Komunikat z 29.04.2010 (Illinois, PUZP,PTE)

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się spotkanie stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy – przedstawicieli pracodawcy Telekomunikacji Polskiej SA i organizacji związkowych.

Pierwszą część spotkania zdominowała informacja wysłana do pracowników POP przez Dyrektora Jakuba Kłoczewiaka, na temat Programu Illinois  dotyczącego wydzielenia ze struktur TP SA Pionu Obsługi Posprzedażowej.

Przedstawiciele SKPT NSZZ „Solidarność”, odnosząc się do niej, wyrazili swoje oburzenie próbą wprowadzenia tak drastycznych zmian dla pracowników, z pominięciem opinii Rady Pracowników i stanowiska związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” była i jest przeciwna wydzieleniom zadań i pracowników. Wyrazem tego jest uchwała podjęta w tej sprawie przez delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” przyjęta w dn. 23 kwietnia br.

Przedstawiciele TP SA zaprezentowali propozycję objęcia układem zbiorowym pracy pozostałych spółek Grupy TP, w których działają związki zawodowe. Dotyczy to PTK Centertel, Contact Center i TP Edukacja i Wypoczynek.

W TP EmiTel,  w wyniku porozumienia ze związkami zawodowymi, stosowany jest PUZP dla pracowników TP SA. W TP TelTech podpisany jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Organizacje związkowe funkcjonujące w TP wielokrotnie postulowały poszerzenie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy TP na  pozostałe spółki z Grupy TP. W 2009 r. na spotkaniu z Radą Pracowników i związkami zawodowymi Prezes Zarządu TP S.A. wyraził wolę objęcia spółek GTP układem zbiorowym.

Intencją Spółki jest ustalenie w PUZP i układach zbiorowych spółek GTP jednakowych uprawnień i świadczeń pracowników GTP, ale przy utrzymaniu na obecnym poziomie globalnych kosztów funkcjonowania PUZP w TP SA, TP EmiTel oraz UZP w TP TelTech.

Elementy kosztowe układu zbiorowego, to przede wszystkim zapisy dotyczące:

  • nagród jubileuszowych,
  • odpraw pieniężnych, wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotycząch pracowników,
  • odpraw emerytalno-rentowych.

Strona związkowa oczekuje m.in. przedstawienia kosztów związanych z rozszerzeniem postanowień układu na pozostałe spółki Grupy TP. Kolejne spotkanie zaplanowano na 11 maja br.

Przedstawiciele SKPT NSZZ „Solidarność” zgłosili rozszerzenie na pozostałe spółki Grupy TP Pracowniczego Programu Emerytalnego, zasilenia funduszy socjalnych o dodatkowe środki z zysku na zasadach funkcjonujących w TP SA (fundusze centralne) oraz opieki medycznej LuxMed. Ponadto postulowali wynegocjowanie pełnego koszyka usług LuxMed, ponad obecnie funkcjonujący, za dodatkową dobrowolną składką wnoszoną przez pracowników.

Sekretarz SKPT
NSZZ „Solidarność”
Stanisław Kiezik

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami