Komunikat KM z 20.04.2010

Zgodnie z informacją przesłaną przez pracodawcę 24 lipca br. upływa kadencja Rady Pracowników działającej w Telekomunikacji Polskiej.  Wyboru kolejnej Rady Pracowników w TP na kadencję 2010-2014 mogą dokonać pracownicy. Aby tak się stało minimum 10% pracowników musi w formie pisemnej zgłosić pracodawcy chęć dokonania takiego wyboru.

Pracodawca przekazuje Radzie Pracowników informacje dotyczące:

  1. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
  2. stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
  3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, w tym planowanych zmian organizacyjnych istotnych dla zbiorowych stosunków pracy skutkujących redukcją zatrudnienia u Pracodawcy i planowanych działań wydzielania na zewnątrz zadań Pracodawcy.

Informacje te są niezbędne dla działalności Związku.

W celu przeprowadzenia wyborów w pierwszej kolejności należy wypełnić ankietę  umieszczoną w serwisie  HR na Portalu IPK. Jeżeli co najmniej 10% pracowników TP zgłosi pracodawcy pisemny wniosek zorganizowania w TP wyborów Rady Pracowników, pracodawca przystąpi do organizacji wyborów.

Prosimy członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich pracowników TP SA o wzięcie udziału w wypełnieniu ankiety poprzez poparcie wyborów do Rady Pracowników na kadencję 2010-2014

Elżbieta Pacuła
Przewodnicząca KM MOZ
NSZZ "Solidarność" PT

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami