Żądamy uznania prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za prawo fundamentalne

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych oczekuje uznania konwencji MOP dotyczącej BHP za konwencję fundamentalną. Przypomnijmy, że obecnie zgodnie z Deklaracją dotyczącą fundamentalnych praw w pracy z 1998 r. mamy osiem konwencji fundamentalnych, które obowiązują niezależnie od ich ratyfikacji ze względu na samo członkostwo państwa w organizacji. Konwencje te dotyczą czterech obszarów: prawa do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, pracy dzieci, zakazu pracy obowiązkowej i przymusowej oraz równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

W Deklaracji z okazji 100-lecia organizacji (2019 r.) ogłoszono, że ​​bezpieczne i zdrowe warunki pracy są podstawą godnej pracy. W przyjętej później rezolucji wezwano Radę Administracyjną MOP do „jak najszybszego rozważenia propozycji włączenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy do ram podstawowych zasad i praw w pracy MOP” w taki sam sposób, jak czyni to osiem podstawowych konwencji MOP. Prawa te, wraz z maksymalnymi limitami czasu pracy, minimalnym wynagrodzeniem i ochroną socjalną, stanowią podstawę wymaganej przez ruch związkowy ochrony pracy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami