Aktualności

Lubelski lipiec 1980 – preludium Solidarności

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 30

7 lipca bm. w Świdniku odbyły się uroczystości rocznicy wydarzeń określanych mianem "Lubelski lipiec 1980". Strajki w Lublinie i Świdniku w lipcu 1980 roku zapoczątkowały „erę Solidarności”. Z początkiem lipca 1980 roku zaczęło się deszczowe lato zakończone gorącym Sierpniem. Za dwa miesiące w całym kraju tworzyły się struktury NSZZ Solidarność.

8 lipca 1980 r. w świdnickiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych w Świdniku rozpoczął się strajk, gdy cena obiadu w stołówce zakładowej została podniesiona z 10 zł 20 gr na 18 zł 10 gr. W Świdniku zostało podpisane porozumienie pomiędzy strajkującymi a władzami PRL. Dotyczyły one nierepresjonowania strajkujących i działalności związkowej, ale w ramach oficjalnych organizacji.

W dniach 8–24 lipca 1980 r. strajki objęły ponad sto zakładów. Strajk podjęli m.in. kolejarze i pracownicy komunikacji miejskiej. Pracę przerwały m.in. Autoryzowana Stacja Obsługi „Polmozbyt” w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, Fabryka Samochodów Ciężarowych, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, Zakłady Mięsne, Lubelska Fabryka Wag, Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie, „Herbapol”, Drzewno-Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów.

Piknik Wolności i Solidarności w Ropczycach

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 49

Pod patronatem medialnym "Tygodnika Solidarność" 6 lipca na Stadionie Miejskim w Ropczycach odbył się Piknik Wolności i Solidarności. Imprezę w 39. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność zorganizowali Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" i Oddział ZR w Ropczycach.

Co roku NSZZ Solidarność świętuje jubileusz zrywu milionów Polaków, którzy dali nadzieję mieszkańcom Europy Środkowo-Wschodniej na wyrwanie się z jarzma komunistycznego dyktatu. Dla uczczenia tych wydarzeń i ludzi biorących w nich udział, Region Rzeszowski co roku w innym mieście powiatowym organizuje Piknik Wolności i Solidarności, mając nadzieję, że wydarzenie  zainspiruje młodych ludzi do świętowania ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 77

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady zapoznali się z wystąpieniem Związku do UOKiK ws. nierzetelnej informacji kierowanej do klientów przez jednego z operatorów  w zakresie sieci 5G.

Zapoznano się z deklaracjami strony rządowej w zakresie Narodowego Planu Szerokopasmowego.  Powołany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zespół na temat cyfryzacji kraju. Środki unijne na ten cel są przewidziane. Prowadzone są badania na temat szkodliwości sieci 5G.

Uzgodniono projekt medalu Zasłużony dla KSPT NSZZ "Solidarność". Jego przyznawaniem zajmie się Kapituła w tym celu powołana.

Zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli KSPT w zakresie RODO i omówiono jego przebieg.

Omówiono aktualny stan przygotowań do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sprawy związane z działalnością organizacji wchodzących w skład KSPT NSZZ "Solidarność" z poszczególnych firm (Emitel, T-Mobile, Orange).

Emitel – proces podwyżkowy zakończony i zrealizowany, firma planuje wzrost zatrudnienia.

T-Mobile – sytuacja trudna, trwają zwolnienia z powodu automatyzacji itp. Planowane są zwolnienia grupowe.

Orange – zwolnienia grupowe trwają i na ten rok dobiegają końca, proces podwyżkowy dla ok. 45-50% pracowników.

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 26 i 28 czerwca  br. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono warunki pracy pracowników Orange Polska SA w zakresie dyżurów i ryczałtów oraz konieczność ujęcia w planach podwyżkowych na rok 2020 wzrostu wypłacanych z tego tytułu świadczeń.

Podsumowując zasady wzrostu wynagrodzeń na rok 2019 zauważalny jest brak zainteresowania pracodawcy objęcia podwyżkami wiekszej liczby pracowników niż 45-50% a niska liczba odwołań jest argumentem dla pracodawcy, że przyjęty proces podwyżkowy jest prowadzony właściwie.

W dalszym ciągu aktualne są problemy pracowników sprzedaży w salonach oraz dużych firm (verticale) gdzie występuje duża dysproporcja wynagrodzeń oraz przynajmniej dla części pracowników niekorzystna zmiana zasad premiowania). Problematyka ta będzie przedmiotem interwencji u pracodawcy.

W zainteresowaniu Związku jest również wprowadzany od 1 lipca br. taryfikator stanowisk pracy i związane z tym wątpliwości.

KM 28062019 3  KM 28062019 2 

Nie udało się uzgodnić z NexoTech SA treści protokołu rozbieżności oraz osoby mediatora. Dlatego NSZZ "Solidarność" wystąpił w dniu 18 czerwca br. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora. Związek poinformował, że Strony sporu nie sporządziły wspólnego protokołu rozbieżności ze wzg. na bezpodstawną odmowę podpisania protokołu przez pracodawcę.

Trwają rozmowy z TP Teltech sp. z o.o.  ws. wzrostu wynagrodzeń. Pracodawca uzależnia go od uzgodnienia regulaminu premiowania. Związek nie zgadza się na wprowadzenie półrocznego okres rozliczeniowego.

Omówiono pogarszające się warunki pracy pracowników Work Service SA. Główy problem to brak podwyżek, drastyczny spadek wysokości premii, umowy na czas określony i niepełne etaty w wymiarze 3/4 lub 7/8. Uzgodniono, że nastąpi interwencja u pracodawcy z informacją do firmy współpracującej czyli Orange Polska.

Omówiono stan trwającego sporu zbiorowego w MDPS na tle płacowym. Wobec braku porozumienia spisano protokół rozbieżności a pracodawca wystąpił do właściwego ministerstwa o wskazanie mediatora. Dodatkowo strona związkowa podjęła działania mające na celu konsolidację środowiska związkowego w MDPS i zainteresowania trudną sytuacją finansową organy państwowe i samorządowe. Odbyło się jedno spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a kolejne zaplanowane jest na 2 lipca br.

W związku z wprowadzanymi w br. Pracowniczymi Planami Kapitałowymi uzgodniono przedstawicieli Związku, którzy prowadzić będą rozmowy z pracodawcami celem wyboru jak najlepszej oferty dla pracowników oraz związanych z tym szkoleń.

Począwszy od 11 lipca br. członkowie OMPT pełnić będą zaszczytną straż przed grobem patrona NSZZ "Solidarność", bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Omówiono stan przygotowań do uroczystości 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”, które zostały zaplanowane na 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

W dniu 27 czerwca br. odbyły się wybory przewodniczącego OO PT NSZZ Solidarność w Radomiu. Na funkcję tą został wybrany Krzysztof Hankiewicz.

Nowe międzynarodowe standardy pracy dotyczące eliminacji przemocy i nękania w świecie pracy zostały przyjęte!

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 48

Konwencja Nr 190dotycząca eliminacji przemocy i nękania w świecie pracywraz Zaleceniem  zostały przyjęte przez delegatów 21 czerwca, w ostatnim dniu 108 Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W tworzeniu treści konwencji i zalecenia, a następnie w głosowaniu wzięli udział przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządów z całego świata. Za przyjęciem konwencji oddano 439 głosów, 7 głosów przeciw, przy 30 głosach wstrzymujących się. Zalecenie zostało przyjęte 397 głosami "za", 12 głosami "przeciw" i 44 głosami wstrzymującymi się. Polscy pracownicy i pracodawcy zgodnie głosowali za przyjęciem konwencji i zalecenia. Polski rząd nie zagłosował.[1]

Po wieloletnich staraniach grupy pracowników i bardzo trudnej i ciężkiej dyskusji z pracodawcami i niektórymi rządami dotyczącej treści obu międzynarodowych standardów, ich przyjęcie było wielkim sukcesem świata pracy.

"Po raz pierwszy (...) międzynarodowa społeczność wyposażona została w międzynarodowy instrument do walki z przemocą i nękaniem w pracy". "Nowe standardy uznają prawo każdego człowieka do świata pracy wolnego od przemocy i nękania"- powiedział Guy Ryder, Dyrektor Generalny MOP po przyjęciu nowych instrumentów.

Konwencja uznaje, że przemoc i nękanie w świecie pracy może stanowić pogwałcenie praw człowieka lub ich nadużycie, jest zagrożeniem dla równych szans, jest nie do przyjęcia i niezgodna z zasadą godnej pracy. Konwencja definiuje "przemoc i nękanie" jako zachowania, praktyki lub groźby, które mają na celu, powodują lub mogą spowodować szkody ekonomiczne, fizyczne, psychiczne, lub w sferze seksualnej. Przypomina państwom członkowskim, że są one odpowiedzialne za promowanie środowiska o zerowej tolerancji dla przemocy i nękania.Zobowiązuje pracodawców, po konsultacjach z pracownikami i ich związkami, do tworzenia zasad chroniących pracowników i zwalczających przemoc i nękanie w miejscu pracy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami