Aktualności

Zmiana właścicielska w Eltel Networks

4 lipca br. w siedzibie ELTEL Networks S.A. w Luboniu, odbyło się zainicjonowane przez OMPT NSZZ „Solidarność” spotkanie z przedstawicielami nowego właściciela. Pracodawcę reprezentowali: Jarosław Siennicki - przedstawiciel nowego właściciela spółki BKJ sp. z o.o.. – członek Rady Nadzorczej ELTEL i Andrzej Zeibel – wiceprezes Zarządu ELTEL oraz Maja Romaszewska - Kierownik Kadr i Płac. OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz - przewodniczący KM OMPT, Waldemar Stawski - z-ca przewodniczącego, Robert Bąk - przewodniczący KO Rzeszów, Roman Froch - przewodniczący KO Górny Śląsk, Stanisław Kiezik - przewodniczący KO Wrocław.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że warunki umowy o pracę zatrudnionych w spółce pracowników nie ulegną zmianie. Nie ma również obecnie planów istotnych zmian organizacyjnych z wyjątkiem powrotu do spółki wydzielonych wcześniej pracowników księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Przedstawiciel właściciela poinformował również, że do Sądu Gospodarczego został złożony wniosek o zmianę nazwy spółki.

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na odejścia fachowców oraz w dalszym ciągu niskie zarobki i duże obciążenie pracą, przy niskim zatrudnieniu. Wskazali na oczekiwania załogi dotyczące zwiększenia wynagrodzenia i jednocześnie wzrostu zatrudnienia w strefach, które tego wymagają.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że zgodnie z zawartym z OMPT NSZZ „Solidarność” w 2015 roku Porozumieniem, od 1 września br. nastąpi kolejny wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 6% brutto, dla co najmniej 90% pracowników zatrudnionych na stanowiskach serwisantów i dyspozytorów.

Ponadto przedstawiciele pracodawcy złożyli deklarację utworzenia systemu motywacyjnego, który umożliwi pracownikom uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia. Propozycja zostanie przedstawiona stronie związkowej na kolejnym spotkaniu, najpóźniej w 3 dekadzie września. W kwestii wzrostu zatrudnienia zbierane są obecnie od dyrektorów stref informacje dot. wakatów.

Ponadto, mając na uwadze nie rozwiązane kwestie dot. m.in. rozliczenia czasu pracy, w tym grafików i ponoszenia kosztów obsługi samochodów, przedstawiciele OMPT zgłosili wniosek o desygnowanie osoby, która będzie na bieżąco reagowała na zgłoszenia dot. warunków pracy.

Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali, że taką osobą będzie powołany wkrótce dyrektor operacyjny.

Na zakończenie zebrani wyrazili wolę ścisłej współpracy na zasadach dialogu społecznego.

Sytuacja pracownicza w OPL, ELTEL, Work Service i Wadwicz

W dniach 29-30 czerwca br. odbyły się zebrania Prezydium KM i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sytuacje związaną z przekazywaniem pracowników OPL do innych pracodawców trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. Podtrzymano negatywne stanowisko w tej sprawie oraz zarzuty natury prawnej. Podjęto decyzje w sprawie dalszych działań zmierzających do ograniczania swobodnego stosowanie przez pracodawców art. 23(1) k.p.

Komisja Międzyzakładowa upoważniła Prezydium do podjęcia stosownych działań w interesie pracowników Work Service S.A. i Wadwicz Grupa  sp. z o.o., uwzględniających również sytuację przejętych pracowników OPL.

W związku z podpisaniem  przez zarząd Grupy Eltel AB  porozumienia dotyczącego sprzedaży spółki Eltel Networks SA polskiej spółce BKJ sp. z o.o., KM przyjęła uchwały w sprawie objęcia swoją działalnością spółki BKJ, w momencie przejęcia członków NSZZ „Solidarność” z ELTEL Networks.

Przedstawiono relację ze spotkania z pracodawca Work Service S.A. Rozmowy będą kontynuowaną po otrzymaniu dodatkowych informacji dot. wynagradzania i premiowania pracowników.

Zebrani zostali zapoznani z propozycjami zmian w Regulaminie premiowania OPLzgłoszonymi w ramach zespołu premiowego.

Rozpoczęły się konsultacje zmian w Regulaminie socjalnym OPL. Proponowane zmiany są przedmiotem rozmów z organizacjami związkowymi. Kolejne spotkanie z pracodawcą  w tej sprawie odbędzie się 18 lipca  br.
Trwa proces podwyżkowy w OPL, w wyniku którego nie mniej niż 40% pracowników OPL zostanie objętych podwyżkami – średnio 2,5% wynagrodzenia.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami pracownicy mają prawo do odwołania, a przełożeni obowiązek przeprowadzenia rozmowy z każdym z pracowników i poinformowania o uzasadnieniu decyzji dotyczącej podwyżki.

Nie wypełnienie tego obowiązku powinno być zgłaszane do OMPT NSZZ „Solidarność”, celem podjęcia stosownej interwencji.

Eltel sprzedaje część biznesu

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 146

W dniu dzisiejszym firma Eltel Networks poinformowała przedstawicieli Związku, że w dniu wczorajszym zarząd Grupy Eltel AB podpisał porozumienie dotyczące sprzedaży spółki Eltel Networks SA polskiej spółce BKJ sp. z o.o. Aktualnie oczekujemy na przekazanie szczegółów od pracodawcy. Zainteresowani jesteśmy bowiem zabezpieczeniem warunków pracy pracowników.

Konferencja UNI

  • administrator
  • Kategoria: sekretariat
  • Odsłony: 54

W dniach 7 – 9 czerwiec 2017 r. w Zagrzebiu odbyła się konferencja UNI Europa ICTS “Smart unions in a smart world” KSPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali Czesław Pastusiak i Łukasz Mickiewicz.

UNI 1 UNI 2 UNI 3

Ponad 200 liderów związkowych z sektora ICTS debatowało nad zmianami w świecie cyfrowym, miejsca i roli Związków Zawodowych w tym nowym świecie. W spotkaniu uczestniczyli goście m.in. Jean Luc Godard z Orange France, który przedstawił Orange, jako jednego z wiodących graczy w transformacji cyfrowej gospodarki. Prezydent UNI ICTS Global Andy Kerr wyraził zadowolenie z obecności coraz większej reprezentacji związkowej z Europy Wschodniej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że "Europa często wyznacza trendy i wzorce dla warunków pracy na całym świecie". Mówił również o konieczności sprostania potrzebom przyszłości. "Walczymy na całym świecie z outsourcingiem. Outsourcing zmniejsza warunki pracownicze w każdym kraju, w którym pracują."

Podsumowując, Kerr przekazał w imieniu brytyjskich związków zawodowych i robotników przesłanie jedności: "W imieniu Wielkiej Brytanii przepraszam za Brexit - robotnicy i Brytyjczycy zawsze będą zjednoczeni z Europą". W kolejnych dniach konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z sytuacją pracowników w innych krajach oraz zmianami cyfrowymi w naszej branży.

Przedstawiono również dokumenty, przy których KSPT NSZZ "Solidarność" aktywnie pracowała m.in. "Próba zrozumienia wpływu outsourcingu w sektorze ICTS na wzmocnienie zdolności organizacji pracowniczych do rozwiązywania problemów wynikających ze zmian zachodzących na rynku pracy i poprawy dialogu społecznego" jak również przy deklaracji dotyczącej "Mobilnej Pracy".

W ostatnim dniu wybrano nowe prezydium w sektorze ICTS.

UNI 4 UNI 5

Na zakończenie wszyscy zebrani zaapelowali do T-Mobile o przestrzeganie praw związkowych w USA. T-Mobile USA narusza konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) 87 i 98, które ustanawiają wolność zrzeszania się i prawo do organizacji i negocjacji zbiorowych. Przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" podpisali baner solidaryzujący się z pracownikami T-mobile USA.

Podwyżki w TP TelTech

Od 1 lipca br. nastąpi wzrost wynagrodzeń pracowników TP TelTech  stosowne uzgodnienie zostało podpisane przez Związki Zawodowe oraz Pracodawcę. Strony uzgodnienia określają na poziomie 2,5% wysokość środków finansowych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników TP Teltech Sp. z o.o. objętych ZUZP. Podstawą określenia środków na wzrost wynagrodzeń stanowić będzie suma wynagrodzeń zasadniczych(według umów o pracę) pracowników zatrudnionych w dniu 30 kwietnia 2017 roku.

Podwyżki obejmą nie mniej niż 50% pracowników uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń. Minimalna wysokość podwyżki przyznanej(po uwzględnieniu ewentualnej indeksacji) nie może być niższa niż 100 złotych brutto

Decyzję dotyczące zmiany wynagrodzenia będą konsultowane na co najmniej dwóch szczeblach menedżerskich. Od decyzji dotyczącej przyznania podwyżki lub braku pracownik może odwołać się do pracodawcy.

Przełożony jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z każdym z pracowników i poinformowania o decyzji dotyczącej podwyżki.

Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2017r. Odwołania w formie pisemnej należy wnosić do Prezesa Zarządu w terminie 14 dni roboczych od uzyskania informacji o podwyżce lub jej braku. Pracownik uzyska informację zwrotną w ciągu 5 dni roboczych od momentu wniesienia odwołania.

Wysokość planowanego funduszu premiowego na 2017 r. uzgodniono na poziomie 12,5%

W negocjacjach oraz podpisaniu porozumienia uczestniczyli z ramienia OMPT NSZZ "Solidarność" Jerzy Iwaszkiewicz, Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami