Zwolnienia i wynagrodzenia tematem zebrania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność

Aktualne problemy pracownicze były przedmiotem zebrań Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". Spotkania odbyły się w dniach 22 - 23 października 2019 r. w Warszawie. Najpilniejsze obecnie sprawy to zwolnienia grupowe i zmiany w regulaminie premiowania Orange Polska S.A. oraz trwający spór zbiorowy na tle płacowym w NexoTech S.A.

Zwolnienia w Orange
Aktualne obawy pracowników Orange Polska dotyczą zwolnień grupowych w roku 2020. Czy będą kontynuowane i na jakich zasadach. Rozmowy z pracodawcą mają rozpocząć się w listopadzie br. Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między pracodawcą i organizacjami związkowymi na lata 2018 - 2019 ustalono, że z firmy odejdzie za odszkodowaniem 2680 pracowników. W roku 2019 przewidziano zmniejszenie zatrudnienia o 1230 pracowników. Wg stanu na 30 września 2019 r. z firmy odeszło 1162 osoby.
 
Wynagrodzenia w Orange
Trwają rozmowy ws wynagrodzeń pracowników. Pracodawca przedstawił stronie związkowej propozycję istotnych zmian dotyczących premii oraz Regulaminu premiowania pracowników OPL. Rozmowy z pracodawcą w tej sprawie były prowadzone 23- go i 29-go października. W dalszym ciągu brak jest pozytywnych efektów dot. wystąpienia OMPT w sprawie wzrostu ryczałtów za godziny nadliczbowe oraz dodatków za dyżury domowe.

Fundusz socjalny w Orange
Wnieśliśmy o dokonanie zmiany w regulaminie socjalnym umożliwiającą objęcie dodatkiem wakacyjny dzieci corocznie oraz zwiększenie środków na organizację imprez dla pracowników i upominek świąteczny.  Temat zmian w Regulaminie powinien być przedmiotem rozmów po rozliczeniu wydatków w roku 2019. W tym roku Komisja Socjalna zwiększyła znacznie wysokość kwot przeznaczonych na upominek świąteczny, podnosząc jednocześnie wysokość progów dochodowych – max do 6000 zł. Zwiększenie środków na funduszu jest m.in. wynikiem „odmrożenia” przez ustawodawcę od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych.

Spory o podwyżki w NexoTech i MDPS
Prowadzony jest spór zbiorowy w NexoTech ws. podwyżek dla pracowników. Aktualnie jest na etapie mediacji. Odbyły się dwa spotkania. Ostatnie 16 października 2019 r. W dalszym ciągu aktualne jest żądanie wzrostu wynagrodzeń o 650 zł.

Pozytywnym przykładem negocjacji jest zakończony spór zbiorowy w MDPS. Pomimo niełatwych rozmów, zarówno pracodawca jak i przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wypracowali rozwiązanie korzystne dla pracowników i możliwe do zaakceptowania przed obydwie strony.

Warunki pracy w Work Service
Podejmowane są starania o poprawę warunków zatrudnienia w Work Service. Pracownicy oceniają sytuację odmiennie od pracodawcy. Pracownicy wskazują na brak podwyżek i spadek wysokości premii. W ocenie pracodawcy jest zdecydowanie lepiej. Przygotowywane są kolejne wystąpienia w tej sprawie.

Regulamin pracy TP Teltech
Zapoznano się z proponowanymi przez pracodawcę zmianami Regulaminu pracy pracowników TP TelTech. Wątpliwości budzi m.in. zakres monitorowania pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe
Zakończył się pierwszy etap negocjacji w spółkach wyboru instytucji zarządzającej PPK, w których zatrudnienie wynosi powyżej 250 pracowników. Podpisano porozumienia w tej sprawie z OMPT NSZZ „Solidarność” z prawie wszystkimi spółkami objętymi działaniem Związku.

Wyjątek stanowi Work Service, który tłumaczy brak porozumienia przeciągającym się procesem uzyskania zgody instytucji finansowej na dołączenie umowy o zarządzanie PPK do porozumienia i upływem terminu określonego w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Ulgowe przejazdy kolejowe dla pracowników Orange
23 października podpisano porozumienie dot. zniżek kolejowych obejmujące PKP Przewozy Regionalne, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Koleje Mazowieckie. Zasady wykupu pozostają analogiczne jak w latach ubiegłych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami