Spotkanie OMPT z udziałem przedstawicieli pracodawcy OPL

W dniach 19 i 20 października w Warszawie miały miejsce spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Na obecnym etapie strony nie doszły do porozumienia. Dalszym etapem sporu będą rokowania z udziałem mediatora.

Przedstawiano informacje ze spotkanie z zarządem NexoTech  S.A. (d. Eltel), które odbyło się 13 października we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Spółki, planów na przyszłości oraz sytuacji pracowniczej, w tym warunków pracy.

Po uzyskaniu informacji o stanie rozmów i ich rezultatach (w tym porozumieniu ws. wzrostu wynagrodzeń) z pracodawcą ELMO S.A. Komisji Międzyzakładowa upoważniła zespół negocjacyjny do zakończenia sporu zbiorowego.

Zapoznano się ze stanem rozmów nad zmianami w Regulaminie Socjalnym OPL, w tym propozycji pracodawcy ograniczenia imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zmian dot. finansowania wypoczynku letniego dzieci. Rozmowy są kontynuowane.

W spotkaniu z Komisją Międzyzakładową w dniu 20 października uczestniczył Członek Zarządu OPL p. Jacek Kowalski oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi. Prezes Jacek Kowalski odpowiadał na pytania członków Komisji, które dotyczyły zatrudnienia, warunków pracy, w tym sytuacji w salonach sprzedaży oraz na infolinii. W tych ostatnich sprawach OMPT wcześniej wystąpiła na piśmie, przedstawiając  szereg występujących nieprawidłowości i uwag zgłoszonych przez pracowników. Wcześniej z pracownikami infolinii z Katowic spotkali się przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność”. Odpowiedź pisemna pracodawcy została wręczona na zakończenie spotkania. Ponadto zapowiedziane zostały  spotkania z menadżerami odpowiedzialnymi za  telefoniczną obsługę klientów  oraz salony sprzedaży.

Odnosząc się do pytań ws. planów organizacyjnych spółki i zatrudnienia na kolejne lata Prezes Jacek Kowalski zapowiedział, że szczegółowe projekty zostaną przedstawione do konsultacji Radzie Pracowników, a  rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczną się w listopadzie br. Przedstawiając w sposób ogólny plany Spółki na najbliższe lata wskazał na rosnący segment sprzedaży internetowej (tzw. samoobsługa sprzedaży), wprowadzanie automatyzacji w niektórych funkcjach, m.in. raportowanie,  rozwój w najbliższych dwóch latach FTTH.  Nie planowane są duże wydzielenia.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę m.in. na przekazywanie części zadań DiSU do Partnerów Technicznych, co może przełożyć się na zmniejszenie zatrudnienie w OPL, ale może również negatywnie wpłynąć na jakość obsługi klientów przez PT. Zwrócono uwagę również  na trudną sytuację w firmach partnerskich, które już dzisiaj przy malejącym zatrudnieniu spowodowanym zbyt niskimi płacami mogą nie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez OPL.

Na zakończenie spotkania przyjęto uchwałę ws. przeznaczenia środków finansowych na kontynuowanie udziału Związku w akcji Świąteczna Paczka, skierowanej na pomoc najuboższym, poprzez zakup konkretnych środków i sprzętu. W tym roku organizacja Świątecznej Paczki zajmą się dwie organizacje oddziałowe z Warszawy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami