Uzgodniono zmiany regulaminu premiowania w Orange Polska

5 listopada 2019 r. w Warszawie zakończyły się rozmowy między stroną związkową i pracodawcą ws. zmian systemu premiowania. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY TO OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W OPL NA POZIOMIE 3000 ZŁ I WŁĄCZENIE 10 % PREMII DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM NIESPRZEDAŻOWYM (ZAŁ. NR 1 I NR 7). Kolejna nowość to ujednolicenie zasad premiowania dla pracowników sprzedaży oraz menedżerów.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Jedocześnie ustalono, że środki z funduszu premiowego tej grupy pracowników w wysokości 10% ZOSTANĄ WŁĄCZONE OD 1 STYCZNIA 2020 r. DO WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH, PODWYŻSZAJĄC TYM SAMYM ICH WYSOKOŚĆ. Zachowano środki na nagrody za osiągnięcia zwiększając je do 0,9% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych nimi dotychczas oraz nagrody prezesa i wewnątrz poszczególnych funkcji.

Uzgodniono zmiany Regulaminu premiowania, którymi objęci zostaną pracownicy sprzedaży oraz kadra menadżerska wg. jednolitych zasad. PREMIA BĘDZIE LICZONA OD WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Z UMOWY O PRACĘ - BEZ KOREKTY ZA L4. Wprowadzono jednak MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ZADAŃ PREMIOWYCH w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w Regulaminie.

Menedżerowie objęci zostaną w jednym systemie spójnym z MBO - fundusz premiowy 12,5% - wszystkie cele oceniane będą do 120%. Od 1 lipca zostaną objęci nowym załącznikiem nr 5.

DLA SPRZEDAŻY OCENA CELÓW FINANSOWYCH OPARTA NA FILOZOFII „SKY IS THE LIMIT", POZOSTAŁE CELE OCENIANE DO 120% - DOTYCHCZAS DO 100%.

W salonach sprzedaży PREMIA OGÓLNA (10%) NIE BĘDZIE UZALEŻNIONA OD PREMII SPRZEDAŻOWEJ. ZMODYFIKOWANO WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY zwiększając odpowiednio (przy wykonaniu 50% celów i wyżej) z 10% na 20% z 15% na 30% z 20% na 40%.

PRZYJĘTO, ŻE OD 1 STYCZNIA 2020 NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE W SPÓŁCE BĘDZIE WYNOSIŁO 3000 ZŁ (BRUTTO), CO NIE BĘDZIE OGRANICZAĆ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PODWYŻKI W ROKU 2020.

Dla wszystkich pracowników utrzymana jest ocena menedżerska (wyniki, standardy zachowań, feedback i rozwój).

Włącznie 10% premii do wynagrodzeń zasadniczych nie ograniczą widełki płacowe. Ustalono, że w pierwszym półroczu 2020 r. strona związkowa wraz z pracodawcą dokona analizy widełek płacowych i wprowadzi zmiany w ich wysokości celem dopasowania do płac w Spółce.

Zmiany premiowe zamykają się w budżecie przewidzianym na premie. Włącznie 10% premii do wynagrodzenia zasadniczego będzie miało pozytywy wpływ na pochodne tj. odprawy, nagrody jubileuszowe, nadgodziny i od 2021 r. wyższy fundusz wynagrodzeń.

W trakcie negocjacji przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność" zgłosili szereg uwag do propozycji pracodawcy, które w dużej części zostały uwzględnione.

Na wniosek NSZZ „Solidarność" funkcjonowanie nowego systemy premiowego będzie przedmiotem oceny w 4 kwartale 2020 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami