – Zastępca przewodniczącego.
 • Łukasz Mickiewicz – Zastępca przewodniczącego.
 • Stanisław Kiezik – Sekretarz.
 • Maciej Zieliński – Skarbnik.
 • Robert Bąk – Członek prezydium.
 • Roman Froch – Członek prezydium.
 • Zbigniew Łajca – Członek prezydium.
 • Czesław Pastusiak – Członek prezydium.
 • Lucjan Szandrowski – Członek prezydium.

W dalszej części spotkania omówiono wyzwania stojące przed związkiem w zakresie spraw pracowniczych oraz zmian rynkowych i prawnych.

3 2 4

W związku z wchodzącą w życie 25 maja ustawą o ochronie danych osobowych, przyjęto ustalenia w zakresie niezbędnych działań. Ustawa (RODO) nakłada m.in. obowiązek wypracowania nowych zasad administrowania i przechowywania danych. Jeszcze w bieżących miesiącu w szkoleniach na temat RODO organizowanych przez Regiony NSZZ "Solidarność" udział wezmą przedstawiciele KM.

Zgodnie z zaleceniami delegatów XV MZD W Katowicach, które odbyło się w dniach 22-23 marca br., Komisja Międzyzakładowa podtrzymała konieczność przygotowania opracowania w zakresie zmian organizacyjnych w Orange Polska. Będzie ono jednym z elementów najbliższych działań związku mających na celu obronę spraw pracowniczych w OPL i firmach współpracujących. Szczególnie, że pojawiają się nowe sygnały o możliwych zmianach.

Omówiono aktualną sytuację pracowników w Salonach Sprzedaży i Call Center, w których to sprawach były wystąpienia NSZZ "Solidarność" pod koniec roku 2017 i spotkania z pracodawcą. Zauważalny jest postęp w poprawie warunków pracy pracowników po naszych interwencjach, co świadczy o poważnym podejściu pracodawcy do zgłaszanych problemów. Są jednak sprawy wymagające dalszej poprawy. Zostanie to opisane w osobnym dokumencie.

Ważną kwestią omawianą przez KM jest wysokość zadań premiowych. Pracownicy niejednokrotnie podnosili, że są zbyt wysokie. Przypominamy, że dzięki naszym staraniom udało się wprowadzić narzędzia umożliwiające odwołanie od wysokości celów. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Ważną kwestią były też oceny pracowników przez klientów w ankietach.

Omówiono aktualnie obowiązujące zasady świadczeń alokacyjnych. Np. przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim powoduje ich zawieszenie na czas choroby. Szczegóły dostępne są na stronach wewnętrznych pracodawcy.

Ustalono konieczność niezwłocznego spotkania z pracodawcą NexoTech. Poruszono kwestię warunków pracy na wysokości, dyżurów niedzielnych, odzieży roboczej, bieżącej realizacji zadań, wykonywania NPS w dni świąteczne.

Podjęto zalecenia delegatów MZD w zakresie opracowania zasad oraz wzoru graficznego odznaki dla osób zaangażowanych na rzecz NSZZ "Solidarność".

Trwają przygotowania do mającej odbyć się 26 maja br. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Komunikat z informacją o terminie i zasadach zapisów ukaże się, gdy uzgodnione zostaną kwestie techniczne z pracodawcą.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami