Komisja Międzyzakładowa

Spotkanie Rady i KM

W dniu 14 września obradowały w Krakowie Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Dzień wcześniej , 13 września, uczestnicy spotkania wzięli  udział w uroczystej Mszy Świętej i modlitwie z okazji 100 rocznicy objawień Fatimskich i 25-lecia KSPT NSZZ „Solidarność”, która została odprawiona w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy k. Krakowa. Mszę celebrował  Ksiądz Władysław Palmowski  – sprawujący opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelan internowanych i podziemnej „Solidarności.

W czerwcu tego roku uczestniczył,  jako jej kapelan, w Pielgrzymce do Lourdes,  członków Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”,  zorganizowanej z okazji 25-lecia Sekcji.

Podczas uroczystości modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania 14 września członkowie Rady i KM zostali zapoznani z informacją ze spotkania z Prezesem Zarządu OPL, dotycząca planów Spółki na kolejce lata.  W związku ze spadkiem przychodów, szczególnie w telefonii  stacjonarnej przewidywane są działania zwiększające wpływy w usługach mobilnych i internetowych, w tym szczególnie w sieci światłowodowej, oraz usługach dodatkowych. Zmniejszenie przychodów przekłada się na zatrudnienie. Według zapewnień członków Zarządu OPL nie są planowane wydzielania dużych grup pracowniczych. Rozmowy  nad umową społeczną na lata 2018-2020 rozpoczną się w listopadzie br.

Zebrani zapoznali się prezentacją, przygotowaną przez Mariana Ogonowskiego, przedstawiającą na przestrzeni ostatnich kilkunastu, m.in. wyniki finansowe Grupy OPL (Telekomunikacji) oraz ich wpływ na zatrudnienie.

W dalszej części spotkania zapoznano się z sytuacją pracowniczą w salonach sprzedaży oraz występującymi tam problemami. W tej sprawie zostaną podjęte stosowne działania.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service i Wadwicz Grupa oraz stan rozmów nt. zmian w Regulaminie Socjalnym OPL.

Omówiono spotkania międzynarodowe w ramach członkostwa w UNI.
Zapoznano się z sytuacją pracowniczą oraz polityką wynagradzania w EmiTel, Spółką objętą działaniem KSPT .

Przyjęto uchwałę ws. wyborów w OMPT NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.

W trakcie uroczystości 13 września modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”:

Białystok
- Tadeusz Adamski

Gdańsk
- Piotr Bellwon
- Franciszek Piotrowski
- Antoni Gutkowski
- Tadeusz Gawrynowicz
- Romana Dziewiałtowicz
- Krzysztof Pietrusiak

Górny Śląsk
- Danuta Malich
- Maksymilian Kowolik
- Irena Czechmann
- Ryszard Rudnicki
- Robert Stawarski
- Piotr Mazik

Kielce
- Józef Garbowski

Kraków
- Jerzy Dąbrowski
- Krystyna Furgał
- Franciszek Garbula
- Stanisław Gwizdała
- Marian Ładoś
- Małgorzata Ostrożny
- Irena Przybylska
- Zdzisława Sajnog
- Henryk Szewczyk
- Marta Toroń
- Krzysztof  Wojtaś
- Bogdan Wilkosz

Lublin
- Stanisław Wierzbicki
- Adam Chwieralski
- Agnieszka Poklepa
- Joanna Gągała

Nowy Sącz
- Krystyna Chmiel
- Anna Pajor

Olsztyn
- Andrzej Karólski

Opole
- Anna Aramowicz
- Stanisław Gerega
- Marek Idzik
- Tadeusz Sewruk
- Wiesław Suchodolski
- Józefa Synowiecka

Poznań
- Kazimierz Blacha
- Marek Budych
- Jadwiga Drzymała
- Marek Gaj
- Włodzimierz Graj
- Ryszard Grzelak
- Zygmunt Kmieciak
- Ludwik Mikrut
- Piotr Miśkowiec
- Józef Nadolny
- Zbigniew Sromala 

Rzeszów
- Roman Dykas
- Jan Fedyniak
- Henryk Gaweł
- Alicja Feruś
- Jarosław Klimczak
- Katarzyna Krzywonos
- Adam Kuźnia
- Julian Mucha
- Henryk Skicki

Warszawa 45
- Romuald Kubiński
- Ryszard Tarasiewicz
- Eugeniusz Jendral
- Teresa Kłosińska
- Julian Kirdejko 

Warszawa 2134
- Tadeusz Najbauer
- Andrzej Szews
- Stanisław Strzałkowski
- Alina Rosiak
- Maciej Pachocki

Wrocław
- Elżbieta Pacuła
- Maria Baranowska
- Ryszard Kołodziej
- Janina Zając
- Tadeusz Srokowski
- Zenon Idec
- Tadeusz Banach

EmiTel
- Danuta Urbańska
- Jarosław Gracz
- Adam Jantas
- Zbigniew Kuć
- Krzysztof Pietrusiak
- Marek Połeć
- Jacek Wojtczak

Spór zbiorowy w Work Service i Wadwicz Grupa

logo wadwicz grupa

1 lipca 2017 r. Orange Polska S.A. przekazała do w trybie art. 23(1) kodeksu pracy część pracowników Sprzedaży Telefonicznej wraz zadaniami do Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. – agencji zatrudnienia, specjalizujących się m.in. w outsourcingu pracowniczym.

OMPT NSZZ „Solidarność” zgłosiła  tej sprawie zastrzeżenia do Orange Polska informując jednocześnie o tym wymienione spółki. Dotyczą możliwości w tym przypadku zastosowania art. 23(1) k.p.

Ze względu, na to że warunki pracy i uległy pogorszeniu, min. poprzez utratę uprawnień dotyczących m.in. Pracowniczego Funduszu Emerytalnego i Funduszy Socjalnych, Związek wystąpił w tej sprawie z żądaniami stworzenia odpowiedniej rekompensaty . Ponadto żądania dotyczą gwarancji nie pogarszania do końca 2020 r. uprawnień wynikających z PUZP i Umowy Społecznej.

Obecnie  w tej sprawie strony przedstawiły swoje  stanowiska i  rozpoczynają się rokowania  w ramach sporu zbiorowego

PPE w TPTeltech

7 sierpnia br. w siedzibie Teltechu w Warszawie  odbyło się kolejne spotkanie dotyczące utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w TP Teltech. O kolejnych etapach prac będziemy informować  na bieżąco w osobnych komunikatach. OMPT reprezentowali Maciej Zieliński i Łukasz Mickiewicz.

Zmiana właścicielska w Eltel Networks

4 lipca br. w siedzibie ELTEL Networks S.A. w Luboniu, odbyło się zainicjonowane przez OMPT NSZZ „Solidarność” spotkanie z przedstawicielami nowego właściciela. Pracodawcę reprezentowali: Jarosław Siennicki - przedstawiciel nowego właściciela spółki BKJ sp. z o.o.. – członek Rady Nadzorczej ELTEL i Andrzej Zeibel – wiceprezes Zarządu ELTEL oraz Maja Romaszewska - Kierownik Kadr i Płac. OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz - przewodniczący KM OMPT, Waldemar Stawski - z-ca przewodniczącego, Robert Bąk - przewodniczący KO Rzeszów, Roman Froch - przewodniczący KO Górny Śląsk, Stanisław Kiezik - przewodniczący KO Wrocław.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że warunki umowy o pracę zatrudnionych w spółce pracowników nie ulegną zmianie. Nie ma również obecnie planów istotnych zmian organizacyjnych z wyjątkiem powrotu do spółki wydzielonych wcześniej pracowników księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Przedstawiciel właściciela poinformował również, że do Sądu Gospodarczego został złożony wniosek o zmianę nazwy spółki.

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na odejścia fachowców oraz w dalszym ciągu niskie zarobki i duże obciążenie pracą, przy niskim zatrudnieniu. Wskazali na oczekiwania załogi dotyczące zwiększenia wynagrodzenia i jednocześnie wzrostu zatrudnienia w strefach, które tego wymagają.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że zgodnie z zawartym z OMPT NSZZ „Solidarność” w 2015 roku Porozumieniem, od 1 września br. nastąpi kolejny wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 6% brutto, dla co najmniej 90% pracowników zatrudnionych na stanowiskach serwisantów i dyspozytorów.

Ponadto przedstawiciele pracodawcy złożyli deklarację utworzenia systemu motywacyjnego, który umożliwi pracownikom uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia. Propozycja zostanie przedstawiona stronie związkowej na kolejnym spotkaniu, najpóźniej w 3 dekadzie września. W kwestii wzrostu zatrudnienia zbierane są obecnie od dyrektorów stref informacje dot. wakatów.

Ponadto, mając na uwadze nie rozwiązane kwestie dot. m.in. rozliczenia czasu pracy, w tym grafików i ponoszenia kosztów obsługi samochodów, przedstawiciele OMPT zgłosili wniosek o desygnowanie osoby, która będzie na bieżąco reagowała na zgłoszenia dot. warunków pracy.

Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali, że taką osobą będzie powołany wkrótce dyrektor operacyjny.

Na zakończenie zebrani wyrazili wolę ścisłej współpracy na zasadach dialogu społecznego.

Sytuacja pracownicza w OPL, ELTEL, Work Service i Wadwicz

W dniach 29-30 czerwca br. odbyły się zebrania Prezydium KM i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sytuacje związaną z przekazywaniem pracowników OPL do innych pracodawców trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. Podtrzymano negatywne stanowisko w tej sprawie oraz zarzuty natury prawnej. Podjęto decyzje w sprawie dalszych działań zmierzających do ograniczania swobodnego stosowanie przez pracodawców art. 23(1) k.p.

Komisja Międzyzakładowa upoważniła Prezydium do podjęcia stosownych działań w interesie pracowników Work Service S.A. i Wadwicz Grupa  sp. z o.o., uwzględniających również sytuację przejętych pracowników OPL.

W związku z podpisaniem  przez zarząd Grupy Eltel AB  porozumienia dotyczącego sprzedaży spółki Eltel Networks SA polskiej spółce BKJ sp. z o.o., KM przyjęła uchwały w sprawie objęcia swoją działalnością spółki BKJ, w momencie przejęcia członków NSZZ „Solidarność” z ELTEL Networks.

Przedstawiono relację ze spotkania z pracodawca Work Service S.A. Rozmowy będą kontynuowaną po otrzymaniu dodatkowych informacji dot. wynagradzania i premiowania pracowników.

Zebrani zostali zapoznani z propozycjami zmian w Regulaminie premiowania OPLzgłoszonymi w ramach zespołu premiowego.

Rozpoczęły się konsultacje zmian w Regulaminie socjalnym OPL. Proponowane zmiany są przedmiotem rozmów z organizacjami związkowymi. Kolejne spotkanie z pracodawcą  w tej sprawie odbędzie się 18 lipca  br.
Trwa proces podwyżkowy w OPL, w wyniku którego nie mniej niż 40% pracowników OPL zostanie objętych podwyżkami – średnio 2,5% wynagrodzenia.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami pracownicy mają prawo do odwołania, a przełożeni obowiązek przeprowadzenia rozmowy z każdym z pracowników i poinformowania o uzasadnieniu decyzji dotyczącej podwyżki.

Nie wypełnienie tego obowiązku powinno być zgłaszane do OMPT NSZZ „Solidarność”, celem podjęcia stosownej interwencji.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami