Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 19 marca br. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy przekazali informację, że nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł.

Pracodawca przestawił sytuację finansową spółki i możliwość budżetowe  na 2019 rok.

Zdaniem pracodawcy  650 zł podwyżki dla każdego pracownika zagroziłoby płynności finansowej spółki i w chwili obecnej pracodawca nie ma obiektywnych możliwości jego spełnienia. Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3.5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planuje objąć nie mniej niż 45 % pracowników.  

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że propozycja pracodawcy diametralnie odbiega od żądania wysuniętego przez Związek – z wstępnych wyliczeń wynika, że każdy pracownik mógłby otrzymać ok. 100. Poproszono o przesłanie propozycji na piśmie.

Co do żądania w zakresie pkt 2, strona pracodawcy wskazała, że przy obecnych warunkach rynkowych odchodzi się w spółkach od „premii regulaminowej” . Obecnie obowiązujący system premiowy ma charakter motywacyjny i ma promować i nagradzać pracowników zaangażowanych w zadania Spółki, którym zależy na rozwoju zarówno firmy jak i ich własnym. Mając to na uwadze, niezasadne oraz demotywujące jest wprowadzanie sytemu premii regulaminowych, który będzie zrównywał i uśredniał wszystkich zatrudnionych.

Strona OMPT podtrzymuje żądanie i oczekuje na wprowadzenie nowego systemy motywacyjnego zawartego w Regulaminie wynagradzania. Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na nie przestrzeganie przez pracodawcę Regulaminu premiowania  w zakresie nie stosowania karty celów, która powinna być podstawą do ustalenia wysokości premii pracowników Spółki.

Pracodawca zadeklarował, że będzie prowadził prace nad dostosowaniem regulaminu wynagradzania, tak aby system motywacyjny spełniał oczekiwania pracowników a jednocześnie nie komplikował i nie opóźniał terminu wypłat.

Ustalono termin kolejnego spotkania.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami