Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 26 i 28 czerwca  br. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono warunki pracy pracowników Orange Polska SA w zakresie dyżurów i ryczałtów oraz konieczność ujęcia w planach podwyżkowych na rok 2020 wzrostu wypłacanych z tego tytułu świadczeń.

Podsumowując zasady wzrostu wynagrodzeń na rok 2019 zauważalny jest brak zainteresowania pracodawcy objęcia podwyżkami wiekszej liczby pracowników niż 45-50% a niska liczba odwołań jest argumentem dla pracodawcy, że przyjęty proces podwyżkowy jest prowadzony właściwie.

W dalszym ciągu aktualne są problemy pracowników sprzedaży w salonach oraz dużych firm (verticale) gdzie występuje duża dysproporcja wynagrodzeń oraz przynajmniej dla części pracowników niekorzystna zmiana zasad premiowania). Problematyka ta będzie przedmiotem interwencji u pracodawcy.

W zainteresowaniu Związku jest również wprowadzany od 1 lipca br. taryfikator stanowisk pracy i związane z tym wątpliwości.

KM 28062019 3  KM 28062019 2 

Nie udało się uzgodnić z NexoTech SA treści protokołu rozbieżności oraz osoby mediatora. Dlatego NSZZ "Solidarność" wystąpił w dniu 18 czerwca br. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora. Związek poinformował, że Strony sporu nie sporządziły wspólnego protokołu rozbieżności ze wzg. na bezpodstawną odmowę podpisania protokołu przez pracodawcę.

Trwają rozmowy z TP Teltech sp. z o.o.  ws. wzrostu wynagrodzeń. Pracodawca uzależnia go od uzgodnienia regulaminu premiowania. Związek nie zgadza się na wprowadzenie półrocznego okres rozliczeniowego.

Omówiono pogarszające się warunki pracy pracowników Work Service SA. Główy problem to brak podwyżek, drastyczny spadek wysokości premii, umowy na czas określony i niepełne etaty w wymiarze 3/4 lub 7/8. Uzgodniono, że nastąpi interwencja u pracodawcy z informacją do firmy współpracującej czyli Orange Polska.

Omówiono stan trwającego sporu zbiorowego w MDPS na tle płacowym. Wobec braku porozumienia spisano protokół rozbieżności a pracodawca wystąpił do właściwego ministerstwa o wskazanie mediatora. Dodatkowo strona związkowa podjęła działania mające na celu konsolidację środowiska związkowego w MDPS i zainteresowania trudną sytuacją finansową organy państwowe i samorządowe. Odbyło się jedno spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a kolejne zaplanowane jest na 2 lipca br.

W związku z wprowadzanymi w br. Pracowniczymi Planami Kapitałowymi uzgodniono przedstawicieli Związku, którzy prowadzić będą rozmowy z pracodawcami celem wyboru jak najlepszej oferty dla pracowników oraz związanych z tym szkoleń.

Począwszy od 11 lipca br. członkowie OMPT pełnić będą zaszczytną straż przed grobem patrona NSZZ "Solidarność", bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Omówiono stan przygotowań do uroczystości 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”, które zostały zaplanowane na 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

W dniu 27 czerwca br. odbyły się wybory przewodniczącego OO PT NSZZ Solidarność w Radomiu. Na funkcję tą został wybrany Krzysztof Hankiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami