komisja międzyzakładowa

Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

21 czerwca br. w Warszawie zebrała się Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

W tym roku kończy się 4-letnia kadencja Rady Pracowników Orange Polska S.A. Członkowie Komisji w głosowaniu tajnym postanowili poprzeć  czterech przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencję: Krzysztofa Kościuka, Grzegorza Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego i Macieja Zielińskiego. Termin wyborów zostanie przekazany pracownikom  po powołaniu Komisji Wyborczej.

Przewodniczący KM poinformował o spotkaniu (z inicjatywy KSPT) przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Finansów  w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń emerytalnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek zgłosił szereg uwag, które powinny być wzięte pod uwagę.

Omówiono sytuację związaną ze zmianami w Zakładowym Regulaminie premiowania pracowników OPL. OMPT zgłosiła pracodawcy swój sprzeciw wobec możliwości wprowadzenia półrocznego okresu rozliczania premii, w miejsce okresów kwartalnych.

Rozpoczęto przygotowania do wyborów społecznych inspektorów pracy w TP TelTech i NexoTech. W tracie są: powoływanie komisji wyborczych i zgłaszanie kandydatów na grupowych SIP.

Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

29 maja br. w Warszawie miło miejsce spotkanie  Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”. Przedstawiono informację nt. wdrożenia zasad ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Głównym tematem spotkania były zgłoszone przez pracodawcę do wprowadzenia od 1 lipca 2018 r, zmiany w Zakładowym regulaminie premiowania pracowników Orange Polska, które przedstawił Dyrektor Systemów Motywacyjnych – Jarosław Kociński. Zmiany dotyczą modyfikacji zasad ogólnych, załącznika nr 1 oraz nr 7. Prace nad zmianami w załącznikach sprzedażowych będą prowadzone przez Zespół Premiowy w drugiej połowie roku. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, w przypadku nie przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241(25a) kodeksu pracy stanowiska, decyzję w sprawie wprowadzenia załączonego projektu Zakładowego regulaminu premiowania pracowników Orange Polska S.A. podejmie pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” budzi OMPT propozycja rozliczania  celów ogólnofirmowych w cyklach półrocznych – wprowadzone rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich grup pracowników. Na proponowane zmiany na obecną chwilę zgodę wyraża m.in. OZZPT.

W związku z kończącą się kadencją Rady pracowników OPL zebrani przyjęli pierwsze ustalenia ws. udziału przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencjęDalsze ustalenia zapadną na kolejnym spotkaniu Komisji Międzyzakładowej, które zaplanowane w drugiej połowie czerwca br. 

Przyjęto informacje z negocjacji placowych w TP TelTech w wyniku, których uzgodniono: 

- 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018 r.,

- podwyżki obejmą minimum 60% pracowników,

- minimalna kwota podwyżki to 100,

- podwyżki wynagrodzeń nastąpią od 1.07.2018 r.

- proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018 r.

Omówiono sytuację pracowniczą w NexoTech, w tym dot. podwyżek wynagrodzeń i ubrań roboczych, w sprawie których Związek podejmie stosowne działania.

Wzrost wynagrodzeń w TP Teltech

W dniu 24 maja 2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2018r. Główne punkty porozumienia to:

  1. 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018r.
  2. Podwyżki obejmą minimum 60% pracowników.
  3. Minimalna kwota podwyżki to 100 zł.
  4. Podwyżki wynagrodzeń nastąpią od  1.07.2018r.
  5. Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018r.

Przypominamy, że od grudnia 2017r. funkcjonuje w TP Teltech Pracowniczy Program Emerytalny. Program ten był negocjowany przez nasz związek i wysokość środków ustalono na poziomie 4 %  Zachęcamy członków związku do przystąpienia do Funduszu Emerytalnego. Jest to program który realnie wpłynie na wysokość Twojej emerytury w przyszłości. Warto też przypomnieć, że 4 % jest naliczane od wszystkich składników wynagrodzenia.

Informacja z Prezydium KM

15  maja  br. we Wrocławiu odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Ustalono podział pracy członków Prezydium. Przyjęto tryb postępowania dotyczący realizacji uchwały MZD OMPT ws. oceny funkcjonowania OPL.

Omówiono stan mediacji w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Oczekiwane są dodatkowe informacje na temat możliwości realizacji i jej formy dot. żądań OMPT  w ramach sporu zbiorowego. Przekazano informację o zaplanowanym w dniu 17 maja spotkaniu w siedzibie Spółki we Wrocławiu, wszystkich organizacji związkowych działających w Work Service.

Przedstawiono stan rozmów ws. wzrostu wynagrodzeń w TP TelTech. Postanowiono ponowić wystąpienie ws. podjęcia rozmów płacowych w Spółce InTemporis.

Główna Komisja Wyborcza SIP została upoważniona do organizacji wyborów SIP w NexoTech i TP TelTech. W związku z kończąca się kadencją Rady Pracowników w Orange Polska S.A., Prezydium ustaliło wstępnie zgłoszenie pięciu kandydatów w wyborach na nowa kadencję. Ostateczną decyzje podejmie Komisja Międzyzakładowa. Zespół  ds.  premiowania  przygotuje  projekt  stanowiska  OMPT  w  sprawie  zmian Regulaminu premiowania OPL, biorąc pod uwagę zgłoszone uwagi. Powołano zespół ds. opracowania dokumentów wynikających z wymogów dot. ochrony danych osobowych.

Omówiono przygotowania do 29. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasna Górę. Ze względów niezależnych od Związku została zmieniona godzina rozpoczęcia uroczystości. Msza Św. rozpocznie się o godz. 15.00, a co za tym idzie przesunięciu ulegają o dwie godziny pozostałe punkty programu Pielgrzymki.

Podjęto  interwencje ws.  Wydziału  Sprzedaży  Nieruchomości  oraz  zwolnień  w  trybie  art.  52  k.p. Postanowiono wystąpić o pracodawcy ws. oceny sytuacji pracowniczej w salonach sprzedaży i Call Center. Omówiono sytuacje związaną z realizacją porozumienia placowego w Sprzedaży, zmiany warunków pracy pracowników oraz tzw. wolnych zasobów. Dyskutowano nad udziałem przedstawicieli Związku a Radzie Zakładowej Orange FT.

Ustalono  termin  spotkania  Komisji  Międzyzakładowej na  29  maja.  Jednym  z  tematów  będą  zmiany w Regulaminie premiowania.

O płacach i warunkach pracy w NexoTech

26 kwietnia br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli NexoTech S.A. i OMPT NSZZ "Solidarność". NexoTech reprezentował Jarosław Siennicki – Członek Rady Nadzorczej, Marek Chrzanowski – Prezes Zarządu, Filip Rajchelt – Dyrektor Operacyjny, Maria Romaszewska – Kierownik Kadr i Płac. Spotkanie dotyczyło sytuacji Spółki, perspektyw jej  funkcjonowania i warunków pracy i płacy.

Strona pracodawcy przedstawiła plany dalszego rozwoju, głownie w obsłudze FTTH i nowych usługach (energetyka). Poinformowała o dalszym spadku przychodów z obsługi łączy miedzianych. Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na niskie wynagrodzenia, co wpływa na odejścia z firmy kolejnej grupy pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym. Przedstawiciele pracodawcy poinformowali, że w obecnej sytuacji ekonomicznej Spółki nie jest przewidziany - poza indywidualnymi przypadkami –  wzrost wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie poinformowali o możliwości uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace zlecone Spółce  – w wysokości 20% wartości zlecenia.

OMPT w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie nowego systemu motywacyjnego. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało w połowie września br.

OMPT reprezentowali: Jerzy Iwaszewicz, Stanisław Kiezik, Roman Froch, Waldemar Stawski, Marek Bryś, Piotr Mistrzak, Dariusz Olszewski, Michał Ślebioda

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami