Regulamin KSPT

R E G U L A M I N
SEKCJI KRAJOWEJ PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI
NSZZ "Solidarność"

Rozdział 1
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1

Sekcja Krajowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", zwana dalej SKPT, jest ogólnokrajową strukturą branżową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”" jednoczącą i reprezentującą organizacje zakładowe i regionalne NSZZ "Solidarność", działające w sektorze telekomunikacyjnym.

§ 2

Terenem działania SKPT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą biura SKPT jest Warszawa.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne i cele SKPT

§ 4

SKPT powołana z inicjatywy pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. w celu skutecznego reprezentowania interesów pracowników sektora telekomunikacyjnego i zrzeszonych w SKPT członków związku wobec:

1.pracodawców i ich organizacji, organów administracji państwowej, samorządów terytorialnych, organizacji politycznych oraz innych osób prawnych i fizycznych,

2. krajowych władz NSZZ "Solidarność", organizacji związkowych krajowych i zagranicznych.

§ 5

SKPT jest niezależna od pracodawców i ich organizacji, organów administracji państwowej, samorządów terytorialnych oraz organizacji politycznych i innych.

§ 6

1. SKPT jest organem konsultacyjno – problemowym dla nadrzędnych krajowych władz NSZZ "Solidarność", działających w jej imieniu i z jej upoważnienia.

2. W sprawach zleconych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność SKPT jest organem wykonawczym.

§ 7

SKPT może przekazać swoje uprawnienia do reprezentowania interesów pracowniczych wobec pracodawców na szczeblu kraju, wchodzącym w jej skład organizacjom związkowym.

§ 8

Celem SKPT jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" .

Rozdział 3
Członkostwo, prawa i obowiązki organizacji związkowych zrzeszonych w SKPT

§ 9

1. SKPT tworzą na zasadzie dobrowolności, regionalne organizacje związkowe oraz zakładowe organizacje związkowe w przypadku, gdy nie są afiliowane w regionalnych organizacjach związkowych lub ich regionalne organizacje związkowe nie są afiliowane w SKPT.

2. Dla usprawnienia funkcjonowania mogą być tworzone regionalne struktury obejmujące swoim zasięgiem działania więcej niż jeden region związkowy.

§ 10

Członkostwo w SKPT nabywa się z chwilą przyjęcia w drodze uchwały przez Radę SKPT pisemnego zgłoszenia danej regionalnej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej, popartego uchwałą zebrania członków (delegatów) o przystąpieniu do SKPT i po wpłynięciu pierwszej składki na działalność SKPT w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów SKPT.

§ 11

1.Wystąpienie organizacji związkowej z SKPT wymaga uchwały ich zebrania członków (delegatów) i przekazania tej decyzji do biura SKPT. Członkostwo w SKPT ustaje, a wraz z nim obowiązek uiszczania składki na rzecz SKPT, od początku następnego miesiąca po przyjęciu uchwały o wystąpieniu z SKPT.

2. Nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia składki na rzecz SKPT, bez zgody Rady SKPT, w okresie dłuższym niż trzy miesiące, powoduje zawieszenie członkostwa. O zawieszeniu musi być poinformowana na piśmie, obok zainteresowanej organizacji członkowskiej, również jej komisja rewizyjna. Organizacja członkowska zostaje skreślona z rejestru członków SKPT po upływie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia, jeśli w tym czasie nie zostaną zrealizowane zobowiązania finansowe wobec Sekcji.

3. Rada SKPT może także podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa w przypadku uporczywego nie wykonywania obowiązków członka lub łamania Regulaminu SKPT, co skutkuje zawieszeniem uprawnień określonych w § 12, lit d, e, f.

§ 12

Organizacje związkowe zrzeszone w SKPT mają prawo:

a) wybierać na podstawie "Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" i "Regulaminu wyboru delegatów na WZD SKPT", delegatów na Walne Zebranie Delegatów SKPT, którzy reprezentują daną organizację,

b) ustalać zalecenia w zakresie działania dla wybranych przez siebie delegatów,

c) poprzez swych delegatów wybierać władze SKPT,

d) korzystać z pomocy SKPT,

e) występować z wnioskami i postulatami do SKPT,

f) na bieżąco być informowanym o wszelkich decyzjach i działaniach SKPT.

§ 13

Organizacje związkowe zrzeszone w SKPT są zobowiązane:

a) przestrzegać Regulaminu i uchwał władz SKPT,

b) brać czynny udział w życiu związkowym,

c) solidarnie uczestniczyć w akcjach podjętych przez SKPT,

d) przekazywać na działalność SKPT składki terminowo i w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów SKPT.

Rozdział 4
Władze SKPT

§ 14

Władzami SKPT są:

a) Walne Zebranie Delegatów SKPT, zwane dalej "WZD",

b) Rada SKPT, zwana dalej "Radą",

c) Komisja Rewizyjna SKPT, zwana dalej "Komisją Rewizyjną".

§ 15

Kadencję władz SKPT określa Statut Związku.

§ 16

1. Do kompetencji WZD należy:

a) uchwalenie Regulaminu SKPT i jego zmian oraz przedstawienia go do zatwierdzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność",

b) uchwalenie programu działania, podejmowanie uchwał, stanowisk, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów SKPT,

c) wybór przewodniczącego SKPT,

d) wybór członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Łączności, zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ "Solidarność",

e) podjęcie decyzji o wyborze przez Radę ze swojego grona prezydium,

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom,

g) rozstrzyganie wszystkich spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie i nie uregulowanych Statutem NSZZ "Solidarność",

2. Sesje walnego zebrania delegatów zwołuje Rada. O częstotliwości sesji zwyczajnych rozstrzyga WZD.

a) w przypadku konieczności Rada zwołuje sesję nadzwyczajną walnego zebrania delegatów.

b) na wniosek organizacji związkowych reprezentujących co najmniej 1/3 zrzeszonych w SKPT członków, 20% delegatów na WZD lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada zobowiązana jest zwołać sesję nadzwyczajną walnego zebrania delegatów w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku, w przypadku nie podjęcia inicjatywy przez Radę, zebranie w tym terminie - zwołuje Komisja Rewizyjna,

c) w przypadku gdy skład Rady lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o więcej niż 30% Rada zwołuje sesję nadzwyczajną walnego zebrania delegatów w celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających na zasadach określonych w § 16 pkt. 2 lit. b. Od momentu zaistnienia takiej sytuacji do dnia rozpoczęcia Walnego Zebrania Delegatów uchwały podejmowane przez Radę lub Komisję Rewizyjną są ważne.

3. Do ważności uchwał WZD niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału w nim delegatów.

4. WZD podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy uchwałach zmiany Regulaminu lub rozwiązania SKPT obowiązuje bezwzględna większość głosów delegatów uprawnionych do udziału w WZD.

5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 10% obecnych delegatów, przewodniczący WZD zarządza głosowanie tajne.

§ 17

1. Do zakresu działania Rady należy:

a) realizacja postanowień WZD,

b) wybór członków Prezydium na wniosek Przewodniczącego SKPT,

c) uchwalanie budżetu i zarządzanie majątkiem SKPT,

d) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych do puzp,

e) reprezentowanie organizacji związkowych zrzeszonych w SKPT wobec organizacji i osób wyszczególnionych w § 4,

f) koordynowanie i inicjowanie działań zrzeszonych organizacji związkowych,

g) utrzymanie kontaktów z władzami Związku,

h) reprezentowanie polskich telekomunikantów na forum krajowym i zagranicznym,

i) podejmowanie uchwał i innych stosownych dokumentów dotyczących działalności SKPT,

j) organizowanie grup interwencyjnych i problemowych,

k) składanie sprawozdań (informacji) z działalności ze swojej działalności na WZD,

l) powoływanie zespołów roboczych, zatwierdzanie ich składu oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów na wniosek Przewodniczącego SKPT i nadzorowanie ich pracy,

ł) rejestrowanie organizacji związkowych w SKPT,

m) podejmowanie decyzji o strajku za zgodą Komisji Krajowej.

2. W skład Prezydium Rady wchodzą:

a) przewodniczący,

b) dwóch zastępców przewodniczącego,

c) sekretarz,

d) skarbnik,

e) inni członkowie Rady, w ilości ustalonej przez Radę.

3. Do kompetencji Prezydium Rady należy kierowanie bieżącą działalnością biura Rady zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i Rady, a w szczególności:

a) organizacja pracy Rady,

b) reprezentowanie Rady przy podejmowaniu wszelkich uzgodnień z pracodawcami na szczeblu kraju i instytucjami zewnętrznymi,

c) delegowanie członków Rady do wykonania określonej czynności,

d) wykonywanie innych czynności ujętych w Regulaminie pracy Rady SKPT,

e) podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z przyjętym budżetem i wytycznymi Rady,

f) podejmowanie czynności prawnych przez co najmniej dwie osoby wskazane ze składu Prezydium.

4. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący Rady, a w razie konieczności jego zastępca lub wyznaczony członek Prezydium Rady.

5. Organizacja pracy Rady i Prezydium jest uchwalana przez Radę.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność Rady i jej Prezydium ze szczególnym zwróceniem uwagi na stronę finansową i zgodność działania ze Statutem NSZZ "Solidarność" i uchwałami władz wyższego szczebla.

2. Zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej określa Statut NSZZ "Solidarność" i uchwały władz wyższego szczebla.

3. Strukturę wewnętrzną oraz sposób i formy pracy, zgodne z postanowieniami WZD, określa regulamin wewnętrzny Komisji Rewizyjnej.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w Radzie i nie może być etatowym pracownikiem biura SKPT.

5. Komisja Rewizyjna może podjąć działania należące do kompetencji komisji rewizyjnej niższego szczebla w szczególnych okolicznościach:

- na wniosek odpowiedniego walnego zebrania niższego szczebla,

- na wniosek władzy wykonawczej nadrzędnej w stosunku do władzy, która ma podlegać kontroli, po uzyskaniu akceptacji równorzędnej sobie władzy wykonawczej,

- z własnej inicjatywy, pod warunkiem uzyskania akceptacji równorzędnej sobie władzy wykonawczej.

6. Komisja Rewizyjna może powołać specjalny zespół mediacyjny do rozpatrzenia konfliktów wewnątrz-związkowych.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo, po uprzednim pisemnym upomnieniu, wnioskować do Rady o wykreśleniu z rejestru SKPT organizacji związkowej, uporczywie nie wykonującej obowiązków członka lub łamiącej postanowienia Regulaminu SKPT.

8. Tryb i warunki przeprowadzania przez Komisję Rewizyjną kontroli, reguluje umowa zawarta pomiędzy Radą a Komisją Rewizyjną.

9. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na WZD SKPT.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 19

1. Majątek i fundusz SKPT powstają ze składek, zapisów, darowizn i dotacji.

2. Działalność SKPT finansowana jest również z funduszy krajowych władz NSZZ "Solidarność".

3. Fundusze SKPT są przeznaczone na finansowanie działalności SKPT, a w szczególności na działalność merytoryczną, organizacyjną, informacyjną oraz szkoleniową SKPT

§ 20

1. W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu lub spornych, dotyczących jego interpretacji, decyzje podejmuje Rada SKPT w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność”.

2. Interpretację Regulaminu dokonaną przez Radę SKPT ocenia WZD na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 21

Niniejszy Regulamin SKPT wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne Zebranie Delegatów SKPT i po zatwierdzeniu przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami