Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje zakończone

18 grudnia zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez OMPT NSZZ „Solidarność” z NexoTech S.A.

Spór dotyczy żądań zgłoszonych pracodawcy 13 lutego 2019 r.:

- podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników Spółki  o 650 zł (ok. 23%), z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.,

- uzgodnienia systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa.

W trakcie rokowań pracodawca proponował   wzrost budżetu na podwyżki o 3,5%, dla nie mniej niż 45% pracowników.

Przedstawiciele Związku uznali propozycje pracodawcy za daleko odbiegające od oczekiwań pracowników i podali do rozważanie możliwości rozłożenia wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na kolejne lata  (max 3 lata) dla 90% pracowników.

Pracodawca nie zgodził się na uzgodnienie tej propozycji.

23 maja 2019 r., ze względu na brak możliwości zawarcia porozumienia, ustalono, że zostanie sporządzony protokół rozbieżności, którego pracodawca jednak nie zgodził się podpisać.

Strona pracodawcy poinformowała jednocześnie, że ze względu na trwający spór zbiorowy  będzie zmuszona wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Kolejny etap negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, był kontynuowany z udziałem mediatora.

Podczas pierwszego spotkania z udziałem mediatora, we wrześniu br., przedstawiciele NexoTechu poinformowali o przeprowadzeniu podwyżek, które objęły 743 pracowników (76% załogi) w średniej wysokości 237,74 zł (w tym ok. 160 zł w grupach technicznych).

16 października strona związkowa zaproponowała rozłożenie podwyżki 650 zł na dwie raty w roku 2020 – w marcu i październiku, z uwzględnieniem już przyznanych podwyżek w roku 2019.

Pracodawca zadeklarował przedstawienie tej propozycji Radzie Nadzorczej NexoTech i zajęcie stanowiska po 16 listopada br. 

27 listopada, w trakcie kolejnego spotkania prezes NexoTech poinformował, że propozycja Radzie Nadzorczej nie została przedstawiona.

W sprawie żądania wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech o 650 zł strona pracodawcy wniosła o zawieszenie mediacji w tej sprawie do końca stycznia 2020 r., warunkując to ustaleniami z Orange Polska. 

W związku z powyższym przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wyrazili zgodę na zawieszenie rozmów pod warunkiem wypłacenia pracownikom, w okresie przedświątecznym, jednorazowej premii w wysokości 650 zł. W przypadku nie uwzględnienia propozycji zostanie sporządzony protokół rozbieżności. 

18 grudnia Prezes Zarządu NexoTech zaproponował wypłacenie jednorazowej premii dla wszystkich pracowników do 20 stycznia 2020 r. w  wysokości 140 zł (brutto) – z możliwością modyfikacji wg. wynagrodzenia w wys. w kwocie od 50 zł do 250 zł (zarobki poniżej 2700 zł).

Propozycja tak niskiej premii nie została przyjęta przez przedstawicieli pracowników.

Wobec powyższego ustalono z udziałem mediatora sporządzenie protokołu rozbieżności.

Również nie uzyskano porozumienia w sprawie premii regulaminowej. Przeprowadzona w międzyczasie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy stwierdziła, że pracodawca nie przestrzega obowiązującego z Spółce Regulaminu premiowania,  poprzez nie wyznaczanie karty celów.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” pracodawca powinien wyznaczać zadania premiowe, których wykonanie zapewni  pracownikom otrzymanie premii. 

W trakcie mediacji ustalono powołanie wspólnego zespołu premiowego, w związku z żądaniem uzgodnienia sytemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech. 27 listopada br. strony sporu ustaliły termin zakończenia prac zespołu ds. wypracowania Regulaminu premiowania i podjęcia ustaleń w tej sprawie do końca lutego 2020 r.

18 grudnia strona związkowa zaproponowała kontynuowanie prac zespołu w trybie ustawy o związkach zawodowych i wycofała ten punkt ze sporu zbiorowego.

Zakończenie mediacji protokołem rozbieżności upoważnia OMPT NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia referendum strajkowego. Dla jego ważności niezbędny jest udział więcej niż 50% pracowników NexoTech. Planowany termin rozpoczęcia referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń o 650 zł to początek stycznia 2020 r.

Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje trwają

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami