Uzgodnienie ws. PUZP z 6 lipca 2010

Uzgodnienie
Zawarte w dniu 6 lipca 2010 roku w Warszawie pomiędzy:

Telekomunikacjią Polską   S.A.
z siedzibą: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

a

• Radą Sekretariatu Łączności
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
z siedzibą: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24,
• Zarządem Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Telekomunikacji
z siedzibą: 40-506 Katowice, ul. Francuska 101,
• Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
     z siedzibą: 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a,
• Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”-80
z siedzibą: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 22/8,
• Komisją Krajową Związku Zawodowego „Kontra”
z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 293
• Zarządem Konfederacji Związków Zawodowych
Pracowników Telekomunikacji w Polsce
z siedzibą: 71-510 Szczecin, ul. Wyzwolenia 70.

§ 1

1. W związku z ustaleniem zmian Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 1998 roku, zarejestrowanym pod numerem U-LXII w dniu 21 września 1998 r. w postaci Protokołu dodatkowego nr 6  –  jak w załączeniu – Pracodawca zobowiązuje się  zarekomendować  zawarcie zakładowych układów zbiorowych pracy  w Spółkach Grupy TP, wskazanych w ust. 2,  pomiędzy uprawnionymi: pracodawcą oraz działającymi u niego zakladowymi organizacjami związkowymi, z zasrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Spółki z Grupy TP dla potrzeb niniejszego Uzgodnienia oznaczają: PTK-Centertel sp. z  o.o., Contact Center sp. z o.o., Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o. oraz Virgo sp. z o.o.

3. Virgo sp. z o.o. przejmie postanowienia  PUZP dla Pracowników TP S.A. w całości, chyba że strony zakładowego układu pracy wynegocjują korzystniejsze zapisy dla pracowników.
Postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Virgo sp. z o.o. wchodzą w życie, bez  względu na przyjęcie układów w innych spółkach Grupy TP.

4. W pozostałych Spółkach z Grupy TP, wskazanych w ust.2, podstawą zawarcia układu będzie przyjęcie następujących zapisów PUZP:
a) Paragraf 5 punkt 8),
b) Paragraf 60,
c) Paragraf 61.

5. Pracodawca zobowiązuje się zarekomendować wprowadzenie do zakładowych układów zbiorowych pracy, które zostaną zawarte w Spółkach Grupy TP, o których mowa ust. 2, przepisu uprawniającego pracowników do otrzymania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w następującym brzmieniu: 
1. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i  uprawnionemu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) określonej w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) - jeżeli przepracował łącznie mniej niż 4 lata,
2) ……krotności podstawy wymiaru - jeżeli pracownik przepracował łącznie 4 lata, lecz mniej niż 10 lat,
3) …….krotności podstawy wymiaru - jeżeli pracownik przepracował łącznie 10 lat, lecz mniej niż 20 lat,
4) …….krotności podstawy wymiaru - jeżeli pracownik przepracował łącznie 20 lat, lecz mniej niż 25 lat,
5) ……..krotności podstawy wymiaru - jeżeli pracownik przepracował łącznie 25 lat i więcej.
2. Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) – 5) stanowić będzie indywidualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika z okresu ostatnich trzech miesięcy trwania stosunku pracy, nie wyższe jednak niż średnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników objętych zakładowym układem zbiorowym pracy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym następuje wypłata odprawy, o której mowa w ust. 1.
3. Odprawa pieniężna, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje z zastrzeżeniem ust.4, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu w drodze wypowiedzenia zmieniającego nowych warunków pracy lub płacy, jeżeli łącznie:
1) nowe warunki pracy odpowiadają kwalifikacjom posiadanym przez pracownika,
2) łączny czas dojazdu z miejsca zamieszkania do nowej miejscowości świadczenia pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 2,5 godzin,
3) nowe wynagrodzenie zasadnicze za pracę nie jest niższe od dotychczasowego.
4. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90 poz. 844 ze zm.).
5. Wysokość odprawy pieniężnej określonej w ust. 1 pkt 2) – 5) zależy od zakładowego stażu pracy z wyłączeniem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
6. Odprawa pieniężna określona w ust. 1 stanowi wyłączną odprawę przysługującą pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie może być ona jednak niższa od odprawy pieniężnej, która przysługiwałaby mu z tego tytułu wg przepisów powszechnie obowiązujących.”

6. Ostateczna wysokość odpraw, o których mowa w ust. 5 będzie wyższa niż wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 2

W przypadku nie wejścia w życie zakładowych układów zbiorowych pracy  w Spółkach Grupy TP wskazanych w paragrfie 1 ust. 2, do dnia 1 marca 2011 roku,  Strony niniejszym Uzgodnieniem ustalają, że zostaje rozwiązany Protokół Dodatkowego nr 6 i nie wchodzi w życie, a jeśli został zarejestrowany Strony podpiszą niezwłocznie porozumienie o jego rozwiązaniu.

§ 3

W razie wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 1998 roku, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy stosuje się postanowienia tego Układu, chyba że strony w drodze porozumienia ustalą unny termin stosowania postanowień rozwiązanego Układu.

§ 4

Pracodawca zarekomenduje wprowadzenie do zakładowych układów zbiorowych pracy lub w oddzielnym uzgodnieniu, które zostaną zawarte w spółkach GTP, o których mowa w § 1 ust. 2, przepisu dotyczącego zakresu stosowania postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy w następującym brzmieniu:
" W razie wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., do czasu wejścia w życie nowego układu zbiorowego pracy stosuje się postanowienia tego Układu, chyba że strony w drodze porozumienia ustalą inny termin stosowania postanowień rozwiązanego Układu."

§ 5

Jeżeli w innej Spółce Grupy TP niż wymieniona w § 1 ust. 2, po dniu 1 marca 2011 r., powstanie zakładowa organizacja związkowa i wystąpi ona z inicjatywą zawarcia w tej Spółce zakładowego układu zbiorowego pracy, Pracodawca zobowiązuje się zarekomendować zawarcie takiego układu w brzmieniu uwzględniającym postanowienia § 1 ust. 4-5 oraz § 4 niniejszych Uzgodnień.


Podpisy Stron:
Strona Związkowa:
- Rada Sekretariatu Łączności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w imieniu którego działa należycie umocowana Pani Elżbieta Pacuła, przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ   „Solidarność” i Pan Waldemar Stawski członek Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”
z up.


- Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Jerzy Drozd przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji i Pan Ryszard Kluba
z up.


- Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów
i Techników, w imieniu którego działa należycie umocowany Pan Jerzy Wieczorek, wiceprzewodniczący  Sekcji Telekomunikacji Związku Zawodowego Inżynierów  i Techników
z up.


- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”-80, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Kazimierz Sikora, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. 
NSZZ „Solidarność 80”
z up.


- Komisja Krajowa Związku Zawodowego „Kontra”, w imieniu której działa należycie umocowany Pan Andrzej Sulikowski, p.o. przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Związku Zawodowego „Kontra”
z up.

- Zarząd Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce, w imieniu którego działa należycie umocowany Pan Marian Strugała, Przewodniczący Konfederacji i Pan Wojciech Siedlecki
z up.

za Pracodawcę:
 
Prezes Zarządu TP S.A. Maciej Witucki

Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich Jacek Kowalski

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami