Komunikat z 03.02.2010 (Klucz wyborczy, akcje Poczty Polskiej)

W dniu 28 stycznia 2010 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Rady SKPT NSZZ „Solidarność”. Rada przyjęła projekt budżetu SKPT na 2010 r. Podjęto decyzję o przyjęciu w skład Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji Zakładową Organizację Związkowa NSZZ "Solidarność" przy PTK Centertel Sp. z o.o.

W związku z wyborami w NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2010-2014 ustalono klucz wyborczy do wyboru delegatów na WZD SKPT NSZZ „Solidarność”, wg. proporcji - 1 delegat na każde rozpoczęte 100 członków Związku. Rada ustanowiła następujące okręgi wyborcze, które tworzą zakładowe organizacje związkowe afiliowane w SKPT:

-okręg wyborczy nr 1 – MOZ NSZZ "Solidarność" PT.

-okręg wyborczy nr 2 – ZOZ NSZZ "Solidarność" przy TP EmiTel,

-okręg wyborczy nr 3 – ZOZ NSZZ "Solidarność" przy Centertel,

-okręg wyborczy nr 4 – ZOZ NSZZ "Solidarność" przy TP DiTel,

- okręg wyborczy nr 5 – ZOZ NSZZ "Solidarność" przy TP Edukacja i Wypoczynek.

Powołano Branżową Komisję Wyborczą (BKW) w składzie:

1) Jerzy Dąbrowski - przewodniczący

2) Stanisław Kiezik - sekretarz

3) Dariusz Majewski - członek

Postanowiono zwołać wyborcze Walne Zebranie Delegatów w dniach 20-21 maja 2010 r. W dalszej części spotkania omówiono wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Przyjęto informację nt. sytuacji związanej z prywatyzacją Poczty Polskiej SA i akcjami pracowniczymi. W obecnym stanie prawnym brak jest możliwości ponownego nabycia bezpłatnych akcji pracowniczych. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje, iż prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce. Uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce. Niemniej Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność" podjął inicjatywę, której celem jest objęcie akcjami prywatyzowanej Poczty Polskiej jej pracowników, którzy wcześniej zostali objęci akcjami TP SA oraz pracowników Telekomunikacji Polskiej SA (pismo w załączeniu). Warunkiem skorzystania z akcji jest złożenie przez uprawnionych pracowników pisemnego oświadczenia o zamiarze ich nabycia (wzór w załączeniu). Bliższych informacji na ten temat udziela Marek Mądrzyk – tel. 501 188 034. Rada SKPT poparła stanowisko w sprawie ustawy o wdrożeniu naziemniej telewizji cyfrowej DVB-T (w załączeniu - 1, 2, 3).

Sekretarz SKPT

NSZZ "Solidarność"

Stanisław Kiezik

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami