komisja międzyzakładowa

Uzgodniono zmiany regulaminu premiowania w Orange Polska

5 listopada 2019 r. w Warszawie zakończyły się rozmowy między stroną związkową i pracodawcą ws. zmian systemu premiowania. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY TO OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W OPL NA POZIOMIE 3000 ZŁ I WŁĄCZENIE 10 % PREMII DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM NIESPRZEDAŻOWYM (ZAŁ. NR 1 I NR 7). Kolejna nowość to ujednolicenie zasad premiowania dla pracowników sprzedaży oraz menedżerów.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Jedocześnie ustalono, że środki z funduszu premiowego tej grupy pracowników w wysokości 10% ZOSTANĄ WŁĄCZONE OD 1 STYCZNIA 2020 r. DO WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH, PODWYŻSZAJĄC TYM SAMYM ICH WYSOKOŚĆ. Zachowano środki na nagrody za osiągnięcia zwiększając je do 0,9% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych nimi dotychczas oraz nagrody prezesa i wewnątrz poszczególnych funkcji.

Uzgodniono zmiany Regulaminu premiowania, którymi objęci zostaną pracownicy sprzedaży oraz kadra menadżerska wg. jednolitych zasad. PREMIA BĘDZIE LICZONA OD WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Z UMOWY O PRACĘ - BEZ KOREKTY ZA L4. Wprowadzono jednak MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ZADAŃ PREMIOWYCH w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w Regulaminie.

Menedżerowie objęci zostaną w jednym systemie spójnym z MBO - fundusz premiowy 12,5% - wszystkie cele oceniane będą do 120%. Od 1 lipca zostaną objęci nowym załącznikiem nr 5.

DLA SPRZEDAŻY OCENA CELÓW FINANSOWYCH OPARTA NA FILOZOFII „SKY IS THE LIMIT", POZOSTAŁE CELE OCENIANE DO 120% - DOTYCHCZAS DO 100%.

W salonach sprzedaży PREMIA OGÓLNA (10%) NIE BĘDZIE UZALEŻNIONA OD PREMII SPRZEDAŻOWEJ. ZMODYFIKOWANO WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY zwiększając odpowiednio (przy wykonaniu 50% celów i wyżej) z 10% na 20% z 15% na 30% z 20% na 40%.

PRZYJĘTO, ŻE OD 1 STYCZNIA 2020 NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE W SPÓŁCE BĘDZIE WYNOSIŁO 3000 ZŁ (BRUTTO), CO NIE BĘDZIE OGRANICZAĆ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PODWYŻKI W ROKU 2020.

Dla wszystkich pracowników utrzymana jest ocena menedżerska (wyniki, standardy zachowań, feedback i rozwój).

Włącznie 10% premii do wynagrodzeń zasadniczych nie ograniczą widełki płacowe. Ustalono, że w pierwszym półroczu 2020 r. strona związkowa wraz z pracodawcą dokona analizy widełek płacowych i wprowadzi zmiany w ich wysokości celem dopasowania do płac w Spółce.

Zmiany premiowe zamykają się w budżecie przewidzianym na premie. Włącznie 10% premii do wynagrodzenia zasadniczego będzie miało pozytywy wpływ na pochodne tj. odprawy, nagrody jubileuszowe, nadgodziny i od 2021 r. wyższy fundusz wynagrodzeń.

W trakcie negocjacji przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność" zgłosili szereg uwag do propozycji pracodawcy, które w dużej części zostały uwzględnione.

Na wniosek NSZZ „Solidarność" funkcjonowanie nowego systemy premiowego będzie przedmiotem oceny w 4 kwartale 2020 r.

Zwolnienia i wynagrodzenia tematem zebrania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność

Aktualne problemy pracownicze były przedmiotem zebrań Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". Spotkania odbyły się w dniach 22 - 23 października 2019 r. w Warszawie. Najpilniejsze obecnie sprawy to zwolnienia grupowe i zmiany w regulaminie premiowania Orange Polska S.A. oraz trwający spór zbiorowy na tle płacowym w NexoTech S.A.

Zwolnienia w Orange
Aktualne obawy pracowników Orange Polska dotyczą zwolnień grupowych w roku 2020. Czy będą kontynuowane i na jakich zasadach. Rozmowy z pracodawcą mają rozpocząć się w listopadzie br. Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem między pracodawcą i organizacjami związkowymi na lata 2018 - 2019 ustalono, że z firmy odejdzie za odszkodowaniem 2680 pracowników. W roku 2019 przewidziano zmniejszenie zatrudnienia o 1230 pracowników. Wg stanu na 30 września 2019 r. z firmy odeszło 1162 osoby.
 
Wynagrodzenia w Orange
Trwają rozmowy ws wynagrodzeń pracowników. Pracodawca przedstawił stronie związkowej propozycję istotnych zmian dotyczących premii oraz Regulaminu premiowania pracowników OPL. Rozmowy z pracodawcą w tej sprawie były prowadzone 23- go i 29-go października. W dalszym ciągu brak jest pozytywnych efektów dot. wystąpienia OMPT w sprawie wzrostu ryczałtów za godziny nadliczbowe oraz dodatków za dyżury domowe.

Fundusz socjalny w Orange
Wnieśliśmy o dokonanie zmiany w regulaminie socjalnym umożliwiającą objęcie dodatkiem wakacyjny dzieci corocznie oraz zwiększenie środków na organizację imprez dla pracowników i upominek świąteczny.  Temat zmian w Regulaminie powinien być przedmiotem rozmów po rozliczeniu wydatków w roku 2019. W tym roku Komisja Socjalna zwiększyła znacznie wysokość kwot przeznaczonych na upominek świąteczny, podnosząc jednocześnie wysokość progów dochodowych – max do 6000 zł. Zwiększenie środków na funduszu jest m.in. wynikiem „odmrożenia” przez ustawodawcę od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych.

Spory o podwyżki w NexoTech i MDPS
Prowadzony jest spór zbiorowy w NexoTech ws. podwyżek dla pracowników. Aktualnie jest na etapie mediacji. Odbyły się dwa spotkania. Ostatnie 16 października 2019 r. W dalszym ciągu aktualne jest żądanie wzrostu wynagrodzeń o 650 zł.

Pozytywnym przykładem negocjacji jest zakończony spór zbiorowy w MDPS. Pomimo niełatwych rozmów, zarówno pracodawca jak i przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wypracowali rozwiązanie korzystne dla pracowników i możliwe do zaakceptowania przed obydwie strony.

Warunki pracy w Work Service
Podejmowane są starania o poprawę warunków zatrudnienia w Work Service. Pracownicy oceniają sytuację odmiennie od pracodawcy. Pracownicy wskazują na brak podwyżek i spadek wysokości premii. W ocenie pracodawcy jest zdecydowanie lepiej. Przygotowywane są kolejne wystąpienia w tej sprawie.

Regulamin pracy TP Teltech
Zapoznano się z proponowanymi przez pracodawcę zmianami Regulaminu pracy pracowników TP TelTech. Wątpliwości budzi m.in. zakres monitorowania pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe
Zakończył się pierwszy etap negocjacji w spółkach wyboru instytucji zarządzającej PPK, w których zatrudnienie wynosi powyżej 250 pracowników. Podpisano porozumienia w tej sprawie z OMPT NSZZ „Solidarność” z prawie wszystkimi spółkami objętymi działaniem Związku.

Wyjątek stanowi Work Service, który tłumaczy brak porozumienia przeciągającym się procesem uzyskania zgody instytucji finansowej na dołączenie umowy o zarządzanie PPK do porozumienia i upływem terminu określonego w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Ulgowe przejazdy kolejowe dla pracowników Orange
23 października podpisano porozumienie dot. zniżek kolejowych obejmujące PKP Przewozy Regionalne, Łódzką Kolej Aglomeracyjną i Koleje Mazowieckie. Zasady wykupu pozostają analogiczne jak w latach ubiegłych.

Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje trwają

W dniu 16 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego OMPT NSZZ „Solidarność” z NexoTech S.A.

Na spotkaniu nie doszło do zawarcia porozumienia w zakresie żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Strony zdecydowały o:

  • kontynuowaniu mediacji w zakresie żądania dot. wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki o 650 zł,
  • powołaniu wspólnego zespołu premiowego, w związku z żądaniem uzgodnienia sytemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech.

Kolejne spotkanie z udziałem mediatora odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Luboniu.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Trwa proces zwolnień grupowych w Orange Polska SA. 

W roku 2019 pracodawca przewiduje odejście max. 1230 pracowników. Wg stanu na 30 września 2019 r. z firmy odeszło 1162 osoby. Z tego:

  • Decyzje pozytywne otrzymało 1104 osoby.
  • Wypowiedzenia 22 osoby.
  • Odejścia z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron (poza Umową Społeczną) 36 osób.

Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje rozpoczęte

W dniu 23 września 2019 r. odbyła się pierwsza tura mediacji w NexoTech SA w ramach trwającego sporu zbiorowego. Spotkanie prowadził mediator Piotr Potempa.

Nie uzgodniono treści nowego regulaminu wynagradzania przedstawionego przez pracodawcę. W ocenie Związku bardziej korzystne dla pracowników są dotychczasowe zapisy tylko trzeba ich przestrzegać.

Pracodawca przedstawił informację na temat uruchomionych od czerwca br. podwyżek. W jego ocenie otrzymało je ponad 71 % pracowników a średnia wysokość podwyżki wyniosła 365 zł.

Wobec powstałych wątpliwości strona związkowa wyraziła konieczność udostępnienia przez pracodawcę dokładniejszych danych co ma zostać przygotowane na kolejne spotkanie mediacyjne.

Stronę związkową reprezentowali: Olaf Wiśniewski - prawnik, Waldemar Stawski, Ryszard Zielonka, Roman Froch, Marek Bryś.

Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami