Komisja Międzyzakładowa

Obradowała Rada KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 87

23 stycznia 2020 r. w Krakowie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".  Relację ze spotkania Światowej Rady Zakładowej Orange przedstawi Jerzy Iwaszkiewicz. Spotkanie Rady z prezesem Orange w Paryżu - 22 stycznia br. -  dotyczyło strategii Orange do 2025 roku

Zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie zapadły dzień wcześniej, na spotkaniu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”. Sekretariat wybrał, w miejsce zmarłego Kol. Andrzej Radeckiego, na funkcję sekretarza Kol. Sławomira Steltmanna. Przyjęto budżet na 2020 r. Podsumowano obchody 30-lecia SKPŁ, które odbyły się 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

Rada Sekretariatu przyjęła stanowisko ws. wystąpienia do premiera RP w sprawie kosztów związanych z wykupem częstotliwości do usługi 5G. W ostatnich latach mamy do czynienia z postępującym zjawiskiem redukcji zatrudnienia w sektorze operatorów telekomunikacyjnych. Jest to wynikiem zarówno bardzo intensywnej konkurencji (jednej z najniższych cen usług telekomunikacyjnych w UE i na świecie), kosztownych narzędzi regulacyjnych (w tym zniesienie przychodów z roamingu, co uderzyło najbardziej w polski rynek), jak i ogromnych (miliardowych) nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem technologii. Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie występowała do organów RP odpowiedzialnych za rynek telekomunikacyjny w naszym Kraju wskazując, że nadmierne obciążenia prawno-regulacyjne operatorów telekomunikacyjnych spowodują pogorszenie sytuacji zatrudnionych w sektorze telekomunikacyjnym.

Przewodniczący poinformował o złożeniu do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pisma ws. uregulowań prawnych dotyczących pełnienia dyżurów domowych. Oczekujemy podjęcia działań w celu pełnej implementacji na grunt prawa krajowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  z dn. 21 lutego 2018 r., który orzekł, że czas dyżuru pełnionego poza firma może być uznany za czas pracy.

Zapoznano się z sytuacja pracowniczą w EmiTel sp z o.o., gdzie na skutek przejęcia obsługi radiokomunikacji morskiej przez Urząd Morski doszło do zwolnień pracowników.

Ustalono, że Walne Zebranie Delegatów KSPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 30 września 2020 r. w Białymstoku. Przyjęto również uchwałę ws. zorganizowania wyjazdu na Białoruś, na przełomie września i października, w związku z setną rocznicą bitwy warszawskiej i niemeńskiej, która zadecydowała o ostatecznym utrzymaniu niepodległości odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego.

Sytuacja w spółkach objętych działaniem OMPT NSZZ „Solidarność” będzie m.in. przedmiotem spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej w dn. 28-29 stycznia bm. Dotyczyć będzie m.in. oceny sytuacji związanej z likwidacją i wydzieleniem części lokalizacji w strukturze Doświadczeń Klientów OPL. NSZZ „Solidarność” w tej sprawie zgłosił swój sprzeciw do Zarządu Orange uznając, że planowana likwidacja, m.in.  CRM w Legnicy, wykracza poza ramy Umowy Społecznej, podpisanej w dobrej wierze przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce. Ustalono wtedy, że podstawowym kryterium doboru pracowników do odejścia z Orange Polska S.A. będzie wyrażenie przez pracownika chęci dobrowolnego rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Strony Porozumienia dołożą starań, aby proces odejść dobrowolnych był prowadzony bez wywierania presji, w atmosferze spokoju i dialogu społecznego, z poszanowaniem godności pracownika, z dbałością o zachowanie dobrego imienia firmy, aby napięcia i koszty społeczne procesu były jak najmniejsze. Skierowane zostały również wystąpienia z prośbą o wsparcie do władz samorządowych i wojewódzkich. Wcześniej negatywne stanowisko ws. planowanych zmian przedstawiła Rada Pracowników OPL.

Jesteśmy w Solutions 30 Wschód

Od stycznia 2020 roku działamy w firmie Solutions 30 Wschód, która przejęła pracowników z Elmo SA na podstawie art. 23' KP.

Tym samym umożliwiliśmy zainteresowanym pracownikom dalsze kontynuowanie członkostwa w NSZZ "Solidarność" i reprezentowanie ich przed pracodawcą.

Zapraszamy pozostałych pracowników Solutions 30 do współpracy i wstępowanie w szeregi największej w Polsce organizacji związkowej zrzeszającej pracowników.

U nas otrzymasz bezpłatne wsparcie prawne w przypadku trudności w pracy czy życiu codziennym m.in. dzięki ofercie firmy AVAILO lub za pośrednictwem prawników związkowych.

Możesz też skorzystać z niższych zakupów na stacjach LOTOS czy zniżek na usługi w PZU czy PKO.

Informacje o Solutions 30

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie europejskiej płacy minimalnej? M. Lewandowski wyjaśnia co to oznacza

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 36

Komisja Europejska podjęła prace nad wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej. Sprawę w rozmowie z portalem wgospodarce.pl komentuje Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Warto uściślić informacje. Propozycja jest taka, aby płaca minimalna stanowiła we wszystkich krajach połowę przeciętnego wynagrodzenia, w które w danym kraju obwiązuje. Nie chodzi więc o wprowadzenie jednej kwot na terenie całej UE – tylko o poziom stawki tego wynagrodzenia, czyli właśnie połowę przeciętnych zarobków.

Rozpoczynają się prace nad europejską płacą minimalną!

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 33

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą fazę konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi dotyczących sprawiedliwej płacy minimalnej. W ten sposób szefowa Komisji, Ursula von der Leyen, rozpoczyna realizację swej obietnicy złożonej jesienią ubiegłego roku.

Konsultacje ogłoszone 14 stycznia 2020 r. (komunikat Komisji COM(2020)83 final) oparte są o art. 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich celem jest wysłuchanie opinii partnerów społecznych dotyczących inicjatywy wprowadzenia sprawiedliwego poziomu płacy minimalnej dla pracowników w całej UE. Nie oznacza to oczywiście dążenia do wprowadzenia jednej płacy minimalnej o jednakowej wysokości. Każda potencjalna propozycja będzie musiała odzwierciedlać krajowe uwarunkowania, układy zbiorowe lub przepisy prawne. W ocenie Komisji potrzeba działania na szczeblu UE wynika ze względu m.in. na rosnącą liczbę pracowników o niskich zarobkach (zdefiniowanych jako osoby zarabiające poniżej 2/3 krajowej mediany płac) których odsetek w 2014 r. wyniósł już 17,2%. 

Rząd realizuje kolejny ważny postulat „Solidarności”

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 41

Solidarność pozytywnie oceniła odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2020 r. na poziomie drugiego półrocza 2018 r. To krok do całkowitego odmrożenia tego wskaźnika i pełnej realizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – napisało w opinii do projektu ustawy o rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 Prezydium Komisji Krajowej. To realizacja ważnego postulatu „Solidarności”.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami