komisja międzyzakładowa

Jesteśmy w Solutions 30 Wschód

Od stycznia 2020 roku działamy w firmie Solutions 30 Wschód, która przejęła pracowników z Elmo SA na podstawie art. 23' KP.

Tym samym umożliwiliśmy zainteresowanym pracownikom dalsze kontynuowanie członkostwa w NSZZ "Solidarność" i reprezentowanie ich przed pracodawcą.

Zapraszamy pozostałych pracowników Solutions 30 do współpracy i wstępowanie w szeregi największej w Polsce organizacji związkowej zrzeszającej pracowników.

U nas otrzymasz bezpłatne wsparcie prawne w przypadku trudności w pracy czy życiu codziennym m.in. dzięki ofercie firmy AVAILO lub za pośrednictwem prawników związkowych.

Możesz też skorzystać z niższych zakupów na stacjach LOTOS czy zniżek na usługi w PZU czy PKO.

Informacje o Solutions 30

Wynagrodzenia i likwidacje stanowisk pracy przedmiotem rozmów związkowców z Orange Polska

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska S.A. Przedstawiono prezentację podsumowującą proces podwyżkowy w 2019 r. Wysokość środków finansowych na całą firmę to 2,5 % od sumy wynagrodzeń zasadniczych na dzień 31 stycznia 2019 r. Podwyżki otrzymało 52 % (awans + podwyżka) pracowników. Średnia podwyżka na pracownika wyniosła ok. 400 zł. Liczba odwołań ws. podwyżek wyniosła 131.

W dalszej części spotkania przedstawiono propozycję nowych widełek płacowych, która ma polegać na zwiększeniu w danych przedziałach wysokości minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych, przy jednoczesnym łączeniu klas (42 i 43, 44 i 45 itd.). Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 28 stycznia.

Na wniosek OMPT NSZZ „Solidarność” p. Jolanta Dudek – Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, przedstawiła  projekt zmian organizacyjnych 2020 w strukturze Obsługi Klientów Indywidualnych i SOHO oraz Obsługi Klientów Biznesowych i podtrzymała stanowisko ws. planowanych zmian. Zastrzeżenia OMPT dotyczą likwidacji lokalizacji Legnica i Opole i przekazanie na zewnątrz obsługi telefonicznej w Poznaniu i Szczecinie. Negatywne stanowisko ws. likwidacji ww. lokalizacji zgłosiła wcześniej Rada Pracowników Orange Polska.

Swoje zastrzeżenia zgłosiła Organizacja Oddziałowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Pracownicy OPL i firm outsourcingowych z Legnicy skierowali w tej sprawie wystąpienie do p. Jolanty Dudek – Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów OPL i do Work Service. Pracownicy napisali: Uważamy, że proponowane nam przeniesienie do Katowic nie ma uzasadnienia i nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów dla Orange Polska S.A. i nas pracowników. Decyzja ta odbije się negatywnie dla ponad 150 pracownikach (Orange Polska i Work Service, zajmujących się obsługą klientów OPL).

Z informacji uzyskanej od Rady Pracowników wynika, że jednym z powodów  likwidacji lokalizacji w Legnicy jest planowana redukcja zatrudnienia. Uważamy, że zmniejszanie zatrudnienia ze względu na spadający ruch, powinien odbywać się w dotychczasowy sposób, tzn. uwzględniający wnioski pracowników ws. odejść dobrowolnych, których liczba w poprzednich latach w zupełności pokrywała planowane redukcje.

Skierowane zostały również wystąpienia z prośbą o wsparcie do władz samorządowych i wojewódzkich. Zgłaszane są również obawy pracowników z Dolnego Śląska z pozostałych dwóch lokalizacji obsługujących Klientów Orange – z Wrocławia i Jeleniej Góry.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska - podsumowanie roku 2019

Trwa wieloletni proces zwolnień grupowych w Orange Polska SA. 

W roku 2019 z firmy odeszło 1230 pracowników. Z tego:

  • Decyzje pozytywne o odejściu otrzymało 1112 osób.
  • Wypowiedzenia otrzymało 20 osób.
  • Odejścia z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron (poza Umową Społeczną) 38 osób.
  • Wakaty (likwidacja stanowisk pracy w wyniku odejść w innym trybie) 60 osób

Na lata 2020 - 2021 do zwolnienia jest przewidzianych 2100 pracowników.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska - negocjacje zakończone

Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje zakończone

18 grudnia zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez OMPT NSZZ „Solidarność” z NexoTech S.A.

Spór dotyczy żądań zgłoszonych pracodawcy 13 lutego 2019 r.:

- podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników Spółki  o 650 zł (ok. 23%), z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.,

- uzgodnienia systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa.

W trakcie rokowań pracodawca proponował   wzrost budżetu na podwyżki o 3,5%, dla nie mniej niż 45% pracowników.

Przedstawiciele Związku uznali propozycje pracodawcy za daleko odbiegające od oczekiwań pracowników i podali do rozważanie możliwości rozłożenia wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na kolejne lata  (max 3 lata) dla 90% pracowników.

Pracodawca nie zgodził się na uzgodnienie tej propozycji.

23 maja 2019 r., ze względu na brak możliwości zawarcia porozumienia, ustalono, że zostanie sporządzony protokół rozbieżności, którego pracodawca jednak nie zgodził się podpisać.

Strona pracodawcy poinformowała jednocześnie, że ze względu na trwający spór zbiorowy  będzie zmuszona wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Kolejny etap negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, był kontynuowany z udziałem mediatora.

Podczas pierwszego spotkania z udziałem mediatora, we wrześniu br., przedstawiciele NexoTechu poinformowali o przeprowadzeniu podwyżek, które objęły 743 pracowników (76% załogi) w średniej wysokości 237,74 zł (w tym ok. 160 zł w grupach technicznych).

16 października strona związkowa zaproponowała rozłożenie podwyżki 650 zł na dwie raty w roku 2020 – w marcu i październiku, z uwzględnieniem już przyznanych podwyżek w roku 2019.

Pracodawca zadeklarował przedstawienie tej propozycji Radzie Nadzorczej NexoTech i zajęcie stanowiska po 16 listopada br. 

27 listopada, w trakcie kolejnego spotkania prezes NexoTech poinformował, że propozycja Radzie Nadzorczej nie została przedstawiona.

W sprawie żądania wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech o 650 zł strona pracodawcy wniosła o zawieszenie mediacji w tej sprawie do końca stycznia 2020 r., warunkując to ustaleniami z Orange Polska. 

W związku z powyższym przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wyrazili zgodę na zawieszenie rozmów pod warunkiem wypłacenia pracownikom, w okresie przedświątecznym, jednorazowej premii w wysokości 650 zł. W przypadku nie uwzględnienia propozycji zostanie sporządzony protokół rozbieżności. 

18 grudnia Prezes Zarządu NexoTech zaproponował wypłacenie jednorazowej premii dla wszystkich pracowników do 20 stycznia 2020 r. w  wysokości 140 zł (brutto) – z możliwością modyfikacji wg. wynagrodzenia w wys. w kwocie od 50 zł do 250 zł (zarobki poniżej 2700 zł).

Propozycja tak niskiej premii nie została przyjęta przez przedstawicieli pracowników.

Wobec powyższego ustalono z udziałem mediatora sporządzenie protokołu rozbieżności.

Również nie uzyskano porozumienia w sprawie premii regulaminowej. Przeprowadzona w międzyczasie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy stwierdziła, że pracodawca nie przestrzega obowiązującego z Spółce Regulaminu premiowania,  poprzez nie wyznaczanie karty celów.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” pracodawca powinien wyznaczać zadania premiowe, których wykonanie zapewni  pracownikom otrzymanie premii. 

W trakcie mediacji ustalono powołanie wspólnego zespołu premiowego, w związku z żądaniem uzgodnienia sytemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech. 27 listopada br. strony sporu ustaliły termin zakończenia prac zespołu ds. wypracowania Regulaminu premiowania i podjęcia ustaleń w tej sprawie do końca lutego 2020 r.

18 grudnia strona związkowa zaproponowała kontynuowanie prac zespołu w trybie ustawy o związkach zawodowych i wycofała ten punkt ze sporu zbiorowego.

Zakończenie mediacji protokołem rozbieżności upoważnia OMPT NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia referendum strajkowego. Dla jego ważności niezbędny jest udział więcej niż 50% pracowników NexoTech. Planowany termin rozpoczęcia referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń o 650 zł to początek stycznia 2020 r.

Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje trwają

Zwolnienia grupowe w Orange Polska - negocjacje zakończone

W dniu 12 grudnia 2019 r. zakończyły się rozmowy dotyczące Umowy Społecznej na lata 2020-2021. W trakcie 20-dniowych negocjacji ustalono dla pracowników, którzy osiągną zakładowy staż pracy powyżej 12 lat pracy, wysokość dodatkowych, poza PUZP, odszkodowań z tytułu odejść dobrowolnych

Wprowadzono również jednorazowe odszkodowanie przedemerytalne oraz dodatek senioralny dla osób, które osiągną wiek emerytalny lub przejdą na rentę.

Ustalono, na wniosek Solidarności,  zwiększenie ryczałtu pakietu alokacyjnego.

Podwyżki wynagrodzeń w latach 2020-2021 obejmą od 1 lipca, nie mniej niż 40% pracowników wys. 3,5 % . 

Zabezpieczono środki na Akademię Witalności Orange, w tym projekt Przyjazne Środowisko Pracy, opiekę medyczną.

Utrzymano, na  wniosek Solidarności, zapis o dofinansowaniu Centralnego Funduszu Socjalnego. Ograniczono rekrutację zewnętrzną, pozostawiając pierwszeństwo dla rekrutacji wewnętrznej.

W przypadku przejścia pracowników do pracodawcy poza Grupę OPL, w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, pracownicy będą mieli możliwość skorzystania w pierwszej kolejności z odejść dobrowolnych.

Maksymalna liczba odejść dobrowolnych w latach 2020-2021 – maksymalnie 2100 pracowników – pierwotnie pracodawca zgłosił 2300 pracowników.

W roku 2020 pracodawca przewiduje odejście max. 1250 pracowników.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami