komisja międzyzakładowa

Informacja z Prezydium Komisji Międzyzakładowej

4 września br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono  sytuację związaną z wyplata premii za ostatni kwartał. Niski wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia i bezpośredniego wpływu ich pracy  na jej wysokość .Trudno się zgodzić z wyjaśnieniem pracodawcy, że wpływ na niską  EBITDA ma mniejsza sprzedaż nieruchomości, za którą odpowiada przecież niewielka grupa pracowników. Związek wystąpił do pracodawcy o spotkanie w tej sprawie.

W ubiegłym roku, na nasz wniosek, odbyły się spotkania z pracodawcą OPL, na których omówiono zgłoszone wcześniej pisemnie uwagi i zastrzeżenia  dot. pracy w salonach sprzedaży oraz Call Center. Do części z nich odnieśli się przedstawiciele OPL. Sytuacja pracownicza w firmie jest na bieżąco przedmiotem naszej obserwacji. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe oraz zgłaszane nowe zastrzeżenia, Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność" wystąpi o ich wyjaśnienie i jak to będzie niezbędne o spotkanie z pracodawcą.

Omówiono stan konsultacji ws. zmian do Regulaminu pracy OPL, które przewidują m.in. rozszerzenie monitoringu miejsca pracy. Przeprowadziliśmy konsultację z pracownikami, członkami Związku. Wypracowane stanowisko ws. zmian, na podstawie zgłoszonych przez pracowników uwag, stanowiło podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska z drugim reprezentatywnym związkiem zawodowych – OZZPT, zostało przekazane pracodawcy. Spotkanie z pracodawcą w tej sprawie odbyło się 7 września,

Bardzo istotne są odbywające się w Orange Polska wybory kandydatów do Rady  Pracowników. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w d. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ „Solidarność” popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.  Nasi kandydaci to:

Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński.

Omówiono warunki pracy w salonach sprzedaży po wprowadzeniu nowej wizualizacji, które powinny być przedmiotem oceny przez Komisję BHP i społeczną  inspekcję pracy. 

Trwają przygotowania do ostatniej tury wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i NexoTech, w wyników której zostaną wyborni oddziałowi i zakładowy SIP.

Podjęto decyzje o ws. dalszego postępowania  w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Ze względu na niezadawalające efekty mediacji przewidujmy podpisani protokołów rozbieżności. Prowadzone są rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń w  InTemporis sp z o.o.

Rozpoczęto, w oparciu o  informację wewnątrzzwiązkową, ocenę funkcjonowania usługi pomocy prawnej (Solkarta) dla członków Związku, świadczonej przez Avalio.

Trwają prace nad realizacją uchwał MZD z Katowic dot. stanowisk  ws. sytuacji w OPL oraz odznaczenia związkowego.

Spotkanie w UKE i OPL

1 sierpnia br. w siedzibie UKE reprezentanci KSPT NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem UKE, gdzie poruszano tematy dotyczące regulacji i deregulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym związanych z dyrektywami unijnymi. Istotą rozmów były zagadnienia rzutujące na rynek pracy w branży, gdzie związek ma obawy, iż regulacje spowodują kolejne zwolnienia pracowników. Ustalono, iż Urząd jest otwarty na przeprowadzenie warsztatów dla branży z poszczególnych przesłanych przez związek zagadnień celem ich doprecyzowania.

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się, z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, spotkanie z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska – Jackiem Kowalskim. Poruszono tematy związane z cyklicznymi spotkaniami z Zarządem OPL i menagerami dot. strategii firmy, planów spółki, projektów organizacyjnych i ich rozliczeń. Omówiliśmy poprawę komunikacji z Zarządem Spółki, poruszyliśmy tematy związane z urlopami w TIT, certyfikatami starszych pracowników i zgłaszanymi problemami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

21 czerwca br. w Warszawie zebrała się Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

W tym roku kończy się 4-letnia kadencja Rady Pracowników Orange Polska S.A. Członkowie Komisji w głosowaniu tajnym postanowili poprzeć  czterech przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencję: Krzysztofa Kościuka, Grzegorza Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego i Macieja Zielińskiego. Termin wyborów zostanie przekazany pracownikom  po powołaniu Komisji Wyborczej.

Przewodniczący KM poinformował o spotkaniu (z inicjatywy KSPT) przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Finansów  w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń emerytalnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek zgłosił szereg uwag, które powinny być wzięte pod uwagę.

Omówiono sytuację związaną ze zmianami w Zakładowym Regulaminie premiowania pracowników OPL. OMPT zgłosiła pracodawcy swój sprzeciw wobec możliwości wprowadzenia półrocznego okresu rozliczania premii, w miejsce okresów kwartalnych.

Rozpoczęto przygotowania do wyborów społecznych inspektorów pracy w TP TelTech i NexoTech. W tracie są: powoływanie komisji wyborczych i zgłaszanie kandydatów na grupowych SIP.

Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

29 maja br. w Warszawie miło miejsce spotkanie  Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”. Przedstawiono informację nt. wdrożenia zasad ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Głównym tematem spotkania były zgłoszone przez pracodawcę do wprowadzenia od 1 lipca 2018 r, zmiany w Zakładowym regulaminie premiowania pracowników Orange Polska, które przedstawił Dyrektor Systemów Motywacyjnych – Jarosław Kociński. Zmiany dotyczą modyfikacji zasad ogólnych, załącznika nr 1 oraz nr 7. Prace nad zmianami w załącznikach sprzedażowych będą prowadzone przez Zespół Premiowy w drugiej połowie roku. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, w przypadku nie przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241(25a) kodeksu pracy stanowiska, decyzję w sprawie wprowadzenia załączonego projektu Zakładowego regulaminu premiowania pracowników Orange Polska S.A. podejmie pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” budzi OMPT propozycja rozliczania  celów ogólnofirmowych w cyklach półrocznych – wprowadzone rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich grup pracowników. Na proponowane zmiany na obecną chwilę zgodę wyraża m.in. OZZPT.

W związku z kończącą się kadencją Rady pracowników OPL zebrani przyjęli pierwsze ustalenia ws. udziału przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencjęDalsze ustalenia zapadną na kolejnym spotkaniu Komisji Międzyzakładowej, które zaplanowane w drugiej połowie czerwca br. 

Przyjęto informacje z negocjacji placowych w TP TelTech w wyniku, których uzgodniono: 

- 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018 r.,

- podwyżki obejmą minimum 60% pracowników,

- minimalna kwota podwyżki to 100,

- podwyżki wynagrodzeń nastąpią od 1.07.2018 r.

- proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018 r.

Omówiono sytuację pracowniczą w NexoTech, w tym dot. podwyżek wynagrodzeń i ubrań roboczych, w sprawie których Związek podejmie stosowne działania.

Wzrost wynagrodzeń w TP Teltech

W dniu 24 maja 2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2018r. Główne punkty porozumienia to:

  1. 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018r.
  2. Podwyżki obejmą minimum 60% pracowników.
  3. Minimalna kwota podwyżki to 100 zł.
  4. Podwyżki wynagrodzeń nastąpią od  1.07.2018r.
  5. Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018r.

Przypominamy, że od grudnia 2017r. funkcjonuje w TP Teltech Pracowniczy Program Emerytalny. Program ten był negocjowany przez nasz związek i wysokość środków ustalono na poziomie 4 %  Zachęcamy członków związku do przystąpienia do Funduszu Emerytalnego. Jest to program który realnie wpłynie na wysokość Twojej emerytury w przyszłości. Warto też przypomnieć, że 4 % jest naliczane od wszystkich składników wynagrodzenia.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami