Podwyżki w TP TelTech

Od 1 lipca br. nastąpi wzrost wynagrodzeń pracowników TP TelTech  stosowne uzgodnienie zostało podpisane przez Związki Zawodowe oraz Pracodawcę. Strony uzgodnienia określają na poziomie 2,5% wysokość środków finansowych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników TP Teltech Sp. z o.o. objętych ZUZP. Podstawą określenia środków na wzrost wynagrodzeń stanowić będzie suma wynagrodzeń zasadniczych(według umów o pracę) pracowników zatrudnionych w dniu 30 kwietnia 2017 roku.

Podwyżki obejmą nie mniej niż 50% pracowników uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń. Minimalna wysokość podwyżki przyznanej(po uwzględnieniu ewentualnej indeksacji) nie może być niższa niż 100 złotych brutto

Decyzję dotyczące zmiany wynagrodzenia będą konsultowane na co najmniej dwóch szczeblach menedżerskich. Od decyzji dotyczącej przyznania podwyżki lub braku pracownik może odwołać się do pracodawcy.

Przełożony jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z każdym z pracowników i poinformowania o decyzji dotyczącej podwyżki.

Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2017r. Odwołania w formie pisemnej należy wnosić do Prezesa Zarządu w terminie 14 dni roboczych od uzyskania informacji o podwyżce lub jej braku. Pracownik uzyska informację zwrotną w ciągu 5 dni roboczych od momentu wniesienia odwołania.

Wysokość planowanego funduszu premiowego na 2017 r. uzgodniono na poziomie 12,5%

W negocjacjach oraz podpisaniu porozumienia uczestniczyli z ramienia OMPT NSZZ "Solidarność" Jerzy Iwaszkiewicz, Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami