Protokół dodatkowy nr 6 do PUZP

PROTOKÓŁ  DODATKOWY  NR 6
ZAWARTY  W  DNIU   6 LIPCA 2010 ROKU
W WARSZAWIE
DO
PONADZAKŁADOWEGO  UKŁADU  ZBIOROWEGO  PRACY
DLA
PRACOWNIKÓW  TELEKOMUNIKACJI  POLSKIEJ SPÓŁKI  AKCYJNEJ
Z  DNIA  25 CZERWCA  1998 ROKU
ZAREJESTROWANEGO POD NUMEREM U-LXII

pomiędzy:

Zarządem Telekomunikacji Polskiej  S.A.
z siedzibą: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

a

• Radą Sekretariatu Łączności
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
z siedzibą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
• Zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
z siedzibą: 40-506 Katowice, ul. Francuska 101,
• Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
z siedzibą: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a,
• Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”-80
z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 22/8,
• Komisją Krajową Związku Zawodowego „Kontra”
z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 293
• Zarządem Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce
z siedzibą: 71-510 Szczecin, ul. Wyzwolenia 70.

§ 1

 

W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 1998 roku, zarejestrowanym pod numerem U-LXII w dniu 21 września 1998 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych
w załączniku nr 1  do Układu, w  pkt. 2-10, nie będzie przekraczała 1000 osób.”.

2. W § 5,  pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zakładowym stażu pracy - oznacza to okresy zatrudnienia w Spółce, państwowej jednostce organizacyjnej „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”, Ministerstwie Łączności do dnia 31.12.1987 r., w jednostkach organizacyjnych resortu łączności włączonych do p.j.o. Polska Poczta, Telegraf i Telefon oraz w spółkach: PTK Centertel Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., Contact Center Sp. z o.o., TP TelTech Sp. z o.o., Wirtualna Polska S.A., TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., PayTel S.A., Telefony Podlaskie S.A., RAMSAT S.A., Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A., Fundacja Orange, TP INVEST Sp. z o.o., OPCO sp. z o.o., Virgo sp. z o.o., od dnia wejścia danej spółki w skład Grupy Telekomunikacja Polska,”.

3. W § 60:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nagroda jubileuszowa wynosi:
1) 50 % podstawy wymiaru – po 15 latach pracy,
2) 100 % podstawy wymiaru – po 20 latach pracy,
3) 150 % podstawy wymiaru – po 25 latach pracy,
4) 200 % podstawy wymiaru – po 30 latach pracy.”

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Nagroda jubileuszowa za okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 5 wynosi:
1) 75 % podstawy wymiaru – po 15 latach pracy,
2) 100 % podstawy wymiaru – po 20 latach pracy,
3) 150 % podstawy wymiaru – po 25 latach pracy,
4) 200 % podstawy wymiaru – po 30 latach pracy.”

c) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Pracownicy, którzy w ciągu 5 lat od wejścia w życie Protokołu Dodatkowego nr 6 otrzymaliby nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, nabywają prawo do nagrody jubileuszowej według dotychczasowych zasad, tj. obowiązujących do dnia wejścia w życie Protokołu Dodatkowego nr 6.”


4. Załącznik nr 1 do Układu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Protokołu Dodatkowego nr 6.

§ 2

Protokół Dodatkowy nr 6 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.


 
Podpisy stron:

Strona związkowa:
- Rada Sekretariatu Łączności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w imieniu którego działa należycie umocowana Pani Elżbieta Pacuła, przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ   „Solidarność” i Pan Waldemar Stawski członek Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”
z up.


- Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Jerzy Drozd przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji i Pan Ryszard Kluba
z up.


- Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, w imieniu którego działa należycie umocowany Pan Jerzy Wieczorek, wiceprzewodniczący  Sekcji Telekomunikacji Związku Zawodowego Inżynierów  i Techników
z up.


- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”-80, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A.  NSZZ „Solidarność 80”
z up.


- Komisja Krajowa Związku Zawodowego „Kontra”, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Andrzej Sulikowski, p.o. przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Związku Zawodowego „Kontra”
z up.


- Zarząd Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce, w imieniu którego działa należycie umocowany Pan Marian Strugała, Przewodniczący Konfederacji i Pan Wojciech Siedlecki
z up.

Strona pracodawcza:

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.
w imieniu którego działają należycie umocowani:


Prezes Zarządu TP S.A. Maciej Witucki


Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich Jacek Kowalski


Załącznik nr 1
do Protokołu Dodatkowego nr 6

Wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy nie są objęci postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. 1)

1. członkowie Zarządu,
2. dyrektorzy wykonawczy grupy TP,
3. dyrektorzy Grupy TP,
4. dyrektorzy pionów i ich zastępcy,
5. dyrektorzy departamentów,
6. dyrektorzy ds.,
7. dyrektorzy z klasami 54 i wyżej,
8. doradcy członków Zarządu, dyrektorów wykonawczych Grupy TP, dyrektorów Grupy TP, dyrektorów,
9. główni specjaliści wiodący,
10. główni experci.

1) za wyjątkiem pracowników wymienionych w punktach 2-10, w zakresie prawa do nagród specjalnych, o których mowa w § 2, ust. 3.”

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami