komisja międzyzakładowa

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 26 i 28 czerwca  br. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono warunki pracy pracowników Orange Polska SA w zakresie dyżurów i ryczałtów oraz konieczność ujęcia w planach podwyżkowych na rok 2020 wzrostu wypłacanych z tego tytułu świadczeń.

Podsumowując zasady wzrostu wynagrodzeń na rok 2019 zauważalny jest brak zainteresowania pracodawcy objęcia podwyżkami wiekszej liczby pracowników niż 45-50% a niska liczba odwołań jest argumentem dla pracodawcy, że przyjęty proces podwyżkowy jest prowadzony właściwie.

W dalszym ciągu aktualne są problemy pracowników sprzedaży w salonach oraz dużych firm (verticale) gdzie występuje duża dysproporcja wynagrodzeń oraz przynajmniej dla części pracowników niekorzystna zmiana zasad premiowania). Problematyka ta będzie przedmiotem interwencji u pracodawcy.

W zainteresowaniu Związku jest również wprowadzany od 1 lipca br. taryfikator stanowisk pracy i związane z tym wątpliwości.

KM 28062019 3  KM 28062019 2 

Nie udało się uzgodnić z NexoTech SA treści protokołu rozbieżności oraz osoby mediatora. Dlatego NSZZ "Solidarność" wystąpił w dniu 18 czerwca br. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora. Związek poinformował, że Strony sporu nie sporządziły wspólnego protokołu rozbieżności ze wzg. na bezpodstawną odmowę podpisania protokołu przez pracodawcę.

Trwają rozmowy z TP Teltech sp. z o.o.  ws. wzrostu wynagrodzeń. Pracodawca uzależnia go od uzgodnienia regulaminu premiowania. Związek nie zgadza się na wprowadzenie półrocznego okres rozliczeniowego.

Omówiono pogarszające się warunki pracy pracowników Work Service SA. Główy problem to brak podwyżek, drastyczny spadek wysokości premii, umowy na czas określony i niepełne etaty w wymiarze 3/4 lub 7/8. Uzgodniono, że nastąpi interwencja u pracodawcy z informacją do firmy współpracującej czyli Orange Polska.

Omówiono stan trwającego sporu zbiorowego w MDPS na tle płacowym. Wobec braku porozumienia spisano protokół rozbieżności a pracodawca wystąpił do właściwego ministerstwa o wskazanie mediatora. Dodatkowo strona związkowa podjęła działania mające na celu konsolidację środowiska związkowego w MDPS i zainteresowania trudną sytuacją finansową organy państwowe i samorządowe. Odbyło się jedno spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a kolejne zaplanowane jest na 2 lipca br.

W związku z wprowadzanymi w br. Pracowniczymi Planami Kapitałowymi uzgodniono przedstawicieli Związku, którzy prowadzić będą rozmowy z pracodawcami celem wyboru jak najlepszej oferty dla pracowników oraz związanych z tym szkoleń.

Począwszy od 11 lipca br. członkowie OMPT pełnić będą zaszczytną straż przed grobem patrona NSZZ "Solidarność", bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Omówiono stan przygotowań do uroczystości 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”, które zostały zaplanowane na 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

W dniu 27 czerwca br. odbyły się wybory przewodniczącego OO PT NSZZ Solidarność w Radomiu. Na funkcję tą został wybrany Krzysztof Hankiewicz.

Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

W dniu 23 maja br. odbyło się we Wrocławiu czwarte spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu Strona związkowa odrzuciła projekt zapisów Regulaminu wynagradzania w części dot. wynagrodzenia dodatkowego, które nie uwzględniały drugiego żądania OMPT mającego na celu uzgodnienie systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech S.A.

Z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia odnośnie wysuniętych przez Stronę związkową żądań dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. oraz uzgodnienia nowego systemu motywacyjnego, zdecydowano o sporządzeniu protokołu rozbieżności w trybie obiegowym.

Strona pracodawcy poinformowała, że ze względu na trwający spór zbiorowy oraz nieuwzględnianie przez Stronę związkową składanych propozycji w zakresie żądania wzrostu wynagrodzeń zmuszona będzie wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Strona związkowa stwierdziła, że jest to suwerenna decyzja Zarządu. Jednocześnie podtrzymała stanowisko, że w przypadku zawarcia porozumienia OMPT jest skłonny uwzględnić w żądaniu dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. otrzymane przez pracowników od kwietnia br. podwyżki.

Strona pracodawcy zadeklarowała gotowość wzrostu wynagrodzeń w latach 2019 – 2021 (wliczając w to podwyżki przyznane w 2019 roku), docelowo na poziomie zbliżonym do wysokości podwyżek oczekiwanych przez stronę związkową. Jednakże decyzje w tym zakresie strona pracodawcy uzależnia  od kondycji i możliwości  finansowych Spółki. Ponadto konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków rynkowych,  zmieniających  się kosztów pracy oraz obciążeń wynikających z wymogów ustawowych nakładanych na przedsiębiorców i pracodawców przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona związkowa ponownie stwierdziła, że reprezentuje interesy pracowników nadmiernie obciążonych obowiązkami przy malejącym zatrudnieniu. Poinformowała, że pracownikom nie wystarczą deklaracje o ewentualnym przyszłym wzroście wynagrodzenia lecz oczekują na znaczące podwyżki za swoją ciężką pracę.

Kolejnym etapem, zgodnie z przepisami prawa, będzie postępowanie mediacyjne z udziałem mediatora.

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się w Luboniu trzecie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele OMPT negatywnie ocenili deklarację Pracodawcy zawartą w Stanowisku NT (w załączeniu) w sprawie propozycji OMPT rozłożenia podwyżek na max.3 lata,która w żadnej mierze nie spełnia żądania OMPT dot. wzrostu wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w wys. 650 zł. Zgłosili również zastrzeżenia do przedstawionych w Stanowisku zasad kryteriów przyznawania podwyżek w 2019 r.

Strona związkowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń dla nie mniej niż 90% pracowników NexoTech S.A. w wys. 650 zł dla każdego z możliwością rozłożenie podwyżki na max 3 lata. Pracodawca NT odniesie się do stanowiska OMPT do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku braku porozumienia ws. pkt 1 sporu zbiorowego zostanie sporządzony protokół rozbieżności w trybie korespondencyjnym. Ustalono termin kolejnego spotkania na 23 maja 2019 r. w siedzibie OMPT we Wrocławiu.

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 9-10 kwietnia w Warszawie obradowały: Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan negocjacji płacowych w Orange Polska. Pracodawca wycofał się z propozycji zmian tabeli zaszeregowań. Zgodnie z Umową społeczną przewidywany budżet na podwyżki ma wynieść nie mniej niż 2,5% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych PUZP, wg. stanu zatrudnienia na 1 styczeń 2019 r. Podwyżkami ma zostać objętych min. 45% zatrudnionych. Kolejne spotkanie placowe zostało zaplanowane na 11 kwietnia.

Komisja Międzyzakładowa zaakceptowała połączenie OOZ Górny Śląsk i Opole, na zasadach ustalonych we wspólnym Porozumieniu obu organizacji oddziałowych.

W związku z przejściem pracowników Leasing Team - członków Związku – w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy do General Property sp. z o.o., Komisja Międzyzakładowa objęła swoim działaniem tę Spółkę.

KM 10042019 2 KM 10042019 3

Upoważniono przewodniczącego Jerzego Iwaszkiewicza do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w Europejskiej i Światowej Radzie Zakładowej Orange oraz jako zastępcę Łukasza Mickiewicza.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych o wynagrodzenia z NexoTech sp. z o.o. i MDPS w Przemyślu.

Przygotowane jest wystąpienie ws. sytuacji pracowniczej w salonach sprzedaży.

Trwają przygotowania do 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się 18 maja 2019 r. W trakcie Pielgrzymki zostanie odsłonięta pamiątkowa płyta umieszczone na terenie klasztoru.

Zgłoszenia udziału w pielgrzymce kierowane są - do 19 kwietnia br. - bezpośrednio do koordynatorów lub za pośrednictwem emaila - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się w Luboniu drugie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy podtrzymali stanowisko, ze nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł. Zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3,5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planują objąć od 1 kwietnia br. nie mniej niż 45 % pracowników.

Przedstawiciele OMPT podtrzymali żądanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń i uregulowania zasad wypłaty premii. Jednocześnie zaproponowali rozłożenie podwyżki na maksymalnie 3 lata.

Pracodawca odniesie się do powyższego do 15 kwietnia br. oraz przedstawi swoje propozycje oraz kryteria przyznawania obecnych podwyżek.

Do 20 maja 2019 zostaną też przedstawione przez NexoTech propozycje zmian w Regulaminie wynagradzania w części dotyczącej zasad przyznawania i wypłat premii.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 kwietnia 2019.

 

Spór zbiorowy w NexoTech - informacja z 19 marca 2019

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami