Komunikat z 12.05.2010 (PUZP)

W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy – przedstawicieli pracodawcy Telekomunikacji Polskiej SA i organizacji związkowych.

Przedstawiciele TP przedstawili skutki finansowe rozszerzenia obecnie obowiązujących zapisów PUZP na pozostałe spółki Grupy TP, w których działają związki zawodowe. Dotyczą one w szczególności PTK Centertel i Contact Centertel. Ponadto przedstawiono efekt finansowy rozszerzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki Grupy TP.

Strona TP przedstawiła propozycje zmian w PUZP polegające na:

  • zmianie definicji zakładowego stażu pracy,
  • wykreśleniu par. 10 i 12,
  • obniżenia wysokości i zmianie zasad dot. odpraw, o których mowa w par. 55,
  • obniżenia wysokości i zmianie zasad dot. nagród jubileuszowych,
  • obniżenia wysokości odpraw emerytalno-rentowych.

SKPT NSZZ „Solidarność” wniosła swoją propozycję definicję zakładowego stażu pracy. Pozostałe propozycje pracodawcy nie uzyskały aprobaty związków zawodowych. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 czerwca br.

Sekretarz SKPT
NSZZ „Solidarność”
Stanisław Kiezik

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami