Komunikat KM z 11.03.2010

W dniu 11 marca 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy Telekomunikacja Polska SA z zakładowymi organizacjami związkowymi. Tematem spotkania były poniżej wymienione sprawy.

1. Wypadek w Poznaniu.
Zakładowe organizacje związkowe zostały poinformowane o działaniach podjętych przez pracodawcę w tej sprawie, którą aktualnie bada Państwowa Inspekcja Pracy oraz Policja. Pani Bernadetta leży w szpitalu , jest w śpiączce farmakologicznej z licznymi obrażeniami – ma uszkodzony staw biodrowy, pęknięty krąg szyjny oraz wstrząśnięcie mózgu i krwiak. Cała rodzina objęta została nie tylko opieką psychologa, ale również udzielono jej niezbędnej na tym etapie pomocy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszkodowanej nie groziło zwolnienie lecz zmiana miejsca pracy. Pani Bernadetta miała dwie oferty pracy i świadomość, że jest objęta szczególną ochroną ze względu na pełnioną funkcję SIP.

Wywiązała się dyskusja podczas której przedstawiciele organizacji związkowych zgłaszali liczne uwagi odnośnie działania wielu komórek funkcjonujących w naszej firmie. Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich Jacek Kowalski zaproponował, zorganizowanie specjalnych warsztatów, podczas których wiele sygnalizowanych zagadnień zostanie szeroko omówionych. Postanowiono również, że odbędą się spotkania pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych z jednej strony a właściwymi menadżerami z drugiej. Ich celem będzie przedstawienie kluczowych problemów, z jakimi spotykają się pracownicy w odpowiednich komórkach org. naszego zakładu pracy.  

2. Przekwalifikowanie zawodowe w TP.
Projekt programu zakłada, że będzie on finansowany przez fundusze unijne i ma być skierowany do około 300 pracowników naszej firmy. Szkolenie będzie się odbywało przez 3 miesiące, a uczestnictwo w programie ma być dobrowolne. Pracownicy po takim szkoleniu podniosą swoją atrakcyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy poprzez uzyskanie nowej wiedzy.

3. Odejścia dobrowolne.
Do chwili obecnej 803 pracowników złożyło podanie z prośbą o odejście w ramach programu odejść dobrowolnych. Z tej liczby 471 uzyskało już zgodę, a 77 wniosków jest zaopiniowanych negatywnie. W  245 przypadkach decyzje jeszcze nie zapadły. Najwięcej wniosków w sprawie odejść zostało złożonych przez pracowników z funkcji sprzedażowych oraz związanych z obsługą klientów. Należy podkreślić, że odejście pracownika nie likwiduje etatu, jeśli nabór na zwolniony etat będzie odbywał się w ramach rekrutacji wewnętrznej. Termin na złożenie podania (31.03) jest terminem porządkowym i adekwatnym do prezentowanych projektów.

4. Programy naprawcze.
Prezentowano organizacjom związkowym zestawienie za okres od XI 2009 do II 2010. Pracodawca stwierdził, że z tych programów korzystają ci pracownicy, którzy przez okres dwóch miesięcy nie realizują celów na założonym poziomie. Przełożeni pracowników osiągających najniższe wyniki zobowiązani są podejmować aktywne działania wspierające i naprawcze, dokładając starań, aby dały one zatrudnionym możliwość realizacji postawionych przed nimi zadań.

Organizacje związkowe zgłosiły szereg zastrzeżeń i uwag zarówno co do samej zasady ich wprowadzenia jak również wykorzystania tych programów do innych – niż założono – celów. Nie ma naszej zgody na to, aby ten program służył naciskom i przyczyniał się do selekcji pracowników, a w konsekwencji do ich zwolnień. Przedstawiciele pracodawców zobowiązali się do tego, że będą monitorować, jak program jest wykorzystywany. 

5. Warsztaty na temat stresu w pracy.
W najbliższym czasie odbędą się spotkania, podczas których omówione zostaną sytuacje stresogenne, rola menadżerów w przeciwdziałaniu lub minimalizacji stresu. Zostanie również przeprowadzona analiza konkretnych, potencjalnych sytuacji celem określenia oczekiwań społecznych. Omówione zostaną narzędzia, którymi dysponuje pracodawca oraz opracowana zostanie analiza przyszłych działań.

6. PUZP.
Obecnie w grupie TP istnieją układy zbiorowe w TP, Emitelu oraz Teltechu. Pracodawca zamierza rozpocząć rozmowy na temat objęcia PUZP pozostałych spółek tj.

- PTK Centertel,

- Contact Center,

- TP Edukacja i Wypoczynek.

Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć w połowie kwietnia br.

Krzysztof Kościuk
Członek Prezydium KM MOZ
NSZZ "Solidarność" PT

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami